“NESEFÎ AKÂİDİ”NİN ALİ ŞÎR NEVÂÎ’YE İSNAT EDİLEN MANZÛM BİR TERCÜMESİ / A POETICAL TRANSLATION OF “NESEFÎ AKÂİDİ” THAT IS CREDITED TO ALİ ŞÎR NAWÂÎ

Ahmet SEVGİ

Öz


Kelam, tefsir ve fıkıh âlimi Ömer-i Nesefî’nin (1069-1142) en meşhur eseri şüphesiz “Akâid-i Nesefî”dir. Bu makalede söz konusu eserin Çağatay Türkçesiyle yapılmış Ali Şîr Nevâî’ye isnat edilen manzum bir tercümesi tanıtılarak “Nazm-ı Akâid” adlı bu eserin Ali Şîr Nevâî’ye ait olup olamayacağı tartışılacaktır. 


Anahtar Kelimeler


Ömer-i Nesefî; Ali Şîr Nevâî; Nazm-ı Akâid; Çağatay Türkçesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Duhânî-zâde Ali Çelebi, (2013), Mir’âtü'l-Akâid Tercümesi, (hzl. Prof. Dr. Ahmet Sevgi), Konya.

LEVEND, Agâh Sırrı, (1958), “Nevâî Adına Basılmış Bir Eser: Nazm-ı Akâyid”, Jean Deny Armağanı, (Hazırlayanlar: Janos Eckmann, Agâh Sırrı Levend, Mecdut Mansuroğlu), Ankara: TDK Yay.

LEVEND, Agâh Sırrı, (1968), Ali Şîr Nevâî IV. Cilt -Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserler-, (Sirâcü'l-müslimîn), Ankara: TDK Yay.

Nazm-ı Akâid, Taşkend 1325.

SEYHAN, Tanju Oral, (2005), “Ali Şîr Nevâyî -Sirâcü'l-Müslimîn I (Giriş-Karşılaştırmalı Metin”), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/