Abdurrahman Süreyya’nın Ta’lîkât-I Belâgat-I Osmâniyye Adlı Eserinde Dil ve Edebiyat Terminolojisi / Linguistic and Literary Terminologies in “Notes to the Rhetoric of the Ottomans” (Ta’lîkât-ı Belâgat-I Osmâniyye) by Abdurrahman Sureyya

Bahadır Güneş

Öz


Belagat, ifadenin muhatabın durumunu, yer ve zamana uygunluğunu, doğruluk ve güzelliğini belirleyen kuralları içeren tarihî geçmişi eski bir disiplindir. Kendi içinde meani, beyan, bedii, fesahat gibi bölümleri olan belagat, aynı zamanda bu bölümlerin alt kollarını meydana getiren çok sayıda söz kuralına sahiptir. Genellikle söz sanatları ekseninde ve manzum metinler aracılığıyla karşılaşılan belagat, aslında genel anlamda sözün düzenini sağlamaya çalışan kuralların bütününü içerir. Türk edebiyatında özellikle klasik Türk edebiyatı sahasının araştırma alanı olarak öne çıkan belagat, içerdiği zengin terminolojik veriler ve söz temelinde dil ile münasebeti sebebiyle aynı zamanda dil bilimini de ilgilendirir. Belagatin kurallar koyan bir disiplin olması, birtakım yaklaşım farklarından ötürü bazı eksiklik veya kusurların bu disiplin etrafında tartışma konusu olmasına yol açmış, Türk edebiyatı metinlerinde belagat kurallarının uygulanmasıyla ilgili bazı tartışmalar meydana gelmiştir. Bu tartışmalardan biri de Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmâniyye adlı eserinin Abdurrahman Süreyya tarafından kaleme alınan ve bu eseri çeşitli yönleriyle tenkit eden Ta’lîkât-ı Belâgat-ı Osmâniyye adlı risalenin yazılmasıyla oluşmuştur. Belâgat-ı Osmâniyye’deki aksaklıkları tespit eden ve bu esere yönelik tenkitler içeren Ta’lîkât-ı Belâgat-ı Osmâniyye’de dil ve edebiyat ağırlıklı terminolojik veriler öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Abdurrahman Süreyya’nın yazdığı Ta’lîkât-ı Belâgat-ı Osmâniyye adlı risalede tespit edilen dil ve edebiyat terimleri anlamlarıyla birlikte alfabetik olarak düzenlenerek söz konusu eserin dil ve edebiyat terminolojisi açısından sahip olduğu malzeme ortaya konmuştur.


Anahtar Kelimeler


Belagat, Dil, Edebiyat, Tenkit, Terim.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Devellioğlu, F. (2001). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (18. bs.). Ankara: Aydın Kitabevi Yay.

Güneş, B. (2009). Belagat ekseninde retorik / dil bilimi terimleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Güneş, B. (2016). Abdurrahman Süreyyâ - Ta’lîkât-ı Belâgat-ı Osmâniyye. Trabzon: Serander Yay.

Kalyon, A. ve Kalyon F. (2001). Ahmed Cevdet Paşa’nın Belagat-ı Osmaniyye adlı eserindeki dil bilgisi ve edebiyat terimleri. Türk Dili Dergisi, 1(591), 330-338. Erişim adresi: https://www.tdk.gov.tr/dosyalar/TDD/2001s591/2001_591_19_A_F_KALYON.pdf.

Saraç, M. A. Y. (2007). Klasik edebiyat bilgisi belagat (6. bs). İstanbul: 3F Yay.

Yetiş, K. (1988). Abdurrahman Süreyya, Mîrdûhîzâde (1841-1904). İslam ansiklopedisi (C. I, s. 173-174), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yetiş, K. (2006). Belâgat, rhétorique ve edebiyat nazariyesi sahasında Türkçe neşredilmiş kitapların açıklamalı bibliyografyası. Belâgattan Retoriğe içinde (s. 57-114). İstanbul: Kitabevi Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2022 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.