JAPON ATASÖZLERİNDE GEÇEN BAZI HAYVAN İMGELERİ ÜZERİNE TESPİTLER / DETERMINATIONS ABOUT SEMANTIC FEATURES OF SOME ANIMAL IMAGES IN JAPANESE PROVERBS

Okan Haluk AKBAY

Öz


Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak oluşturulmuş ve toplum tarafından benimsenmiş, özlü öğütler veren kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düşünce, tutum, davranış, dünya görüşü, inanç ve kültür yapısını yansıtır.

Bu çalışma, Japon atasözlerinde hayvan imgelerinin nasıl geçtiğini ve bu imgelerin nasıl anlamlandırıldığını genel hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Japon atasözlerinde, anlatıma canlılık ve güç kazandırmak için çeşitli metaforlara (benzetme ve aktarmalara) başvurulduğu görülmektedir. Atasözlerinde sıklıkla kullanılan metaforlardan bir kısmını ise zoonimler (hayvan imgelerine dayanan ifadeler) oluşturmaktadır. Bu makalede, Japon atasözleri taranmış; hayvan imgelerine ilişkin atasözleri derlenerek bu bağlamda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Atasözü; Japon atasözleri; Japon kültürü; hayvan imgeleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKSAN, Doğan (1993), Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1996), Türkçenin Söz Varlığı, Ankara: Engin Yayınları.

AKSAN, Doğan (1997), Anlambilim, Ankara: Engin Yayınları.

AKSOY, Ömer Asım (1998), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

CRYSTAL, David. (1994). An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages, Oxford: Blackwell.

EKER, Süer. (2003). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları.

EŞKENOV, Döölötbek (2007), Türk ve Rus Atasözlerinde Kadın İmajının Dilbilimlik Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.

GAKKEN, Jiten Henshûbu (1998), Kotowaza Jiten, Tokyo: Gakken.

HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, TDK Yayınları, Ankara.

KALYUTA, Aleksandr (2011), “Rusça ve Türkçe’deki Hayvan ile İlgili Deyimler”, I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Kôdansha International (2006), Keys to the Japanese Heart and Soul, Tokyo: Kôdansha.

MIYAGOSHI, Ken (1991), Koji Kotowaza Jiten, Tokyo: Ôbunsha.

ÖZEN, Rahşan (2006), “Kayseri Folklorunda Evcil Hayvanlarla İlgili Atasözleri”. Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (2), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, s. 117-121.

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (2002), Türk Atasözleri Sözlüğü, Ankara: Arkadaş Yayınevi.

RICHARDS, Jack (1993), Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, London: Longman.

SAĞLAM, Musa Yaşar (2004), Atasözleri – Kaybolan Kültür Mirasımız, Ankara: Ürün Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2014 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.