Bir İdealin İnşası: Stoacı Dünya Yurttaşlığı / The Construction of the Ideal: Stoic Cosmopolitanism

Melike Molacı

Öz


Antikçağ ve Aydınlanma düşüncesinin başlıca ideallerinden olan dünya yurttaşlığı, çağdaş felsefenin ve siyaset tartışmalarının halen tartışılan konularındandır. Günümüzde evrensel ile yerel, insanseverlik ile yurtseverlik arasındaki gerilimi/uzlaşmayı vurgulayan düşünürlerden bazıları, bu kadim ideali çağdaş koşullara uyarlayarak yeniden dile getirirler; diğerleri ise onu geride bırakılması gereken tarihsel bir an, bir nostalji olarak düşünürler. Bununla birlikte bu kavramın yahut idealin tarihi oldukça karmaşıktır; nitekim yüzyıllar boyunca yurttaşlık konumunu dolduran özneler farklılaşmış ve yurdun anlamı da dönemden döneme değişmiştir. Kökleri Kinik filozoflara dayanan dünya yurttaşlığı ilk kez Stoacıların uzun uzadıya temellendirdikleri bir ideal olsa da bu okulun düşüncesinde bile onun tek bir anlamı yoktur. Bu kadim ideal, Stoacılığın dönemleri boyunca farklılaşmış ve günümüzdeki anlamını ancak geç dönem Stoacı filozoflarla kazanmıştır. O halde halen tartışılan bir kavramın tarihini, belirli bir dönemle sınırlayarak incelemeyi amaçlayan bu yazıda, Stoacı dünya yurttaşlığı kavramına odaklanılmaktadır. Stoacılığın dönemleri boyunca dünya yurttaşlığının nasıl değiştiği ve bir ideal olarak nasıl temellendirildiği ele alınmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Stoacılık, Dünya Yurttaşlığı, Yurttaşlık, Bilgelik, İnsanseverlik.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aurelius, M. (2004). Düşünceler (Ş. Karadeniz, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Cicero, M. T. (1913). On duties (W. Miller, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Cicero, M. T. (1914). On ends (H. Rackham, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Cicero, M. T. (1928). On the republic, on the laws (C. W. Keyes, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Epictetus. (1998). Discourses books 1-2 (W. A. Oldfather, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Holton. J. E. (1987). Marcus Tullius Cicero. L. Strauss & J. Cropsey (Eds.), History of political philosophy içinde (s. 155- 175). Chicago: The University of Chicago Press.

Laertius, D. (1925). Lives of eminent philosophers 6-10 (R. D. Hicks, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2002). Patriotism and cosmopolitanism. J. Cohen (Ed.), For love of country? içinde (s. 3-17). Boston: Beacon Press.

Plutarch. (1976). Moralia volume XIII: part 2 (H. Cherniss, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Seneca, L. A. (1925). Epistles 93-124 (R. M. Gummere, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Seneca, L. A. (1932). Moral essays, volume II (J. W. Basore, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.

Stobaei, I. (1884a). Anthologium volume II. C. Wachsmuth ve O. Hense. (Ed.), Berlin: Apud Weidmannos.

Stobaei, I. (1884b). Anthologium volume II. C. Wachsmuth ve O. Hense. (Ed.), Berlin: Apud Weidmannos.

Stobaei, I. (1894). Anthologium volume III. C. Wachsmuth & O. Hense. (Ed.), Berlin: Apud Weidmannos.

Stobaei, I. (1909). Anthologium volume IV. C. Wachsmuth & O. Hense. (Ed.), Berlin: Apud Weidmannos.

Vogt. K. M. (2008). Law, reason, and the cosmic city: political philosophy in the early stoa. Oxford: Oxford University Press.

von Arnim, H. (1964). Stoicorum veterum fragmenta vol. I-IV. Stuttgart: Teubner.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.