ABDURRAHMAN MUNÎF’İN EL-EŞCÂR VE İĞTİYÂLU MERZÛK ADLI ROMANININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ / TECHNICAL ANALYSIS OF ABDELRAHMAN MOUNIF’S AL-ASHJAR WA-GHTYAL MARZUQ

Hasan HARMANCI

Öz


Modern Arap Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahman Munîf (1933–2004) Arap romanının olgunlaşma döneminin bir yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarın, Arap coğrafyasının önemli merkezlerinde uzun süre ikamet etmesi, bu coğrafyanın insanlarını tanıması ve batının tahakkümü karşısında yaşanan büyük toplumsal değişikliklerin meydana geldiği bir dönemde yaşamış olması göz önüne alındığında yetkin bir edebiyatçının ihtiyaç duyacağı şartlara sahip olduğu görülür. Munîf’in sahip olduğu bu imkânlara petrol üzerine yaptığı doktora çalışması ve Baas Partisi üyeliği ile aktif siyasette yer alması da eklenince, bütün bunlar yazarın yetkinliğini artıran diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Roman yayımlamaya kırk gibi geç bir yaşta başlamış olan Abdurrahman Munîf, gerek ele aldığı konular, gerekse gelenekselle moderni birleştirmeye çalıştığı anlatım teknikleriyle çok geçmeden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Başta Mudunu’l-Milh olmak üzere, Ortadoğu coğrafyası ve petrol üzerinden oynanan oyunları romanlarına konu edinen yazar, bu çalışmaya konu olan el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk (Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti) romanında da; geçtiğimiz asırda, Arap insanının yaşadığı aidiyet sorunu, mağlubiyet duygusu ve bu coğrafyadaki siyasal iktidarların adaletsiz yönetimini gözler önüne serer.


Anahtar Kelimeler


Modern Arap Edebiyatı; Arap Romanı; Abdurrahman Munif; yabancılaşma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AYTAÇ, Gürsel, (1990) Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Ankara: Gündoğan Yayınları.

BADAWI, M. M. (Ed.),(1997) Modern Arabic Literature, Cambridge: Cambridge University Press.

Binbir Gece Masalları, (2009), (Çev. Alim Şerif ONARAN), İst.: Yapı Kredi Yayınları.

BÛŞE’ÎR, Reşîd, (2007)Musâ’ele en-nas ve’r-rivâ’î fî ‘e’mâli Abdurrahman Munîf, Dimeşk: Mudîriyye el-matbûA ve’n-neşr-vizâra es-sekâfe.

ÇETİN, Nurullah, (2004) Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Kendi Yayını.

DEKRUB, Muhammed, (2003, Aralık) “Abdurrahman Munîf Roman Kuramına İlişkin”, Nikbinlik, S. 17, s. 18-26.

DUREYDÎ, Muhammed Rüşdî Abdulcebbâr, (2010) en-Nassu’l-mevâziyyu fi ‘e’mâli Abdurrahman Munîf, Nâblus, en-Necâh Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

EMEKLİ, İlknur, (2006) Abdurrahman Munîf Hayatı Edebî Kişiliği, Eserleri ve en-Nihâyât Adlı Romanının İncelenmesi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

HAFEZ, Sabry, (2006, January-February), “An Arabian Master”, New Left Review, S. 37, s.39-66.

el-ḤAMEVÎ, Yâkût, (1993) Mu‘cemu’l-Buldân, Beyrût: Dâru Ṣâdır.

HABASH, Iskandar, (22.08.2012) “Unpublished Munîf Interview: Crisis in the Arab World – Oil, Political Islam, and Dictatorship” http://www.aljadid.com/content/unpublished-Munîf-interview-crisis-arab-world-%E2%80%93-oil-political-islam-and-dictatorship

KABADAYI, Müslüm, (2003, Aralık) “Yurtsever ve Sosyalist Bir Arap Romancısı Abdurrahman Munîf”, Nikbinlik, S. 17, s. 12-16.

MUNİF, Abdurrahman, (2005) el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk, Beyrût: el-Muessesetu’l-Arabiyyetu li’d-dirâsâti ve’n-neşr–el-merkezu’s-sekâfî’l-Arabî li’n-neşr ve’t-tevzî’, 12. Basım.

NACİ, Fethi, (1999) Yüzyılın 100 Romanı, İstanbul: Adam Yayınları.

TEKİN, Mehmet, (2010) Roman Sanatı 1- Romanın Unsurları, İst.: Ötüken Neşriyat.

TEPEBAŞILI, Fatih, (2012) Roman İncelemesine Giriş, Konya: Çizgi Kitabevi.

Tutiname, (2009), (Çev. Behçet NECATİGİL), İstanbul: Can Yayınları.

TÜRKEŞ, A. Ömer, (2012.04.27) “Cinnet ve Memleket”, Radikal Kitap Eki, s.3.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Hasan HARMANCI

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/