DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN İŞLEVLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: Velilerin İlk Ve Orta Okullardan Beklentileri Üzerine Bir Araştırma / RETHINKING THE FUNCTIONS OF EDUCATION IN CHANGING TURKEY: A Study on Parents’ Expectations from Primary and Secondary Schools

İslam CAN

Öz


İlkokul ve ortaokullarda eğitim-öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin velilerine yönelik yapılan bu çalışma, velilerin bu okullardan ne tür beklentiler içerisinde olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eğitimin diğer sosyal kurumlarla - ekonomi, siyaset, kültür- olan girift etkileşimi ve eğitimin bu kurumlar açısından yaşamsal değere sahip olduğu gerçeği, eğitim sistemleri üzerine araştırma yapmayı gerekli kılmaktadır. Eğitim sistemimiz içinde yer alan İlk ve ortaokullar, tarihsel süreçte devlet kurumunun beklentileri çerçevesinde şekillenmiş ve halkın bu okullardan beklentileri dikkat dışı tutulmuştur. Araştırmanın evreni, 2009 – 2010 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde Osmaniye İli Merkez ilçede bulunan 677 veliden oluşmaktadır. Bulgular, velilerin ilk ve ortaokullardan beklentilerinin, çocuğunun sosyal ve iyi bir iletişim kurma becerisine sahip, özgüven ve sorumluluk sahibi, karakterli ve kendini gerçekleştiren birey olarak yetişmesi, kaliteli eğitim veren bir ortaöğretim kurumuna yerleşmesi ve iyi bir meslek sahibi olması ekseninde yoğunlaştığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Eğitim; İlkokul; Ortaokul; Veli; Beklenti; Eğitim Sosyolojisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKDENİZ, Sabri (1990). Eğitim Sosyolojisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay.

AKTAY, Yasin (2006). “Türkiye’de Eğitim Bir Maxwell Cini Olacak mı?”, Kamu’da Sosyal Politika Dergisi, C.1(1): 30 – 42.

AKTAY, Yasin (2002). “Eğitimde Küresel İmkânlar – Küreselleşen Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Özgürleşim Fırsatları Üzerine-, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, (1): 9 – 23.

AKTAY, Yasin (2006). “Tercih Kurbanları ve Meslek Nefreti”, Yenişafak Gazetesi, (07.08.2006), http://www.turkcebilgi.com/kose_yazisi_93049_yasin-aktay-tercih-kurbanlari-meslek-nefreti.html, erişim tarihi: 27.01.2010

AKTAY, Yasin (1997). “Türkiye’de Eğitim Sistemi, Siyaset ve Modernleşme Üzerine Bazı Mülahazalar, Eğitim Sempozyumu, Konya.

AKYÜZ, Yahya (2008). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000 – M.S. 2008), Ankara: Pegem Akademi Yay.

AYDIN, Mustafa (2000). Kurumlar Sosyolojisi, Ankara: Vadi Yay.

AYDIN, Mustafa (2007).” Türkiye’de Bir Eğitim Kodunun Dönüşümü”, Yarınlar için Düşünce Dergisi, (16): 25 – 30.

BOZDAĞLIOĞLU, Yasemin (2008). “Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20): 45 – 66.

CAN, İslam (2006a). “Başarıya Götüren Aile”, Özgün Aile Dergisi, ( 22): 20 –22.

CAN, İslam (2006b). “Hayatımızdaki Büyük Taşlar Hangileri”, Özgün Aile Dergisi, (24): 20 – 22.

CONNERTON, Paul (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar?, (çev: Alaaddin Şenel), İstanbul: Ayrıntı Yay.

Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi (2001). “Islahat Fermanı”, (haz: Muharrem Kaya), (Editör: Mehmet Ö. Alkan), İstanbul: İletişim Yay. C.1: 451 – 454

ÇUBUKÇU, İbrahim Agâh (2002). İslam ve Çağdaşlaşma, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

DAĞLI, Süleyman (2006). Özel Dershanelere Öğrenci Gönderen Velilerin Özel Dershaneler Hakkındaki Görüş ve Beklentileri (Kahramanmaraş Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

DURKHEIM, Emile (2003). Sosyolojik Yöntemin Kuralları, (çev: Cenk Saraçoğlu) İstanbul: Bordo Siyah Yay.

DÖNMEZ, Burhanettin (2009). “Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemine İlişkin Bir Değerlendirme”, Eğitime Bakış Dergisi, (15): 11 – 18.

DRUCKER, Peter F. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (çev: Belkıs Çorakçı), İstanbul: İnkılap Kitabevi.

EKİNCİ, Necdet (1997). Sanayileşme ve Uluslaşma Sürecinde Toprak Reformundan Köy Enstitülerine,

Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

GIDDENS, Anthony (1998). Modernliğin Sonuçları, (çev: Ersin Kuşdil), İstanbul: Ayrıntı Yay.

GIDDENS, Anthony (2000). Sosyoloji, (çev: Hüseyin Özel, Talip Kabadayı, Mine Turhan vd.), Ankara: Ayraç Yay.

GÜR, Bekir-ÇELİK, Zafer (2009). Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi Yapısal Sorunlar ve Öneriler, www.seta.org, erişim tarihi: 25.11.2009

HABERMAS, Jurgen (2002). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (çev: Medeni Beyaztaş), İstanbul: Bakış Yay.

ILLICH, Ivan (2009). Okulsuz Toplum, (çev: Mehmet Özay), İstanbul: Şule Yay.

İNCE, Esin (2010). Velilerin Eğitimden Beklentilerinin Dönüşümü, haz.: İslam CAN (Basılmamış Mülakat)

KAPLAN, İsmail (2005). Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi, İletişim Yay., İstanbul

KOÇER, Hasan Ali (1991). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, MEB Yayınları, İstanbul

MEB (2009). Milli Eğitim Dergisi, (184) http://yayim.meb.gov.tr, erişim tarihi: 21.04.2009

MEB (2009). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2008 – 2009, www.meb.gov.tr, erişim tarihi: 05.01.2010

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planı, www.meb.gov.tr, erişim tarihi: 05.01.2010

MEB (2007). 2006 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara: MEB Yay.

MEB (2007). “64 soruda Ortaöğretime Geçiş Sistemi”, www.oges.meb.gov.tr erişim tarihi: 28.05.2009

MONTESQUİEU (1998). Kanunların Ruhu Üzerine, (çev: Fehmi Baldaş), İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yay. C.1.

NURİ, Celal (2002). Türk Devrimi – İnsanlık Tarihinde Türk Devriminin Yeri, (çev: Özer Ozankaya), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

OKÇABOL, Rıfat (2005). Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara: Ütopya Yay.

ÖZTÜRK, Hüseyin (1993). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Hatiboğlu Yay.

SATI BEY, M. (2002). Eğitim ve Toplumsal Sorunlar Üzerine Konferanslar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

SEVİL, Muharrem (1999). Türkiye’de Modernleşme ve Modernleştiriciler, Ankara: Vadi Yay.

SMITH, Anthony D. (1996). Toplumsal Değişme Anlayışı, (çev: Ülgen Oskay), Ankara: Gündoğan Yay.

SMITH, Anthony D. (1999). Milli Kimlik, (çev: Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yay.

SÖNMEZ, Veysel (1991). Eğitim Felsefesi, Ankara: Adım Yay.

ŞİŞMAN, Mehmet-TAŞDEMİR, İbrahim (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yay.

TANİLLİ, Server (2007). Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?, İstanbul: Alkım Yay.

TEZCAN, Mahmut (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi Yay.

TUIK (2010). “Yıllara Göre İşsizlik Oranları”, www.tuık.gov.tr, erişim tarihi: 27.01.2010


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.