BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ’NİN GAZELLERİ / ODES OF BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ

Ahmet SEVGİ

Öz


Osmanlı aydınları, meselkleri ne olursa olsun genellikle şiirle ilgilenmişlerdir. Bunlardan bazıları şiir yolunda ilerleyerek “Dîvân” tertip etmiş, “Dîvân” yahut “Dîvânçe” oluşturacak kadar şiire sahip olmayan şairlerin şiirleri ise ya kaybolup gitmiş ya da sağda solda dağınık halde kalmıştır. “Beyânî-zâde Ayânî” de “Dîvân” veya “Dîvânçe” tedvin edemeyen şairlerimizden biridir. Yaptığımız araştırmalar sonunda tezkire sahibi Beyânî Efendi’nin oğlu olduğunu tahmin ettiğimiz Ayânî’nin bir mecmuada gördüğümüz 47 gazel, 2 kıt‘a ve 5 müfretten oluşan 262 beyit tutarındaki şiirlerini araştırmacıların bilgisine sunuyoruz. Yüksek bir şiir zevkine sahip olduğu anlaşılan Beyânî-zâde Ayânî’nin başka şiirleri de olabileceğini tahmin ediyoruz.


Anahtar Kelimeler


Beyânî-zâde; Beyânî; Ayânî; Gazel; Ahmet Hân; Gelibolu; Ekmel Efendi; Kızkapan-zâde.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAŞPINAR, Fatih (2008). 17. Yüzyıl Şairlerinden Beyânî’nin Divan’ı (İnceleme-Tenkitli Metin). Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

İSEN, Mustafa (1992). “Beyânî”. DİA C. VI, İstanbul: TDV Yay.

KILIÇ, Filiz (haz.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ (İnceleme-Metin) C. III, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

KURNAZ, Cemal-TATCI, Mustafa (haz.) (2001). Mehmed Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri C. II, Ankara: Bizim Büro Yay.

KUTLUK, İbrahim (haz.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, C. II, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

KUTLUK, İbrahim (haz.) (1997). Beyânî Tezkiretü’ş- Şu‘arâ, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

ÖZCAN, Abdülkadir (haz.) (1989). Şakâik-i Nu‘mâniyye ve Zeyilleri C. II, İstanbul: Çağrı Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.