HASAN RIZÂYÎ’NİN “CÛY-I RAHMET” ADLI MANZUM GÜLİSTÂN TERCÜMESİ / HASAN RIZÂYÎ’S VERSE TRANSLATION OF GULISTAN NAMED “CÛY-I RAHMET”

Aysun ÇELİK

Öz


Sa‘dî tarafından XIII. yüzyılda kaleme alınan ve şöhreti İslam coğrafyasını aşarak tüm dünyaya yayılan Gülistân; estetik, pedagojik, İslamî ve insanî pek çok cephesi bulunan bir eserdir. Şark medreselerinde Fars dili ve ahlak eğitimi için bir ders kitabı olarak da kullanılan, bu vesileyle birçok tercüme ve şerhi yapılan Gülistân; hikâyeler arasına serpiştirilen manzum parçaların yanı sıra kendine has dil, üslup ve mazmunlarıyla öne çıkmaktadır. Türk edebiyatında Gülistân’ın bilinen ilk tercümesi XIV. yüzyılda Seyf-i Serâyî tarafından yapılmıştır.  Bu özgün eserin XVII. asırdaki tercümelerinden biri de “Cûy-ı Rahmet”tir.

Bu yazıda Hasan Rızâyî’ye ait olan “Cûy-ı Rahmet” adlı manzum Gülistân tercümesi tanıtılarak eserin edebiyat tarihimizdeki önemi üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Sa‘dî; Hasan Rızâyî; Gülistân; Cûy-ı Rahmet

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bağdadlı İsmail Paşa, (1951), Hediyyetü’l-Ârifin Esmâ-yı Müellifin ve Âsâr-ı Musannifîn, C.1, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

BURSALI MEHMED TAHİR, (1971), Osmanlı Müellifleri, C. 1, İstanbul, Matbaa-yı Âmire.

ÇAĞIRICI, Mustafa, (2006), Hasan Rızâyî ve Tezkiretü’s-Sâlikîn ile Mahmûdiyye Eserleri Tahkîk ve Değerlendirilmesi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

TURAN, Muhittin, (2012, Sonbahar), “Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma’ânî İsimli Manzum Sözlüğü”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, s. 2939-2992.

KARTAL, Ahmet, (2001, Kış), “Sa‘dî Şîrâzî’nin Gülistân İsimli Eserinin Türkçe Tercümeleri”, Bilig-16.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.