KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEB-İ YELDÂ / THE LONGEST NIGHT/SEB-I YELDA AT CLASSICAL TURKISH POEM

Şerife UZUN

Öz


Zaman kavramı insanlık tarihi boyunca hemen hemen her toplumda, din ve düşüncede varlığından bahsedilen bir olgudur. Bu kavrama yüklenen anlamlar, toplumlarda dinlere ve düşüncelere göre farklılık gösterir. Zaman her ne kadar hesaplanabilir olarak düşünülse de duruma göre algılanışı değişen bir kavramdır. Klasik edebiyatta zaman, farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa klasik şiirin en temel tipi olan âşık için zaman algısı doğrudan doğruya mâşukla olan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle bir zaman dilimi olarak gece ve gecenin en uzunu olan şeb-i yeldâ şiirlerin vazgeçilmez unsurudur. Bu çalışmada zamanın göreceliliğine güzel bir örnek olarak klasik şiirde aşığın zaman algısı ve şeb-i yeldâ konusu ele alınmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Klasik Türk şiiri; zaman; şeb; şeb-i yeldâ

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKARSU, Bedia (1975). Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

AKDOĞAN, Yaşar (2015.08.08). Ahmedî, Dîvân, www.kulturturizm.gov.tr.

AKYÜZ, Kenan ve diğ. (1990). Fuzûlî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay.

ARSLAN, Mustafa (2006). Muhyî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

AVŞAR, Ziya (2015.08.15). Revânî Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

AYDEMİR, Yaşar (2015.08.15). Behiştî Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

BAŞPINAR, Fatih (2015.08.01). Beyânî Dîvân, www.kulturturizm.gov.tr.

DOĞAN, Muhammed Nur (2015.08.16). Avnî (Fatih) Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

KAÇALİN, Mustafa S. (2015.12.04). Âhî Dîvân, www.kulturturizm.gov.tr.

KARACAN, Turgut (1991). Sâbit Dîvânı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yay.

KARAKÖSE, Saadet (2015.12.05). Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

KARLITEPE, Mustafa (2007). Kelâmî Dîvânı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KAVRUK, Hasan (2015.12.04). Şeyhülislam Yahyâ Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

KILIÇ, Filiz (2015.12.04). Âşık Çelebi Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

KIZIL, Hayreddin (2013). “Mitra’dan ‘Mithras’ın Sırları’na Mitraizm’in Kuruluş Serüveni”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 17, S. 55, (Bahar 2013), s.113-136.

KUTLUER, İlhan (2013). “Zaman”, TDV İslam Ansiklopedisi, İst., C. 44: 111-114.

KÜÇÜK, Sabahattin (2015.08.09). Bâkî Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

MACİT, Muhsin (2015.08.16). Nedim Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

OKÇU, Naci (2011). Şeyh Gâlib Dîvânı, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirlerinin Umumî Tahlili, Ankara: TDV Yay.

ORHANOĞLU, Hayrettin (2011). “Aşk Mesnevilerinde Şimdiki Zaman Algısı”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul, Sayı. 6: 149-176.

ÖZYILDIRIM, Ali Emre (2015.08.15). Hamdullah Hamdî Divanı, www.kulturturizm.gov.tr.

PALA, İskender (2002). Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, İstanbul: L&M.

SARAÇ, Mehmet A. Yekta (2015.08.08). Emrî Dîvânı, www.kulturturizm.gov.tr.

TAŞKIN, Gülşah (2009). Çorlulu Zarifî Dîvanı: İnceleme-Edisyon Kritikli Metin, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

TAVUKÇU, Orhan Kemal (2015.08.22). Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, www.kulturturizm.gov.tr.

TIĞLI, Fatih (2006). Bursalı Rahmî Çelebi ve Divânı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TOPAKKAYA, Ahmet (2013). Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, İstanbul: Paradigma Yayınları.

ÜST, Sibel (2015.12.04). Edirneli Nazmî Dîvânı İnceleme-Metin, www.kulturturizm.gov.tr.

YALAP, Hakan (2007). Subhizâde Abdî Abdullah Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (İncelemeMetin-İndeks), Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

YUVA, Hümeyra (2009). “Türk Şiirinde Zaman Teminin Değişimi”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/I-II:1653-1717.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.