Kimlik Mefhumuna Farklı Pencerelerden Bakmak / Looking at the Notion of Identity from Different Windows

Adem Menekşeoğlu

Öz


Kimlik, tanımlanması zor, kullanım alanı geniş ve çok boyutlu bir kavramı temsil etmektedir. Bu çalışmada Fırat Mollaer’e ait Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık kitabı analiz edilmiştir. Mollaer, kimlik konusunu tanınma mücadelesi bağlamında ele almış ve Edward Said’in şarkiyatçılık çalışmalarından hareketle bu mücadele biçimini şarkiyatçılıkla ilişkilendirmiştir. Böylece kimlik konusunu alışılagelmiş ele alış biçimlerinden farklı olarak eserine konu edinmiştir. Ayrıca kitapta kimliğin farklılıklarla birlikte kendini nasıl inşa ettiği hususu farklı politika biçimleriyle açıklanmış ve bu sayede kimlik olgusu sadece bir kavramsal olarak değil aynı zamanda bir politika biçimi olarak da incelemeye tabi tutulmuştur. Bu anlamda eserde kimliğin tarihsel, sosyal ve felsefi olarak farklı boyutlarıyla ele alınması, ilerde bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara da çok boyutlu bir yaklaşım kazandırması açısından ilham vermesi muhtemeldir.


Anahtar Kelimeler


Kimlik, tanınma mücadelesi, şarkiyatçılık, kimlik politikaları.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Maalouf, A. (2012). Ölümcül Kimlikler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Mollaer, F. (2019). Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık. İstanbul: Metis Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.