Geç Dönem Osmanlı Yapılarına Trabzon’dan Bir Örnek: Tonya/Kozluca Mimari Manzumesi / An Example of Late Ottoman Buildings from Trabzon: Tonya/Kozluca Architectural Manzumes

Raziye Çiğdem Önal

Öz


Osmanlı Devleti, mimarlık tarihi boyunca halkın inanç, eğitim, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet eden yapıları yerleşim yerinin merkezini belirleyecek şekilde bir arada programlamayı bir gelenek haline getirmiştir. İnşa sürecini aynı zamanda ilerlettikleri büyük programlı külliyeler ile farklı zamanlarda ihtiyaca göre eklenen daha küçük ölçekli binalarla genişletilen manzumeler, payitaht kentlerdeki kadar büyük olmasa da Anadolu’nun her yerinde mimariye kazandırılmıştır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve limanlarının varlığı ile uluslararası iletişime açık olan Trabzon, devletin önemli ihtiyaçlarını gideren bir kent olduğu için mimari birikimin de yoğun olduğu kentler arasında yerini almıştır. 1461’de fethedilmesinden sonra özellikle kentin yönetim merkezinde Gülbahar Hatun (1514), İskender Paşa (1529) gibi cami, medrese, imaret, kütüphane, çeşme gibi birkaç yapının bir araya getirildiği yapı toplulukları inşa edilmiştir. 20. yüzyıla kadar süreklilik arz ederek devam eden bu yapılaşma, Trabzon’da kırsal kesimlerde de yaygınlaşmış, özellikle 19. yüzyılda cami, medrese, çeşme, imam/müderris evi gibi yapılar bir araya getirilerek birkaç köyün hizmetine sunulan kompleksler inşa edilmiştir. Bunlardan birisi de 19. yüzyılın ikinci yarısında Tonya ilçesi Kozluca Mahallesi’nde inşa edilen cami ve imam evi ile daha sonra eklenen medrese ile hizmet boyutu genişletilen Kozluca Manzumesi’dir. Bu eserler, cami ve medrese birlikteliği ile ibadet ve eğitim merkezlerinin bir arada bulunmasına yerel bir örnek teşkil ettiği için bu çalışmaya konu olarak seçilmiştir. Mimari ve süsleme özellikleri irdelenerek hem geç dönem Osmanlı mimarisinin özellikleri hem de Trabzon’un yerel mimari karakterinin eserlere ne şekilde yansıdığını tespit etmek amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Mimari manzume, kırsal mimari, yerel üslup, Osmanlı geleneği, Trabzon.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akok, M. (1968). Hacı Bektaş Veli mimari manzumesi. Türk Etnografya Dergisi, 10, 27–58. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2158308.

Akok, M. (1969). Diyarbakır Ulu Cami mimari manzumesi, Vakıflar Dergisi, 8, 113–139. Erişim adresi: https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11352/1591/Akok.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Akozan, F. (1969). Türk külliyeleri. Vakıflar Dergisi, 8, 303-308. Erişim adresi: http://isamveri.org/pdfdrg/D00143/1969_8/1969_8_AKOZANF.pdf

Arel, A. (1975). Onsekizinci yüzyıl İstanbul mimarisinde batılılaşma süreci. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Arı, A. (2002). Tevhid-i Tedrisat ve laik eğitim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 181-192. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77429.

Arık, R. (1988). Batılılaşma dönemi Anadolu tasvir sanatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Arık, R. (1999). Batılılaşma dönemi Anadolu Türk mimarisine bir bakış. Osmanlı, (C. 10, s. 247-264). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Arslan, E. https://www.enverarslan.com/bildiri/. Erişim Tarihi: 03.05.2023.

Aslan, T. (2009). Osmanlı aydınlarının gözüyle batılılaşma. Erdem, 55, 1-31. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/43868/539704.

Ataman, M. (2022). Kozluca Camii ve Medresesi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Raporu.

Ayhan, H. (1992). Batılılaşma. İslam Ansiklopedisi (C.5, s. 158-162). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Başkan, S. (2008). Geleneksel Doğu Karadeniz evleri. Erdem, 52, 41-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/670776.

Batur, A. (1985). Batılılaşma döneminde Osmanlı mimarlığı. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi (C. 4, s. 1043-1061). İstanbul: İletişim Yayınları.

Beşirli, M. (1999). Osmanlı' da modernleşme ve aydınlar, 1789-1908. Dini Araştırmalar Dergisi, 2(5). 131-58. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/da/issue/4442/61201.

Çapa, M. (2001). Tevhid-i Tedrisat sonrası Trabzon’da eğitim. Tarih İncelemeleri Dergisi, 16, 21–30. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5043/68737.

Çobanoğlu, A. V. (2002). Külliye. İslam Ansiklopedisi (C. 26, s. 542-544). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Eyice, S. (1992). Batılılaşma. İslam Ansiklopedisi (C. 5, s. 171-81). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Eyice, S. (2014). Batı sanat akımlarının değiştirdiği Osmanlı dönemi Türk sanatı. Türkler Ansiklopedisi (C. 15, s. 284-309). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Günaydın, M. (2008). Of medreselerinin tarihi fonksiyonelliğine bakış. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (12) 101-36. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213198.

Hasol, D. (2016). Ansiklopedik mimarlık sözlüğü. İstanbul: Yem Yayınları.

İnan, Y. Z. (1971). Türklerde batılılaşma akımı ve İslam’da batılı düşünce. İstanbul: Akın Yayıncılık.

Kalyancu, H. (2010). Tonya. Ankara: Korza Yayıncılık.

Karpuz, H. & Sümerkan, M. R. (2016). Trabzon’da dini eğitimin mekâna yansıması medreseler. I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu Bildiriler Kitabı II içinde (s. 1059-1065). Trabzon: Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Kazaz, E. & Tuluk, Ö. İ. (2021). Trabzon bölgesi kırsal camileri: yer-yapı ilişkisi üzerine morfolojik bir değerlendirme (1). METU JFA, 2021(2), 207-240. Doi: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2021.2.4.

Kuran, A. (1969). Anadolu medreseleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Kuran, A. (1996). Osmanlı külliyelerinde yerleşme düzeni-bir tipoloji denemesi, Prof. Doğan Kuban’a Armağan Kitabı içinde (s.39–44). İstanbul: Eren Yayıncılık.

Küçükömer, İ. (2002). Düzenin yabancılaşması (batılılaşma). İstanbul: Bağlam Yayınları.

Okumuş, A. (2016). Türk süsleme sanatlarında barok ve rokoko. İstanbul: İlke Yayıncılık.

Önal, R. Ç. (2021). Trabzon mihrapları, (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Önge, M. Y. (1988). Ahî Evran Zâviyesi. İslam Ansiklopedisi (C.1, s. 530-31). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Önge, M. Y. (2006). Konya'nın Meram mesiresindeki mimari bir manzume, Vakıflar Dergisi, 10, 367-383. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/16407069-Konya-nin-meram-mestreslndekl-mimari-bir-manzume.html.

Özen H. & Aksakal Z. (?) Trabzon kenti kırsal camilerinde süsleme programlarının incelenmesi.https://www.academia.edu/2496388/Traditional_Rural_Mosques_of_Eastren_Black_Sea_Region. Erişim Tarihi: 19.04.2022.

Sarı, Y. (2021). Trabzon ve ilçelerinde camiler. (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Sınmaz, S. (2017). Külliyelerin mekansal tasarımı, Anadolu’da külliyelerin gelişim süreci ve kentsel tasarım kurgusu. Kent Akademisi Dergisi, 10(4,) 381-95. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34454/363864.

Sözen, M. & Tanyeli, U. (2015). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Sungu, İ. (1938). Tevhid-i Tedrisat, Belleten, 2(7-8), 397-431. Erişim adresi: https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/571/tur.

Sümerkan, M. R. & Okman, İ. (1999). Kültür varlıklarıyla Trabzon - Cilt 1: ilçeler ve köyler. Trabzon: Trabzon Valiliği Yayınları.

Şaşmaz, A. (2018). Gaziantep manzumeleri ve külliyeleri; Şeyh Fetullah Külliyesi üzerine bir inceleme. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Tunçer, M. (2017). Oflu hocaların yetiştikleri medreseler, talebe ve medrese sayılarına ilişkin bazı rivayetlerin analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16). 25-46. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/31387/344604.

Turan, M. (2011). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e “Tevhid-i Tedrisat”. Türk Yurdu, 288, 191-197. Erişim adresi: http://www.mustafaturan.gen.tr/FileUpload/as799722/File/tevhiditedrisat.pdf.

Yavuz, M. (2009). Doğu Karadeniz köy camilerinde bezeme anlayışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 307-322. Erişim adresi: https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-ornamentation-perception-of-the-village-mosques-in-the-east-black-sea-region.pdf.

Zorlu, T. & Keskin, H. (2019). Kültürel miras olarak kırsal medreseler: Trabzon yöresi kırsal medreseleri. I. Uluslararası Mimari Sempozyumu Bildirileri içinde (s. 38-63). Diyarbakır.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2023 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.