HİNT EDEBİYATINDA FEMİNİZM VE AMRİTA PRİTAM’IN MUSKRAHİT KA PHANÇİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN İNCELENMESİ / FEMINISM IN THE INDIAN LITERATURE AND A STUDY ON AMRITA PRITAM’S STORY MUSKRAHIT KA PHANCHI

Recep DURGUN

Öz


Batıda siyasi bir hareket olarak ortaya çıkan feminizm, zamanla edebiyatı da etkisi altına alır. Hak arama arayışında olan kadınlar kendilerini en iyi ifade edebilecekleri alan olarak edebiyatı görürler. 1920’lerde Virginia Wolf ile başlayan edebiyatta feminist eleştiri, 1960’lı yıllarda tüm dünyayı saran siyasi hareketlerle zirve noktasına ulaşır. Batıdaki gelişmelere paralel olarak edebiyatta feminist eleştiri Hindistan edebiyatını da derinden etkiler. Ataerkil bir toplum olan Hindistanlı kadınların problemleri batıdaki hemcinslerinin problemlerine oranla daha fazla çeşitlilik arz eder.  Hintli kadınların Sosyal hayatta haklarını elde etme mücadelesinden öncelikle başa çıkmaları gereken bir kast sistemi ve katı gelenekler vardır. Yirminci yüzyılın başlarında eğitim görmeye başlayan Hindistanlı kadınlar, erkek egemen toplumlarındaki hak arayışı çabalarını artırırlar. Sosyal hayatta kadın hakları konusunda yapılan düzenleme ve reformlar, kısa süre içinde meyvesini vermiş, kadınlar edebiyat dünyasında da kendilerini göstermeye başlar. Her ne kadar Hint ve Urdu edebiyatında kadın haklarını savunan erkek yazarlar olsa, bu sorunların kadın gözüyle okuyucuya aktarılmasının daha etkili olacağı aşikârdır. Batı edebiyatlarında olduğu gibi Urdu ve Hint edebiyatında da başlangıçta takma ya da erkek ismiyle yazın hayatına atılan kadınlar, zamanla kendilerine has bir yazın geleneği oluşturmayı başarırlar.   Eleştirmenler tarafından edebiyatta feminist eleştiri ‘yazar olarak kadına yönelik’ ve ‘okur olarak kadına yönelik’ olmak üzere iki bölüme ayrılır. Biz bu çalışmamızda Hint edebiyatında feminist edebiyat eleştirisinin öncü yazarlarından biri olan Amrita Pritam’ın Muskrahit ka Phançi adlı öyküsünü ‘yazar olarak kadına yönelik’ feminist edebiyat eleştirisi kuramı bağlamında incelemeye çalışacağız


Anahtar Kelimeler


Hint Edebiyatı; Feminizm; Amrita Pritam

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTER, Stephen, (1998), “A Few Thoughts on Indian Fiction, 1947-1997”, Journal of Comparative Poetics, vol. 18. p. 14-28.

BİLDİRİCİ, Zübeyde ve Gülendam, Ramazan, (2013), “Buket Uzuner’in “Önceki ve Sonraki Kadın” Hikâyesine Feminist Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, s. 269-277.

DEB, Paromita (2011) Religion, partition, identity and diaspora: a study of Bapsi Sidhwa's Ice-Candy-Man, South Asian Diaspora, 3:2, 215-230, DOI: 10.1080/19438192.2011.579459

DOĞAN, Özgür, (2013, Aralık 23), http://marksist.net/TRH/Hindistan.htm. adresinden alındı.

EGLAR, Zekiye, (1960), A Punjabi Village in Pakistan. New York: Columbia University Press.

ELİUZ, Ülkü, (2010), “Orhan Kemal'in Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 3, s. 96-103.

ERDEN, Aysun, (1998), Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları.

GUPTA, R. K., (1983), “Feminism And Modern Indian Literature”, Indian Literature (Sahitya Academy), Vol. 36, p. 179-189.

HANS, Anjali, (2013), “Feminism as a Literary Movement in India”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 4 (7): 1762-1767.

MERİÇ, Cemil, (1980), Kırk Ambar, İstanbul: Ötüken Yayınları

ÖZDENÖREN, Rasim, (1990), Yaşadığımız Günler, İstanbul: İz Yayıncılık.

PRİTAM, Amrita, (2012), Efsane, muretibb: M. Surur, Lahor: Book Home.

SOYDAN, Celal, (2001 Bahar), “Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi İlerici Yazarlar”, Ankara: Nüsha. s.55-61.

STEVEN, STELLA, (2012), “Amrita Pritam’s Short Stories – Tales of Women’s Woes”, Vol. 2, Issue. 2, P.93-98.

THAKORE, Sheetal, (2010), Selected Women Autobiographies (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Saurashtra University.

THARU, Susie, Lalita, K., (1993), Women Writing in India, vol.2, New York: The Feminist Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2014 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.