Pythagorasçı Öğretide Din ve Bilim / Religion and Science in the Pythagorean Doctrine

Ercan Salğar

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, Pythagorasçı öğretide din ve bilim ilişkisinin nasıl kurulduğunu açık ve seçik bir şekilde ortaya koymaktır. Din ve bilim, insanın yaşam serüveninde kendisini ve çevresindekileri anlamlandırmasına ve açıklamasına olanak sağlayan iki önemli disiplindir. Dolayısıyla da bu iki disiplin, tarihsel süreç içerisinde hep karşılıklı bir etkileşim içerisinde olmuşlardır. Bazı düşünürler, din ve bilim arasındaki etkileşimin birbirlerini desteklediğini ve beslediğini öne sürerken, ağırlıkta olan görüş ise, bu disiplinlerin birbirlerine karşıt olduğu ve akabinde onların aynı anda kabul edilmelerinin bir çelişki yarattığıdır. Böylece ikinci anlayışı savunanlar için din ve bilim apayrı alanlar olmalarının yanında birbirleriyle de hiçbir şekilde uzlaşmayan disiplinlerdir. Buna mukabil, Pythagoras ve takipçileri, bir anlamda öncellerine, (Miletli filozoflara) meydan okuyarak, din ve bilimi bir çatı altında sunmuş ve böylelikle de dinin bilime karşıt olmadığını, aksine dinin temelinde bilimin olabileceğini ve hatta bu iki disiplinin aynı amaca hizmet eden tek bir araç olduğunu göstermişlerdir. Pythagorasçılar bu gayelerini, din, müzik ve matematik çalışmalarını birleştiren “harmonia” kavramını keşfederek gerçekleştirmişlerdi.


Anahtar Kelimeler


Pythagoras, Pythagorasçılar, Din, Bilim, Harmonia.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aristoteles (1996). Metafizik, (Çev. Ahmet Arslan). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Aristoteles (2014). Ruh üzerine, (Çev. Zeki Özcan). Bursa: Sentez Yayıncılık.

Aristoteles (2020). Fizik, (Çev. Saffet Babür). İstanbul: YKY.

Aristoteles (2005). Politika, (Çev. Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Aristoteles (1997). Gökyüzü üzerine, (Çev. Saffet Babür). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Arslan, A. (2016). İlkçağ felsefe tarihi Cilt I, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Barnes, J. (2004). Sokrates öncesi Yunan felsefesi, (Çev. Hüseyin Portakal). İstanbul: Cem Yayınevi.

Burnet, J. (1950). Greek philosophy Thales to Plato, London: Macmillan and co., limited.

Burnet, J. (2013). Erken Yunan felsefesi, (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

Comte, A. (2001). Pozitif felsefe kursları, (Çev. Erkan Ataçay). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Copernicus, N. (2020). Göksel kürelerin devinimleri üzerine, (Çev. Cengiz Çevik). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Cornford, F. M. (1922). Mysticism and science ın Pythagorean tradıtıon, The Classical Quarterly, Vol. 16, No. 3/4, 137-150.

Cornford, F. M. (2019). Sokrates öncesi ve sonrası, (Çev. A.M. Celal Şengör & Senem Onan). İstanbul: İş Bankası Yayınları.

Dürüşken, Ç. (1991). Antikçağ’da psykhe kavramına genel bir bakış, Felsefe arkivi, Sayı. 29. 75-85.

Guthrie, W.K.C. (2011). Yunan felsefe tarihi Cilt I, (Çev. Ergün Akça) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Heat, T. (1921). A Hıstory of Greek mathematics vol. ı, Oxford: Clarendon Press.

Huffman, C. (2020). Philolaus, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford. edu/entries/philolaus/, erişim tarihi: 02.05.2021.

Kranz, W. (1994). Antik felsefe, (Çev. Suad Y. Baydur). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Koyre, A. (2000). Yeniçağ biliminin doğuşu, (Çev. Kurtuluş Dinçer). Ankara: Gündoğan Yayınları.

Kuhn, T.S. (2007). Kopernik devrimi, (Çev. Halil Turan ve dğr.). Ankara: İmge Yayınları.

Laertios, D. (2015). Ünlü filozofların yaşamı ve öğretileri, (Çev. Candan Şentuna), İstanbul: YKY.

Malinowski, B. (2014). Büyü, bilim ve din, (Çev. Saadet Özkal). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Pelosi, F. (2017). Antikçağ kaynaklarında müzik terapisi ve psikomüzikoloji, Antik Yunan, (Ed. Umberto Eco). (Çev. Leyla Tonguç Basmacı). İstanbul: Alfa Yayınları. 1197-1201.

Peters, F.E. (2004). Antik Yunan felsefesi terimleri sözlüğü, (Çev. Hakkı Hünler). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Platon (2015). Phaidon (Çev. Furkan Akderin). İstanbul: Say Yayınları.

Platon (1989). Timaios, (Çev. Erol Güney & Lütfi Ay). İstanbul: MEB Yayınları.

Platon (1995). Devlet, (Çev. Sabahattin Eyüboğlu & M.Ali Cimcoz). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Pironti, G. (2017). Yunanların tanrıları ve tanrıçaları, Antik Yunan, (Ed. Umberto Eco). (Çev. Leyla Tonguç Basmacı). İstanbul: Alfa Yayıncılık. 552-559.

Rohde, E. (2020). Psykhe, (Çev. Özgür Orhan). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Zeller, E. (2008). Grek felsefesi tarihi, (Çev. Ahmet Aydoğan). Say Yayınları, İstanbul 2008.

Westfall, R.S. (1987). Modern bilimin oluşumu, (Çev. İsmail Hakkı Duru). İstanbul: Verso Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.