DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ NAHİV İLMİNE DAİR YAZMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI / SYNTAX MANUSCRIPTS BIBLIOGRAPHY IN DIYARBAKIR ZIYA GÖKALP MUNUSCRIPT LIBRARY

Rıfat IŞIK

Öz


Kültürümüzün, tarihimizin ve geleneğimizin hem temel hem de öz kaynakları olan el yazması eserler, tarihi, sanatsal ve edebi olmaları bakımından çok büyük bir öneme haizdirler. Hz. ‘Osman’ın Kur’ân-ı Kerîm’i istinsah ettirmesiyle başlayan İslâm yazmacılığı, hadis, fıkıh, tefsir, tıp, dil, edebiyat ve şiir gibi ilim dallarında yazılan eserlerle yayılarak bugüne dek bize ait bir dünya inşa etmişlerdir.

Bu kıymete binaen keşfedilmeyi bekleyen çeşitli alanlardaki pek çok yazma eserimiz gün yüzüne çıkarılmayı beklerken, yazmacılık tavsifi görevinin sahip olduğu büyük önem de ortadadır.

Bundan dolayı bizler bu çalışmamızda, bibliyografya alanına mütevazı bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan nahiv ilmine dair 151 eserin tasnif ve tanzimini yapmaya gayret gösterdik. Çalışmamızın giriş bölümünde yazma eserlerin tarihi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra sırasıyla yazmaların bulunduğu kütüphanenin tarihçesi ve nahiv konulu eserler hakkında bilgi verdik.


Anahtar Kelimeler


Yazma eser; İslâm Yazmacılığı; Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi; Nahiv; Sarf

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BALTACI, Cahid (1976). XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: İrfan Matbaası.

BİLGİN, Orhan (2013). "Yazma", DİA, XLIII İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

KORKUSUZ, M. Şefik (2014). Yazma Eserlerde Diyarbekir Kenti, İstanbul: Toprak Yay.

KURAN, Aptullah (1969). Anadolu Medreseleri C. I, Ankara: TürkTarih Kurumu Basımevi.

Sanal1:http://www.konyayazmakutup.gov.tr/TR%5CHaber_Duyuru%5Cdiyarbakir.htm, [21.05.2015].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.