POZİTİVİZM: Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi ve Sosyolojik Düşünceye Etkileri / POSITIVISM Its Development in History and Its Influence on Sociological Thought

Cihan BALLIKAYA

Öz


En genel anlamı ile sadece olguları bilinebilir olarak kabul eden Pozitivizm, başta doğa bilimleri olmak üzere tüm bilim alanlarını etkilemiştir. Bu makalede sosyal bilimler alanında ortaya çıktığı ilk günden beri egemen olan Pozitivizm’in Batı dünyasındaki ilk temsilcilerini, tarihsel gelişimini ve bu gelişim sürecinde kavramın ortaya çıkışına zemin hazırlayan Rönesans, Reform hareketlerine ve bunlara paralel olarak Aydınlanma dönemine değinilecektir.

 


Anahtar Kelimeler


Pozitivizm; Rönesans; Reform; Aydınlanma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABRAHAMSON, M. (1990). İşlevselcilik, çev. Nilgün Çelebi, Konya: Sebat Ofset.

AKARSU, B. (1994). Çağdaş Felsefe, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

AKPOLAT, Y. (2007). “Durkheim’den Giddens’e Pozitivist Sosyoloji”, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, C. 10, S. 2.

ATAYMAN, V. (2005). Aydınlanma, İstanbul: Donkişot Yay.

BAYKAN, F. (1996). Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

BOLAY, S. H. (1999). Felsefi Doktrinler Ve Terimler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yay.

BRUHL, L. L. (1940). AugusteComte’un Felsefesi, çev. Z. Fahri Fındıkoğlu, İstanbul: Burhanettin Matb.

CEVİZCİ, A. (2002). Felsefe Tarihine Giriş, İstanbul: Paradigma Yay.

CEVİZCİ, A. (2010). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yay.

COMTE, A. (2001). Pozitif Felsefe Kursları, çev. Erkan Ataçay, İstanbul: Sosyal Yay.

ÇAĞLA, C. (2001). MILL, İstanbul: Say Yay.

ÇAHA, Ö. (2009). John Stuart Mill üzerine bir değerlendirme’’, Edit. Ö. Çaha, Ankara, Hürriyet üstüne.

DEMİREL. D. (2006). Max Weber’in Metodolojik Yöntem Analizi, www. Universite-Toplum. Orgflext.php3?id=260, erişim tarihi 01.04.2015.

ERDOĞAN, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi, (Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler), İstanbul: Erk Yay.

FREYER, H. (1971). İçtimai Nazariyeler Tarihi, çev. Tahir Çağatay, Ankara: Ankara Ü. Dil veTarih Coğrafya Fakültesi Yay.

FROLOV, İ. (1997). Felsefe Sözlüğü, çev. Aziz Çalışlar, İstanbul: Cem Yay.

GİDDENS, A. (2000). Sosyoloji, çev. H. Özel ve Diğerleri, Ankara: Ayraç Yay.

GÖKBERK, M. (1998). Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HANÇERLİOĞLU, O. (1978). Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HÖFFE, O. (2008). Felsefenin Kısa Tarihi, çev. Okşan N. Aytolu, İstanbul: İnkılap Kitapevi.

KANT, İ. (2005). Aydınlanma nedir? Sorusuna yanıt, çev. Nejat Bozkurt, Kant İçinde, İstanbul: Say Yay.

KIZILÇELİK, S. (1994). Sosyoloji Teorileri 1, Konya: Yunus Emre Yay.

KİRMAN, M. A. (2011). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yay.

KORLAELÇİ, M. (2002). Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara: Hece Yay.

KÖSEMİHAL, N. Ş. (1995). Sosyoloji Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

KUTLUER, İ.(2007). “Pozitivizm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: 34/335-339.

MERİÇ, C. (2006). İlk Sosyolog İlk Sosyalist Saint Simon, İstanbul: İletişim Yay.

OLCAY, B. (2011). Frankfurt Okulunun Pozitivizm Eleştirisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZLEM, D. (1999). Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: İnklap Kitabevi.

RENAN, E. (1965). Bilimin Geleceği, çev. Ziya İhsan: Ankara Ü. Basımevi.

SaintSimon,‘’ToplumveSosyoloji’’,http://www.sosyolojisi.com/component/k2/397.html?start: internet erişim tarihi: 06.02.2014.

SOYKAN, Ö. N. (2003). Arayışlar, Felsefe Konuşmaları I, İstanbul: İnsancıl Yay.

SWİNGEWOOD, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yay.

ŞAHİN, T. E. (2006). Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Dikey Yay.

URAL, Ş. (1994). Bilim Tarihi III, İstanbul: Ağaç Yay.

URAL, Ş. (2006). Pozitif Felsefe, İstanbul: Say Yay.

WEST, D. (1998). Kıta Avrupa’sı Felsefesine Giriş, çev. A. Cevizci, İstanbul: Paradigma Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Cihan BALLIKAYA

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/