YÖNETİMİN HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN WEBER’İN OTORİTE TİPOLOJİSİ VE LİKERT’İN ÖRGÜTSEL SİSTEM SINIFLAMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATING THE MANAGEMENT’S IMPACT ON PUBLIC RELATIONS PRACTICE WITHIN THE FRAMEWORK OF WEBER’S TYPOLOGY

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU, Yasin BULDUKLU

Öz


Halkla ilişkiler, günümüz yönetimleri için her geçen gün önemini artıran bir alandır. Yönetim ile kamuları arasında iki yönlü iletişimi sağlayan ve taraflar arasında bir köprü işlevi gören halkla ilişkiler, üst yönetime destek görevini üstlenen bir yönetim fonksiyonudur. Yönetsel bir işlev olan halkla ilişkiler, yönetimlerin çevrelerini tanımaları, örgüt amaçlarının kamulara aktarılması gibi konularda yönetime destek hizmeti sunmaktadır. Ayrıca araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini içeren stratejik bir süreçtir. Karar alma ve uygulamalarda üst yönetimle yakın işbirliğini gerektirir. Halkla ilişkilerin yönetime katılımı, örgüt başarısı açısından önemlidir. Yönetime katılım ise, yönetim tipleri ile yakında ilişkilidir. Bazı örgütler, halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve örgüt üyelerinin kararlara katılımını özendirirken bazı örgütlerde ise kararlar en üst düzeyde alınmaktadır. Yönetimin halkla ilişkiler uygulamaları üzerindeki etkisinin Weber’in “Otorite Tipolojisi” ve Likert’in “Sistem Yaklaşımı” çerçevesinde irdelendiği bu çalışmada literatür tarama metodu kullanılmış; örgütlerde yasal-ussal otoritenin halkla ilişkiler uygulamalar için daha uygun bir yönetici profili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yönetim ve halkla ilişkiler; halkla ilişkiler modelleri; örgütsel sistem yaklaşımı; otorite tipolojisi; mükemmellik teorisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADA, Nesrin (2002). “ Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi” Ege Akademik Bakış Dergisi, C.1, S.2, s.20-27.

AL-JANAIBI, Badreya, (2011), “The Practice Of Public Relations Departments in Increasing Social Support in the Diverse Workplaces Of The United Arab Emirates”, CS CANADA Cross-Cultural Communication, Volume.7, Issue.3. s.41-54.

BAKAN, İsmail, BULUT, Yakup, (2004, Ekim). “Yöneticilerin Uyguladıkları Liderlik Yaklaşımlarına Yönelik Algılamaları: Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı’na Dayalı Bir Alan Çalışması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.31, s.151-176.

BROOM, Glen, M., (2009). Cutlip and Center’s Effective Public Relations,Tenth Edition, NJ: Prentice Hall.

CAN, Halil, -vd. (2004), Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi.

CHOI, Jounghwa CHOI, Yoonhyeung, (2009), “Behavioral Dimensions of Public Relations Leadership in Organizations”, Journal of Communication Management, Vol: 13, Iss:14, s. 292–309.

DAFT, Richar L, MARCIC Dorothy, (2013), Understanding Management, Eightth Edition, Canada: Nelson Education.

DOZIER, David M., GRUNIG Larissa, A.,(2005) “Halkla İlişkiler İşlevinin Örgütlenişi” Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (ed. James, E. Grunig, çev. Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları, s.417-439.

EHLING, William, P., DOZİER , David, M. (2005). “Halkla İlişkiler Yönetimi Ve Yöneylem Araştırması” Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (Ed. J. Grunig, Çev, Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları, s.271-306.

EREN, Erol, (2001), Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım.

ERYILMAZ, Bilal, (2000), Kamu Yönetimi, İstanbul: Erkam Matbaası.

ERZIKOVA, Elina, BERGER, Bruce, K., (2012), “Leadership Education in the Public Relations Curriculum: Reality, Opportunities, and Benefits”, Public Relations Journal Vol. 6, No. 3, s.1-30.

GÖKÇE, Orhan, (1993, Şubat), “Halkla İlişkiler: Modern Yönetim Fonksiyonu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.2, s.99-112.

GRUNIG, James E. (2005a). “İletişim, Halkla İlişkiler ve Etkin Örgütler: Kitaba Genel Bir Bakış” Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (ed. James, E. Grunig, çev. Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları, s. 11-39. GRUNIG, James E.(2005b). “Yönetimde Mükemmellik Nedir?”, Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (ed. James, E. Grunig, çev. Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları, s.237-269.

GRUNIG, James, E., GRUNIG Larissa, A., (2005), “Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri” Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (ed. James, E. Grunig, çev. Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları, s.307-348

GÜNEY, Salih (2001), Yönetim Ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

HODGETTS, Richard M, (1997). Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama (çev: Canan Mutlu E.Can Mutlu), Der Yayınları, İstanbul.

İMREK, M. Kemal, (2005), Yöneticiler ve Yönetici Adayları İçin: Yönetmeye Başlamak, İstanbul: Arıkan Basım Yayım.

JAIN, Aby, (2004), “Using The Lens Of Max Weber's Theory Of Bureaucracy To Examine E-Government Research” Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, 2004 IEEE, http://laisumedu.org , (2013.12.11).

KOÇEL, Tamer, (2003), İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.

KOONTZ, Harold, (1980, April), “The Management Theory Revisited”, Academy of Management Review, Vol. 5, No. 2, s.175-187.

KREITNER, Robert, (2007), Management, 10th Edition, Boston:Houghton Mifflin Company.

MENG, Juan, -vd., (2011, Winter), “ Measuring Public Relations Leadership in the Trait Approach: A Second-Order Factor Model in the Dimension of Self-Dynamics”, Public Relations Journal Vol. 5, No. 1, s.1-24.

MENG, Juan, -vd., (2012, January), “A Test of Excellent Leadership in Public Relations: Key Qualities, Valuable Sources, and Distinctive Leadership Perceptions”, Journal of Public Relations Research, (24), s. 18–36.

METİN, Hatice, ALTINOK, Mustafa, (2002), “Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.3,s.79-99.

NAYLOR, John, (1999), Management, London: Pitman Publishing.

ÖZER, M. Akif, (2005), Yeni Kamu Yönetimi: Teoriden Uygulamaya, Ankara: Barış Kitap.

ÖZKAN, Abdullah, (2009), Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Sosyal Yayınlar.

PELTEKOĞLU Balta, Filiz (2012). Halkla İlişkiler Nedir?, 7.Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TOKOL, Tuncer, (2003). İşletme, Bursa: Furkan Ofset.

ŞİMŞEK, M. Şerif, ( 2005), Yönetim ve Organizasyon, Konya: Günay Ofset.

TARHAN, Ahmet, (2011), “Halkla İlişkiler Modelleri”, Halkla İlişkiler, (ed. Ahmet Kalender - Mehmet Fidan ), Konya: Tablet Yayınları.

TOPALOĞLU, Cafer, (2011), “Yönetim Kuramları ve Örgüt İçi Çatışmalar”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.6, S.1, s.249-265.

TÜRENGÜL, Mustafa, (2005), “Üretim Hizmet İşletmeleri Açısından Yönetim Ve Organizasyon Yaklaşımlarına Toplu Bir Bakış”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S.9, s.107-120.

SEZER, Uysal, Birkan, (1985). “Yönetsel Liderlik Ve Halkla İlişkilere Etkisi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 18, S.1, s.81-96.

WHITE, Jon, DOZIER, David, M. (2005). “Halkla İlişkiler Ve Yönetim Kararları”, Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (ed. James E. Grunig, çev. Elif Özsayar), Rota Yayınları, İstanbul.

WEBER, Max, (2006), Bürokrasi ve Otorite (çev. H. Bahadır Akın), Ankara: Adres Yayınları.

YAĞMURLU, Aslı, (2004, Aralık), “Örgüt Kuramları ve İletişim”, Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.4, s.31-56.

YENİÇERİ, Özcan, (1993), İşletmelerde Yönetim Organizasyon Ve Davranış, Ankara: Tutibay Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.