Suğla Gölü Çevresi Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması 2020 Yılı Çalışmaları / The Prehistoric Surface Survey of Sugla Lake Vicinity Studies in 2020

Ramazan Gündüz

Öz


Bu çalışma Suğla Gölü Çevresi Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması kapsamında 2020 yılında çalışmaları yapılan alanların ve bu alanlarda ele geçen arkeolojik eserlerin bir ön değerlendirmesi niteliğindedir. 2020 yılı çalışmalarının öncelikli amacı bölgenin Prehistorik Dönemdeki durumunun anlaşılmasına katkı sağlamaktır. İlk aşamada bölgedeki yerleşmelerin tanımlanması, arkeolojik envanterinin çıkarılması ve güncel durumlarının tespit edilmesi planlanmıştır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar bölgenin Prehistorik Dönemleri hakkında yeni bilgiler edinmemize olanak sağlamıştır. Bu güne kadar Suğla Gölü çevresinde Neolitik ve/veya Kalkolitik Dönemde yalnız Suberde ve Gökhöyük Bağları Höyükte yerleşim olduğu biliniyorken 2020 yılı çalışmaları sonunda bölgede 6 yeni yerleşmede daha Geç Neolitik ve/veya Kalkolitik Dönem kültür kalıntıları tespit edilmiştir. Söz konusu yerleşmelerin en erken MÖ 7. binin sonu ve/veya 6.binyılın başına tarihlenebileceği öngörülmüştür. Bu yerleşmelerde tespit edilen buluntuların ortak özellikler göstermesinden bölge içerisinde homojen bir kültürün var olduğu anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Prehistorya, Neolitik, Kalkolitik, Beyşehir-Suğla Havzası, Seydişehir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arbuckle, S. B. (2008). Caprine Exploitation at Erbaba Höyük: A Pottery Neolithic Village in Central Anatolia. Archaeozoology of the Near East VIII, 345 – 366.

Bahar, H. (1999a). The Konya Region in the Iron Age and its relations with Cilicia. Anatolian Iron Ages 4. Proceedings of the fourth Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Mersin, 19-23 May 1997. Anatolian Studies, Vol. 49, 1-10.

Bahar, H. (1999b). Demir Çağı’nda Konya ve çevresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yay.

Bahar, H. & Koçak, Ö. (2004). Eskiçağ Konya araştırmaları 2. Konya: Kömen Yay.

Bordaz, J. (1969). The Suberde excavations, Southwestern Turkey, an interim report. Türk Arkeoloji Dergisi 17-2, 43-71.

Bordaz, J. (1973). Current Research in the Neolithic of South Central Turkey: Suberde, Erbaba and their chronological implications. American Journal of Archaeology, Vol. 77, No. 3, pp. 282-288.

Bordaz, J.&Bordaz, L. A. (1982). Erbaba. The 1977 and 1978 Seasons in perspective. Türk Arkeoloji Dergisi 26, 85-93.

Bossert, E. M. (2000). Die Keramik Phrygischer Zeit von Boğazköy: Fundeaus den

Grabungskampagnen 1906, 1907, 1911, 1912, 1931-1939 und 1952-1960. Main am Rhein: Von Zabern.

Cultraro, M. (2013). Barrel-Shaped vessels in context: A Long-Range model of dairy production in eastern and central Mediterranean during the late fourth and early third millennia BC., Origini Xxxv, 157-189.

Gündüz, R. (2019). Gökhöyük Bağları Höyük’ünden Erken Demir Çağı seramiği. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 42, 204-222. doi: 10.17498/kdeniz

Gündüz, R. (2020a). Seydişehir çevresinde tespit edilen yeni yerleşimler. Amisos, 5/9, 362-385.

Gündüz, R. (2020b) Akkise/Yahyalı Höyük: Suğla Gölü kenarında yeni bir prehistorik yerleşim”, Arkhaia Anatolika 3, 244-253. DOI: 10.32949/Arkhaia.2020.22.

Gündüz, R. (2020c) Yayık: Gökhöyük Bağları Höyüğünde süt ve süt ürünleri üretimine dair bir ön değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 43, 325-344.

Mellaart, J. (1954). Preliminary Report on a survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey. Anatolian Studies, Vol. 4, 175-240.

Mellaart, J. (1961). Early Cultures of the South Anatolian Plateau. Anatolian Studies, Vol. 11, 159-184.

Mellaart, J. (1963). Early Cultures of the South Anatolian Plateau, II: The Late Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Konya Plain’. Anatolian Studies, Vol. 13, 199-236.

Morris, S. P. (2013). From Clay to Milk in Mediterranean Prehistory: Tracking a Special Vessel. (Ed.) G. E. Areshia, Celebrating 40 Years of Discovery, 70-79.

Morris, S. P. (2014). Dairy Queen: Churns and milk products in the Aegean Bronze Age. Opuscula, 7, 205–222.

Özdöl, S. (2006). Anadolu’da Erken Dönem çanak çömlek kültürleri ve Çatal Höyük örneği. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Salque, M., Bogucki, P. I., Pyzel, J., Sobkowiak-Tabaka, I., Grygiel, R., Szmyt, M., Evershed, R. P. (2013). Earliest evidence for cheese making in the sixth millennium BC in northern Europe. Nature, 493(7433), 522–525. doi: 10.1038/nature11698

Schoop, U.-D. (1998). Anadolu´da Kalkolitik Çağda süt ürünleri üretmi. Bir deneme. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 87, 26-32.

Schoop, U.-D. (2017). Innovation versus beharrung: was macht den unterschied des Hethitischen Reichs im Anatolien des 2. Jahrtausends v. Chr.? (Ed.) A. Schachner. Technologie und innovation im Anatolischen Chalkolithikum. internationaler workshop zu ehren von Jürgen Seeher. 1-19. Istanbul: Ege Yay.

Solecki, R. (1965). An Archeological Reconnaisannce in the Beyşehir-Suğla Area of South Western Turkey. Türk Arkeoloji Dergisi, XIII-1, 129-148.

Takaoğlu, T. (2006). Patterns of dairying in coastal Northwestern Anatolia. (Ed.) T. Takaoğlu. Ethnoarchaeological investigations in Rural Anatolia, 3, 23-44. İstanbul: Ege Yay.

Todd, I. (1980). The Prehistory of Central Anatolia I: The Neolithic Period. Göteborg: Paul Åströms.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.