Google Play Store’daki Türkiye Kaynaklı İslami Mobil Uygulamalar: Tematik Bir Analiz / Islamic Mobile Applications Produced in Turkey in Google Play Store: A Thematic Analysis

Hasan Hüseyin Aygül, Gamze Gürbüz, Esra Ün

Öz


Bu çalışmada, “Google Play Store” adlı mobil uygulama mağazasında bulunan, Türkiye kaynaklı İslami mobil uygulamalar ele alınmıştır. Mobil uygulama sayısının her geçen gün artması ve kullanım alanının giderek genişlemesi, üstelik uygulamaların etkileşimselliği ve işlevselliği bu alan üzerinde çalışmayı gerekli kılmaktadır. Araştırmanın amacı, İslami mobil uygulamaları incelemek ve sınıflandırmak, yaygın uygulama türlerini belirlemek, bu uygulamaların çeşitleri, içerikleri ve işlevlerine dair tematik bir analiz sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda “Google Play Store”da yer alan 724 adet Türkiye kaynaklı İslami mobil uygulama tespit edilmiş ve incelenmiştir. Çalışmanın nicel verileri (kategori içindeki uygulama sayısı, indirilme oranı, kullanıcı yorumları ve ortalama puanlar) SPSS 23, nitel verileri (kelime bulutu ve grafikler) ise MAXQDA 2020 programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca uygulamalar “ibadetler ve ritüeller”, “mobil öğrenme ve eğitim”, “yaşam tarzı ve tüketim pratikleri”, “etkileşim ve iletişim aracı”, “oyun ve eğlence kültürü” ve “gündelik yaşam pratikleri” olmak üzere 6 kategori temelinde tematik olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak dijital çağın bir gerekliliği noktasında dini bilgi ve pratiklerin de dijital platformlara taşınmakta olduğu, dindar bireylerin beğenilerini dikkate alan uygulamaların farklı sosyal kategorileri de kapsayacak şekilde “içerik/hizmet sağlayıcılar” tarafından üretilmekte olduğu belirlenmiştir. Türkiye kaynaklı İslami mobil uygulamaları inceleyen, sınıflandıran ve tematik bir şekilde analiz eden bir çalışmanın bulunmaması, araştırmayı alan yazın için özgün kılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Din, İslam, Mobil Uygulama, Türkiye, Google Play Store.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Subaihin, A. A., Sarro, F., Black, S., Capra, L., Harman, M., Jia, Y. & Zhang, Y. (2016). Clustering mobile apps based on mined textual features. In Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 1-10. doi: 10.1145/2961111.2962600.

Berardi, G., Esuli, A., Fagni, T. & Sebastiani, F. (2015). Multi-store metadata-based supervised mobile app classification. In Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 585-588. doi: 10.1145/2695664.2695997.

Business of Apps 2021, “App Revenue Data (2021)”. Erişim adresi: https://www.businessofapps.com/data/app-revenues/#1. Erişim tarihi: (27.04.2021).

Campbell, H. A. (2012). Understanding the relationship between religion online and offline in a Networked Society. Journal of theAmerican Academy of Religion, 80(1), 64-93. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfr074

Campbell, H. A. (2013). Introduction: The rise of the study of digital religion. Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds (pp.1-21). London: Routledge.

Campbell, H. A., Altenhofen, B., Bellar, W. & Cho, K. J. (2014). There’s a religious app for that! A framework for studying religious mobile applications. Mobile Media & Communication, 2(2), 154-172. doi: 10.1177/2050157914520846.

Chen, N., Hoi, S. C. H., Li, S. & Xiao, X. (2015). SimApp: A framework for detecting similar mobile applications by online kernel learning. In Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 305-314. doi: 10.1145/2684822.2685305.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: SAGE Publications.

Dereli, M. D. (2019). Dini kimliklerin siber ortamda akışkanlaşması. İnsan & Toplum Dergisi, 9(1), 85-116. https://insanvetoplum.org/sayilar/9-1/m0301#:~:text=dx.doi.org/10.12658/M0301

Doğan, B. (2018). “Dindarların dini teknolojik aletlerle etkileşimi: Tekno-dindar pratikler.” Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mardin.

Fuad, A. & Al-Yahya, M. (2021). Analysis and classification of mobile apps using topic modeling: A case study on Google Play Arabic apps. Complexity. doi: 10.1155/2021/6677413.

Furseth, I. & Repstad, P. (2013). Din sosyolojisine giriş, klasik ve çağdaş kuramlar. (İ. Çapçıoğlu & H. Aydınalp, Çev.). Ankara: Birleşik Yayınları.

Haberli, M. (2014). Sanal din: Tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla internet ve din. İstanbul: Açılım Kitap.

Haberli, M. (2019). Dijital çağda din ve dindarlığın dönüşümü. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 2(2), 307-315. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/912095

Hameed, A., Ahmed, H. A. & Bawany, N. Z. (2019). Survey, analysis and issues of Islamic Android apps. Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology, 5(1), 1-15. doi: 10.22373/ekw.v5i1.4541.

Helland, C. (2015). Virtual religion: A case study of virtual Tibet. Oxford Handbooks Online. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935420.001.0001/oxfordhb-9780199935420-e-43?print=pdf

Lavid Ben Lulu, D. & Kuflik, T. (2016). Wise mobile icons organization: Apps taxonomy classification using functionality mining to ease apps finding. Mobile Information Systems. doi: 10.1155/2016/3083450.

Menekşe, Ö. (2015). Dinin dijitalleşmesi ve mobil uygulamalar. M. Çamdereli., B. Önay Doğan ve N. Kocabay Şeker (Ed.), Dijitalleşen Din (Medya ve Din 2), (151-173). İstanbul: Köprü Kitapları.

Menon, P. M. (2013). Mobile apps bring religion to your fingeltips. Erişim adresi: https://timesofindia.indiatimes.com/it-services/mobile-apps-bring-religion-to-your-fingertips/articleshow/19607824.cms. Erişim tarihi: (24.04.2021).

Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri. (S. Özge, Çev.). Ankara: Yayınodası.

Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. New Jersey: Pearson Education.

Radosavljevic, V., Grbovic, M., Djuric, N., Bhamidipati, N., Zhang, D., Wang, J., … Chen, P. (2016). Smartphone app categorization for interest targeting in advertising marketplace. In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, 93-94. doi: 10.1145/2872518.2889411.

Statista 2021, “Mobile operating systems' market share worldwide from January 2012 to January 2021”. Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/272698/global-market-share-held-by-mobile-operating-systems-since-2009/. Erişim tarihi: (27.04.2021).

Statista 2021, “Number of apps available in leading app stores as of 4th quarter 2020”. Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/. Erişim tarihi: (27.04.2021).

Statista 2021, “Number of mobile app downloads worldwide from 2016 to 2020 (in billions)”. Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/. Erişim tarihi: (27.04.2021).

Surian, D., Seneviratne, S., Seneviratne, A. & Chawla, S. (2017). App miscategorization detection: A case study on Google Play. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 29(8), 1591-1604. doi: 10.1109/TKDE.2017.2686851.

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research. California: SAGE Publications.

Wagner, R. (2013). You are what you install: Religious authenticity and identity in mobile apps. H. Campbell (Ed.), Digital religion: Understanding religious practices in new media worlds (s. 199-206). London, UK: Routledge.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Young, G. (2013). Reading and praying online: The continuity of religion online and online religion in Internet Christianity. In Religion Online (pp. 101-114). London: Routledge.

Zhu, H., Cao, H., Chen, E., Xiong, H. & Tian, J. (2012). Exploiting enriched contextual information for mobile app classification. In Proceedings of the 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, 1617-1621. doi: 10.1145/2396761.2398484.

Zhu, H., Chen, E., Xiong, H., Cao, H. & Tian, J. (2013). Mobile app classification with enriched contextual information. IEEE Transactions on mobile computing, 13(7), 1550-1563. doi: 10.1109/TMC.2013.113.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.