Bir Zanaatkârlık Araştırması: “Emeğin Karşılığı” / A Craftsmanship Research: “Reward Of Labour”

Merve Türkan Bilgir

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, zanaatkarların iktisadi ve sosyal hayatları bağlamında el emeğinin değer ve zihniyet dünyalarında nasıl konumlandığını anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Çalışma, parçası olduğu araştırma hasebiyle, zanaatkarlığın anlamlı iş nosyonunu temsil ettiği varsayımına dayanmaktadır. İlk bölüm, çalışmanın ontolojik ve epistemolojik konumu ile kuramsal dayanağını açıklamaktadır. Devamında bu kuramsal dayanağı inşa eden bazı yorumcu sosyoloji kuramları ile yabancılaşma teorisi, değerler ve gündelik hayat sosyolojisinden bahsedilmektedir. Ardından, zanaat ve zanaatkarlık kavramlarının ve saha araştırmasının ekseninde yer alan, çalışma için önemli bazı kavramların literatür taramasına yer verilmiştir. Bu amaçla emek, zaman ve tecrübe kavramlarıyla zanaatkarlığa dair zihniyet bağının nasıl kurulduğu açıklanmaktadır. İkinci bölüm genel metodolojik bilgilere ayrılmaktadır. Üçüncü bölümde ise görüşmelerden elde edilen bulgular sınıflandırılarak betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmaktadır. Zanaatkarlıkta ‘emeğin karşılığı’, mesleğin şahsî niteliklerinde içkin değerler marifetiyle belirlenen bir mefhumdur. Bu şahsî nitelikler, ani değişimlerle karakterize olan güncel piyasada zanaatkarlığı zorlaştıran özelliklere dönüşmekle birlikte aslında zanaatkarlığın sürdürülmesindeki manevi/kültürel direnç noktalarıdır. Zanaatkarlar arasında insan ilişkilerinin önemini ekonomik getirinin önünde tutmak, daha uygun bir zanaatkara müşteriyi yönlendirmek, el emeğinin kutsiyetine olan inançla hareket etmek gibi tutumlar hâlâ oldukça yaygındır. Bununla birlikte el emeğinin piyasada karşılık bulamaması ustaların mesleği bırakmalarına ya da mesleği sürdürseler de “cemiyete küsmelerine” sebep olmaktadır.


Anahtar Kelimeler


İşin anlamı, emek, zanaatkarlık, zihniyet/ethos, değer.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdeniz, B. (2020). Neoliberal kapitalizmde zanaatkar kimliği: Gaziantep’te usta kimliği ile postmodern dünya arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Baudrillard, J. (2013). Üretimin aynası ya da tarihi materyalist eleştiri yanılsaması (Oğuz Adanır, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Becker, H. S. (1982). Sanat dünyaları (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Berdayev, N. (2012). İnsanın yazgısı (H. Arslan, Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Bilgir, M. T. (2021). Meslek erbabı: Zanaatkarlığın toplumsal çerçeveleri (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Coulon, A. (2015). Etnometodoloji (Ü. Tatlıcan, Çev.) (2. bs.). İstanbul: Küre Yayınları.

Doğan, E. T. (2011), İşin anlamı ve yaratıcı emeğin piyasada konumlanması bakımından Türkiye’de zanaatkarlık: cam işçiliği örneği (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Gardiner, M. (2016). Gündelik hayat eleştirileri (D. Özçetin ve diğ., Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.

Giddens, A. (2003). Sosyolojik yöntemin yeni kuralları (Ü. Tatlıcan- B. Balkız Çev.). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Gorz, A. (2014). Yaşadığımız sefalet. (N. Tutal, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gorz, A. (2019). İktisadi aklın eleştirisi (I. Ergüden, Çev.) (3. bs.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Harper, D. (1987). Working knowledge. University of Chicago Press.

İbni Haldun (2013). Mukaddime 2 (Süleyman Uludağ, Haz.) (9. bs.). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kümbetoğlu, B. (2017). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma (5. bs.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Lefebvre, H. (2017). Gündelik hayatın eleştirisi 1 (I. Ergüden, Çev.) (4. bs.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Maggs, G. & Greig, A. (2013). C. Wright Mills and the concept of ‘craftsmanship’: personal troubles and public ıssues in the housebuilding ındustry. Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work, 7:3, 67-83, Doi: 10.1080/10301763.1997.10722001

Mason, J. (2002). Qualitative researching (2nd Edition). London: Sage.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mills, C. W. (1969). White collar: the American middle classes. New York: Oxford University Press.

Nâsır-ı Hüsrev (1958). Saadetname (M. Ü. Tarıkahya, Çev.). İstanbul: Maarif Basımevi.

Niedderer, K. & Townsend, K. (2014). Designing craft research: joining emotion and knowledge. The Design Journal, 17(4), 624-647. Doi: 10.2752/175630614X14056185480221

Onur, O. E. (2019). Kapitalist toplumda zanaatın dönüşümünü terzilik üzerinden okumak: İstanbul örneği (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/tezsorgusonucyeni.jsp

Sennett, R. (2009). Zanaatkâr (M. Pekdemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Thorlindsson, T.; Halldorsson, V.; Sıgfusdottır, I. D. (2018). The sociological theory of craftsmanship: an empirical test in sport and education. Sociological research online. Vol.23(1), 114-135. Doi: 10.1177/1360780418754564

Ülgener, S. F. (2006). Zihniyet, aydınlar ve izm’ler. İstanbul: Derin Yayınları.

Ülgener, S. F. (2014). İktisadi çözülmenin ahlâk ve zihniyet dünyası. İstanbul: Derin Yayınları.

Ülgener, S. F. (2015). Zihniyet ve din- İslam, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı. İstanbul: Derin Yayınları.

Veblen, T. B. (2017). Seçilmiş makaleler. (H. Bilir ve diğ. Çev.). (E. Kırmızıaltın, Der.). Ankara: Heretik Yayınları.

Vernant, J-P. (2006). Myth and thought among the greeks. New York: Zone Books.

Whitaker, I. (1967). Crafts and craftsmen. Iowa: W.M.C. Brown Company Publishers.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İnternet kaynakları:

Nişanyan Sözlük, Erişim adresi: https://www.nisanyansozluk.com/?k=emek

Türk Dil Kurumu Online Sözlük, Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Erişim adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/rizik


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.