Toplumsal Rol Kategorileri Bağlamında “Horoz” ve “Dünyanın Nizamı” Başlıklı Hikâyeler / Social Role Categories in The Stories Titled “The Rooster” (Horoz) and “The World’s Order” (Dünyanın Nizamı)

Elif Öksüz Güneş

Öz


Bireysel varlığı ile kolektif kimliğini kurma aşamasındaki insan, ben’ini ve ötekini tanımlama çabalarında sosyal normlardan bağımsız davranamaz. Bu normlar kadın-erkek şeklinde biyolojik cinsiyete dayalı yapılan kategorilendirmede toplumsal cinsiyetin oluşmasına yol açar. Erkek kendisine güç, akıl, bilgi, muhakeme ve yönetme kabiliyetini yakıştırıp buna göre davranıp güçsüzleri kendisine itaat ettirirken kadın, uysallık ve zayıflıkla tanımlanır. Bu durum sadece biyolojik bakımdan kadın olanlar için değil, erkekler için de geçerlidir. İçinde yaşadığı toplumun davranış normlarını başarıyla eserlerine yansıtan Ömer Seyfettin, benlik ve kimlik algısını “Horoz” ve “Dünyanın Nizamı” adlı hikâyelerinde toplumsal cinsiyetin hiyerarşisini miras olarak kendinden sonrakilere aktaran kadınlar ve erkekler cephesinden katmanlı biçimde kurguya taşır. İlk katmanda kadın-erkek arasındaki hiyerarşik ilişkide erkek egemenliğini insan dışındaki canlılardan örnekler. Erkeğin simgesi olarak gösterilen horozun kümesteki egemenliğini, babanın evdeki hükümdarlığıyla bütünler. İki hikâyede de erkeğin kadına fiziksel, psikolojik şiddet uygulaması; evin efendisi olma hakkını kendinde görmesi, bunun kadın tarafından onaylanması işlenir. İkinci katmanda babanın oğula kendi hâkimiyetini tanıtması söz konusudur. Baba varken oğulun söz hakkının bulunmaması; ancak babadan sonra ya da kendi evleri olduğunda erkeklik/güç iddiasında bulunabileceği ve bunun kadın tarafından onaylanması dile getirilir. Bu yazıda “Horoz” ve “Dünyanın Nizamı” adlı hikâyeler ekseninde kadınların ve erkeklerin toplumsal kaderlerini değiştirmekten ziyade, mevcut yazgıyı kendilerinden sonraki nesillere kültürel miras şeklinde sunmaları eleştirilecek ve konu, “erkeklik/masculinity çalışmaları” bağlamında değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Toplumsal Cinsiyet, Hegemonya, Ömer Seyfettin, Horoz, Dünyanın Nizamı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Apaydın, M. (2006). Ömer Seyfettin’in öykülerinde hiciv ve mizah ögeleri. (H. Argunşah-A. Demir, hazırlayan.). Ömer Seyfettin’i yeniden okumak içinde (s. 13-36). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Matbaası.

Argunşah, H. (2006). Ömer Seyfettin’in tarihi hikâyelerinde kişileştirme. (H. Argunşah-A. Demir, hazırlayan.). Ömer Seyfetti’i yeniden okumak içinde (s. 37-57). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Matbaası.

Atasoy, A. & Temizkan, M. (2020). Ömer Seyfettin’in Horoz ve Dünyanın Nizamı hikâyelerini modernizm çerçevesinde okumamak. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 43, 1-18, doi: 10.21497/sefad.755468

Connell, R.W. (2019). Erkeklikler. (N. Konukçu, Çev.). Ankara: Phoenix.

Durmuş, M. (2014). Ömer Seyfettin’in anlatılarında kendilik bilinci ve öteki. Ankara: Karadeniz Dergi Yayınları.

Eliuz, Ü. (2009). Tanzimat dönemi anlatılarında feminist söylem. Trabzon: Serander Yayınları.

Ergun, Z. (2009). Erkeğin yittiği yerde. İstanbul: Everest Yayınları.

Güdekli, A. (2016). Küresel erkek(lik) ve medya. Konya: Literatürk Academia.

Günay Erkol, Ç. (2019). Yaralı erkeklikler 12 Mart romanlarında yalnızlık, yabancılaşma ve öfke. Ankara: Ayizi Yayınları.

Horney, K. (1998). Kadının ruhsal yapısı. (N. Şarman, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.

Öksüz Güneş, E. (2020). Milli edebiyat dönemi hikâyelerinde hegemonik ilişkiler: erkeklik. Ankara: Gece Kitaplığı.

Ömer Seyfettin Hikâyeler 2. (2020). (H. Argunşah, Haz.). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Sancar, S. (2013). Erkeklik: imkânsız iktidar. İstanbul: Metis Yayınları.

Sennett, R. (2005). Otorite. (K. Durand, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Türk, H. B. (2011). Hegemonik erkek(lik) ve kültürel temsil: ‘çirkin kral kurtlar vadisinde yürüyor’. İlker Erdoğan (Ed.) Medyada hegemonik erkek(lik) ve temsil içinde (s. 163-211). İstanbul: Kalkedon Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.