Çocuklarda Benlik Düzenleme ve Benlik Tükenmesi: Benlik Düzenlemenin Gelişimi, Sonuçları ve Sınırlı Kaynak Modeli / Self-Regulation and Ego Depletion in Children: Development, Consequences of Self-Regulation and Limited Resource Model

Tuğçe Göğer, Gökhan Arslantürk

Öz


Etkili benlik düzenleme; okul başarısı, kaliteli sosyal ilişkiler, psikolojik ve fiziksel sağlık gibi yaşamın birçok alanındaki olumlu sonuçlar açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte benlik düzenleme kapasitesi sınırsız değildir. Art arda gelen öz denetim etkinlikleri benlik düzenleme başarısızlıklarına yol açabilir. Sınırlı güç modeline göre benlik düzenleme etkinlikleri sınırlı bir kaynaktan beslenir ve bu kaynak geçici olarak tükenebilir. Kurama göre ego tükenmesi olarak adlandırılan bu durum öz denetim başarısızlıklarının nedenidir. Bu derleme çalışmasında benlik düzenleme ve sınırlı kaynak modeli gelişimsel açıdan ele alınmıştır. Benlik düzenlemenin gelişimi, çocuklardaki benlik düzenleme başarısızlıkları ve öz denetim becerisinin geliştirilmesi üzerine yazın gözden geçirilmiştir. Ayrıca sınırlı güç modeline ilişkin tartışmalara değinilmiş ve gelecekteki çalışmalar için bir bakış açısı sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Benlik düzenleme, öz denetim, benlik tükenmesi, sınırlı güç modeli.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adagideli, F. H. (2018). Okul öncesi çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluklarının yordayıcısı olarak öz-düzenleme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Alçay, E. S. (2019). Ergenlerde problemli internet kullanımı ile bilinçli farkındalık ve öz düzenleme arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Aldan-Karademir, Ç., Deveci, Ö. ve Çaylı, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin öz-düzenlemeleri ve akademik öz-yeterliklerinin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 14-29. doi:10.30900/kafkasegt.446793

Altıntaş, M. E. (2018). DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma). Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 18(2), 469-499.

Anderson, S. E. ve Keim, S. A. (2016). Parent–child interaction, self-regulation, and obesity prevention in early childhood. Current Obesity Reports, 5(2), 192-200. doi:10.1007/s13679-016-0208-9

Anokhin, A. P., Golosheykin, S., Grant, J. D. ve Heath, A. C. (2011). Heritability of delay discounting in adolescence: a longitudinal twin study. Behavior genetics, 41(2), 175-183. Doi:10.1007/s10519-010-9384-7

Astarlar, F. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerinin izlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Atmaca, R. N. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme ve sosyal beceri düzeyleri ile annelerin empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bandura, A. (1977). Self‐efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191

Bandura, A. (1978). Reflections on self-efficacy. Advances in Behaviour Research and Therapy, 1(4), 237-269. doi:10.1016/0146-6402(78)90012-7

Bandura, A. (1983). Self-efficacy determinants of anticipated fears and calamities. Journal Of Personality and Social Psychology, 45(2), 464-469. doi:10.1037/0022-3514.45.2.464

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self‐regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 248–287. doi:10.1016/0749-5978(91)90022-L

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior içinde (Cilt 4, s. 71-81). New York: Academic Press.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Gerbino, M. ve Pastorelli, C. (2003). Role of affective self‐regulatory efficacy in diverse spheres of psychosocial functioning. Child Development, 74(3), 769-782. doi:10.1111/1467-8624.00567

Barnes, J. C., Boutwell, B. B., Beaver, K. M. ve Gibson, C. L. (2013). Analyzing the origins of childhood externalizing behavioral problems. Developmental Psychology, 49(12), 2272–2284. Doi: 10.1037/a0032061

Baumeister, R. F. (2002). Ego depletion and self-control failure: An energy model of the self's executive function. Self and Identity, 1(2), 129-136. doi:10.1080/152988602317319302

Baumeister, R. F. (2003). Ego depletion and self‐regulation failure: A resource model of self‐control. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27(2), 281-284. doi:10.1097/01.ALC.0000060879.61384.A4

Baumeister, R. F. (2018). Self-regulation and self-control: Selected works of Roy F. Baumeister, New York: Routledge.

Baumeister, R. F. ve Alquist, J. L. (2009). Is there a downside to good self-control?. Self and Identity, 8(2-3), 115-130. doi:10.1080/15298860802501474

Baumeister, R. F. ve Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. Psychological Inquiry, 7(1), 1-15. doi:10.1207/s15327965pli0701_1

Baumeister, R. F. ve Vohs, K. D. (2007). Self‐Regulation, ego depletion, and motivation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 115-128. doi:10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M. ve Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality And Social Psychology, 74(5), 1252–1265. doi:10.1037/0022-3514.74.5.1252

Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N. ve Oaten, M. (2006). Self‐regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of Personality, 74(6), 1773-1802. doi:10.1111/j.1467-6494.2006.00428.x

Baumeister, R. F., Vohs, K. D. ve Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351-355. doi:10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x

Bayındır, D. ve Biber, K. (2019). 60-72 aylık çocukların okula hazır bulunuşluk düzeyleri ile öz düzenleme beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 135-154.

Bayındır, D. ve Ural, O. (2019). Okul öncesi dönem çocukların öz düzenleme becerilerinin annelerine bağlanma biçimlerine ve annelerin ebeveynlik davranışlarına göre incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 2597-2608. doi:10.24106/kefdergi.3456

Baysal, A. ve Özgenel, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bağlanma stilleri ile öz düzenleme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(2), 142-152. doi:10.17244/eku.507650

Beaver, K. M., Wright, J. P., DeLisi, M. ve Vaughn, M. G. (2008). Genetic influences on the stability of low self-control: Results from a longitudinal sample of twins. Journal of Criminal Justice, 36(6), 478-485. doi:10.1016/j.jcrimjus.2008.09.006

Berger, A., Kofman, O., Livneh, U. ve Henik, A. (2007). Multidisciplinary perspectives on attention and the development of self-regulation. Progress in Neurobiology, 82(5), 256–286. Doi: 10.1016/j.pneurobio.2007.06.004

Boekaerts, M., Pintrich, P.R. ve Zeidner, M. (2000), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press.

Bronson, M. (2019). Erken çocuklukta öz-düzenleme (E. Sezgin ve M. Kır-Yiğit, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Bukhtawer, N., Muhammad, S. ve Iqbal, A. (2014). Personality traits and self regulation: A comparative study among current, relapse and remitted drug abuse patients. Health, 6(12), 1368-1375. doi:10.4236/health.2014.612168

Bunt, S., ve Hazelwood, Z. J. (2017). Walking the walk, talking the talk: Love languages, self‐regulation, and relationship satisfaction. Personal Relationships, 24(2), 280-290. doi: 10.1111/pere.12182

Chen, X. ve Schmidt, L. A. (2015). Temperament and personality. Handbook of Child Psychology and Developmental Science, 3, 1–49. doi:10.1002/9781118963418.childpsy305

Chow, J. T., Hui, C. M. ve Lau, S. (2015). A depleted mind feels inefficacious: Ego‐depletion reduces self‐efficacy to exert further self‐control. European Journal of Social Psychology, 45(6), 754-768. doi:10.1002/ejsp.2120

Ciarocco, N. J., Sommer, K. L. ve Baumeister, R. F. (2001). Ostracism and ego depletion: The strains of silence. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(9), 1156-1163. doi: 10.1177/0146167201279008

Converse, P. D., Pathak, J., DePaul-Haddock, A. M., Gotlib, T., & Merbedone, M. (2012). Controlling your environment and yourself: Implications for career success. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 148–159. doi:10.1016/j.jvb.2011.07.003

Çiffiliz-Kınay G. (2015). Bilişsel, duygusal, dürtüsel ve sosyal alanlardaki benlik kontrolünün benlik kaynaklarının tüketilmesi üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Dağgül H. C. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerileri ile ebeveynlerin çocuk yetiştirme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC.

Dang, J. (2016). Testing the role of glucose in self-control: a meta-analysis. Appetite, 107, 222–230. doi:10.1016/j.appet.2016.07.021

Dang, J., Xiao, S., Liu, Y., Jiang, Y. ve Mao, L. (2016). Individual differences in dopamine level modulate the ego depletion effect. International Journal of Psychophysiology, 99, 121-124. doi:10.1016/j.ijpsycho.2015.11.013

Demir, M. K. ve Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi başarılarının arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 30-41.

Denissen, J. J., van Aken, M. A., Penke, L. ve Wood, D. (2013). Self‐regulation underlies temperament and personality: An integrative developmental framework. Child Development Perspectives, 7(4), 255-260. doi: 10.1111/cdep.12050

Denson, T. F., DeWall, C. N. ve Finkel, E. J. (2012). Self-control and aggression. Current Directions in Psychological Science, 21(1), 20-25. doi:10.1177/0963721411429451

DeWall, C. N., Baumeister, R. F., Stillman, T. F. ve Gailliot, M. T. (2007). Violence restrained: Effects of self-regulation and its depletion on aggression. Journal of Experimental Social Psychology, 43(1), 62-76. doi:10.1016/j.jesp.2005.12.005

Doan, S. N., Fuller-Rowell, T. E. ve Evans, G. W. (2012). Cumulative risk and adolescent's internalizing and externalizing problems: The mediating roles of maternal responsiveness and self-regulation. Developmental Psychology, 48(6), 1529-1539. doi:10.1037/a0027815

Emre, O., Tarkoçin, S., Temiz, A. ve Ulutaş, A. (2019). 48-62 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri ve ebeveynlerin iletişim kurma düzeyleri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS), 8(2), 519-528.

Englert, C. ve Bertrams, A. (2017). Ego depletion negatively affects knowledge retrieval in secondary school students. Educational Psychology, 37(9), 1057-1066. doi:10.1080/01443410.2017.1313963

Englert, C., Zavery, A. ve Bertrams, A. (2017). Too exhausted to perform at the highest level? On the importance of self-control strength in educational settings. Frontiers in Psychology, 8, 1-16.

Feng, X., Hooper, E. G. ve Jia, R. (2017). From compliance to self‐regulation: Development during early childhood. Social Development, 26(4), 981-995. doi:10.1111/sode.12245

Fennis, B. M. (2011). Can't get over me: Ego depletion attenuates prosocial effects of perspective taking. European Journal of Social Psychology, 41(5), 580-585. doi:10.1002/ejsp.828

Fischer, P., Kastenmüller, A. ve Asal, K. (2012). Ego depletion increases risk-taking. The Journal of Social Psychology, 152(5), 623-638. doi:10.1080/00224545.2012.683894

Flores, J., Caqueo-Urízar, A., Ramírez, C., Arancio, G. ve Cofré, J. P. (2020). Locus of control, self-control, and gender as predictors of ınternalizing and externalizing problems in children and adolescents in northern chile. Frontiers in Psychology, 11, 1-15. doi:10.3389/fpsyg.2020.02015

Foley, G. M. (2017). Play as regulation. Topics in Language Disorders, 37(3), 241-258. doi:10.1097/TLD.0000000000000129

Fox, E. ve Riconscente, M. (2008). Metacognition and self-regulation in James, Piaget and Vygotsky. Educational Psychology Review, 20(4), 373–389. doi:10.1007/s10648-008-9079-2

Freeman, N. ve Muraven, M. (2010). Self-control depletion leads to increased risk taking. Social Psychological and Personality Science, 1(2), 175-181. doi:10.1177/1948550609360421

Frick, M. A., Forslund, T. ve Brocki, K. C. (2019). Does child verbal ability mediate the relationship between maternal sensitivity and later self‐regulation? A longitudinal study from infancy to 4 years. Scandinavian Journal of Psychology, 60(2), 97-105. doi:10.1111/sjop.12512

Gailliot, M. T., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Maner, J. K., Plant, E. A., Tice, D. M., ... Schmeichel, B. J. (2007). Self-control relies on glucose as a limited energy source: willpower is more than a metaphor. Journal Of Personality And Social Psychology, 92(2), 325-336. doi:10.1037/0022-3514.92.2.325

Gailliot, M. T., ve Baumeister, R. F. (2007). The physiology of willpower: Linking blood glucose to self-control. Personality And Social Psychology Review, 11(4), 303-327. doi:10.1177/1088868307303030

Gestsdottir, S., Von Suchodoletz, A., Wanless, S. B., Hubert, B., Guimard, P., Birgisdottir, F., ... McClelland, M. (2014). Early behavioral self-regulation, academic achievement, and gender: Longitudinal findings from France, Germany, and Iceland. Applied Developmental Science, 18(2), 90-109. doi:10.1080/10888691.2014.894870

Gissubel, K., Beiramar, A. ve Freire, T. (2018). The ego depletion effect on undergraduate university students: A systematic review. Motivation and Emotion, 42(3), 334-347. doi:10.1007/s11031-018-9686-2

Gunzenhauser, C. ve von Suchodoletz, A. (2014). Preschoolers’ use of suppression influences subsequent self-control but does not interfere with verbal memory. Learning and Individual Differences. 32, 219–224. doi:10.1016/j.lindif.2014.03.007

Healey, D. M. ve Halperin, J. M. (2015). Enhancing Neurobehavioral Gains with the Aid of Games and Exercise (ENGAGE): Initial open trial of a novel early intervention fostering the development of preschoolers’ self-regulation. Child Neuropsychology, 21(4), 465-480. doi:10.1080/09297049.2014.906567

Helvacı, E. (2010). The impact of perceived parental control on internalization and ego depletion (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ, Ankara.

Hofmann, W., Finkel, E. J., & Fitzsimons, G. M. (2015). Close relationships and self-regulation: How relationship satisfaction facilitates momentary goal pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 109(3), 434-452. doi:10.1037/pspi0000020

Hossein-Ziyae-Sabonchi, M. (2019). Lise öğrencilerinde problem çözme becerileriyle, öz yeterlik ve öz düzenleme arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hoyle, R. H. (2010). Handbook of personality and self-regulation. UK: Wiley-Blackwell.

Inzlicht, M. ve Schmeichel, B. J. (2012). What is ego depletion? Toward a mechanistic revision of the resource model of self-control. Perspectives on Psychological Science, 7(5), 450-463.

Inzlicht, M., McKay, L. ve Aronson, J. (2006). Stigma as ego depletion: How being the target of prejudice affects self-control. Psychological Science, 17(3), 262-269. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01695.x

Inzlicht, M., Schmeichel, B. J. ve Macrae, C. N. (2014). Why self-control seems (but may not be) limited. Trends in Cognitive Sciences, 18(3), 127-133. doi:10.1016/j.tics.2013.12.009

İleri G. (2019). Okul öncesi dönem çocukların öz düzenleme becerileri ile akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İvrendi, A. (2016). Choice-driven peer play, self-regulation and number sense. European Early Childhood Education Research Journal, 24(6), 895–906. doi:10.1080/1350293X.2016.1239325

Kanfer, R., Wanberg, C. R. ve Kantrowitz, T. M. (2001). Job search and employment: A personality–motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86(5), 837–855. doi:10.1037/0021-9010.86.5.837

Kara, D. (2014). Role of parenting and self-types on ınternational self- and emotion regulation in adolescence (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karakurt, Ç. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden 48-72 aylık çocukların öz düzenleme becerileri ile dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Karoly, P. (1993). Mechanisms of self-regulation: A systems view. Annual Review of Psychology, 44(1), 23-52. doi:10.1146/annurev.ps.44.020193.000323

Kim, S. ve Kochanska, G. (2012). Child temperament moderates effects of parent–child mutuality on self‐regulation: A relationship‐based path for emotionally negative infants. Child development, 83(4), 1275-1289. doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01778.x

Kochanska, G., Coy, K. C. ve Murray, K. T. (2001). The development of self‐regulation in the first four years of life. Child Development, 72(4), 1091-1111. doi:10.1111/1467-8624.00336

Kohno, M., Ghahremani, D. G., Morales, A. M., Robertson, C. L., Ishibashi, K., Morgan, A. T., ... ve London, E. D. (2015). Risk-taking behavior: dopamine D2/D3 receptors, feedback, and frontolimbic activity. Cerebral cortex, 25(1), 236-245. doi:10.1093/cercor/bht218

Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: a developmental perspective. Developmental Psychology, 18(2), 199-214. doi:10.1037/0012-1649.18.2.199

Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental view. Developmental Psychology, 25(3), 343-354. doi:10.1037/0012-1649.25.3.343

Lange, F. (2015). If ego depletion cannot be studied using identical tasks, it is not ego depletion. Appetite, 84, 325-327. doi:10.1016/j.appet.2014.10.026

Lange, F. ve Eggert, F. (2014). Sweet delusion. Glucose drinks fail to counteract ego depletion. Appetite, 75, 54–63. doi:10.1016/j.appet.2013.12.020

Lange, F., Seer, C., Rapior, M., Rose, J. ve Eggert, F. (2014). Turn it all you want: still no effect of sugar consumption on ego depletion. Journal of European Psychology Students, 5(3), 1-8. doi:10.5334/jeps.cc

Liu, S., Wang, M., Liao, H. ve Shi, J. (2014). Self-regulation during job search: The opposing effects of employment self-efficacy and job search behavior self-efficacy. Journal of Applied Psychology, 99(6), 1159–1172. doi:10.1037/a0036692

Lurquin, J. H., Michaelson, L. E., Barker, J. E., Gustavson, D. E., Von Bastian, C. C., Carruth, N. P. ve Miyake, A. (2016). No evidence of the ego-depletion effect across task characteristics and individual differences: A pre-registered study. PLoS ONE, 11(2), e0147770. doi:10.1371/journal.pone.0147770

Mace, F. C., Belfiore, P. J. ve Shea, M. C. (1989). Operant theory and research on self-regulation. B. J. Zimmerman ve D. H. Schunk (Ed.), Self-reguluted learning and academic achievement: Theory, research, and practice içinde (s. 27-50). Springer, New York, NY.

Magar, E. C. E., Phillips, L. H. ve Hosie, J. A. (2008). Self-regulation and risk-taking. Personality and Individual Differences, 45(2), 153-159. doi:10.1016/j.paid.2008.03.014

Mayer, R. E. (1996). Learners as information processors: Legacies and limitations of educational psychology's second. Educational Psychologist, 31(3-4), 151-161. doi:10.1080/00461520.1996.9653263

Mazılı, S. (2019). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının özdenetim açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

McClelland, M. M. ve Cameron, C. E. (2011). Self‐regulation and academic achievement in elementary school children. New Directions for Child and Adolescent Development, 2011(133), 29-44. doi:10.1002/cd.302

McClelland, M. M., ve Wanless, S. B. (2012). Growing up with assets and risks: The importance of self-regulation for academic achievement. Research in Human Development, 9(4), 278-297. doi:10.1080/15427609.2012.729907

Mercan, M. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının öz düzenleme becerileri ile akademik benlik saygıları ve kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mischel, W., Shoda, Y. ve Peake, P. K. (1988). The nature of adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 687–696. Doi: 10.1037/0022-3514.54.4.687

Mischel, W., Shoda, Y. ve Rodriguez, M. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244(4907), 933–938. Doi: 10.1126/science.2658056

Moilanen, K. L., Padilla-Walker, L. M. ve Blaacker, D. R. (2018). Dimensions of short-term and long-term self-regulation in adolescence: Associations with maternal and paternal parenting and parent-child relationship quality. Journal of Youth and Adolescence, 47(7), 1409-1426. doi:10.1007/s10964-018-0825-6

Molden, D. C., Hui, C. M., Scholer, A. A., Meier, B. P., Noreen, E. E., D’Agostino, P. R. ve Martin, V. (2012). Motivational versus metabolic effects of carbohydrates on self-control. Psychological Science, 23(10), 1137-1144. doi:10.1177/0956797612439069

Montuoro, P. (2017). Failure to replicate ego depletion in the mechanism underlying teacher aggression: a conditional process analysis. Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis, 14(1) 1-18.

Muraven, M. ve Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126(2), 247–259. doi:10.1037/0033-2909.126.2.247

Muraven, M. ve Slessareva, E. (2003). Mechanisms of Self-Control Failure: Motivation and Limited Resources. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(7), 894–906. doi:10.1177/0146167203029007008

Muraven, M., Tice, D. M. ve Baumeister, R. F. (1998). Self-control as a limited resource: regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 774. doi:10.1037/0022-3514.74.3.774

Napolitano, C. M., Hoff, K. A., Ming, C. W. J., Tu, N. ve Rounds, J. (2020). Great expectations: Adolescents' intentional self-regulation predicts career aspiration and expectation consistency. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 148-159. doi:10.1016/j.jvb.2020.103423

Nęcka, E., Korona-Golec, K., Hlawacz, T., Nowak, M. ve Gruszka-Gosiewska, A. (2019). The relationship between self-control and temperament: A contribution to self-control definition debate. Current Issues in Personality Psychology, 7(1), 24-31. doi:10.5114/cipp.2019.82922

Oeri, N. ve Roebers, C. M. (2020). Regulating disappointment can impair cognitive performance in kindergarten children: Individual differences in ego depletion. Journal of Experimental Child Psychology, 190, 1-10. doi:10.1016/j.jecp.2019.104728

Orange, C. (1999). Using peer modeling to teach self-regulation. The Journal of Experimental Education, 68(1), 21-39. doi:10.1080/00220979909598492

Osgood, J. M. ve Muraven, M. (2015). Self-control depletion does not diminish attitudes about being prosocial but does diminish prosocial behaviors. Basic and Applied Social Psychology, 37(1), 68-80. doi:10.1080/01973533.2014.996225

Özen, Ö. E. (2016). Lise son sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Pazarbaşı, H. ve Cantez, K. E. (2019). Anaokuluna devam eden 66 ayını doldurmuş çocukların öz düzenleme becerileri ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 267-283. Doi:10.21733/ibad.624687

Peverill, S., Garon, N., Brown, A. ve Moore, C. (2017). Depleting and motivating self-regulation in preschoolers. Cognitive Development, 44, 116-126. doi:10.1016/j.cogdev.2017.09.005

Powell, L. J. ve Carey, S. (2017). Executive function depletion in children and its impact on theory of mind. Cognition, 164, 150-162. doi:10.1016/j.cognition.2017.03.022

Rawn, C. D. ve Vohs, K. D. (2006). The Importance of Self-Regulation for Interpersonal Functioning. K. D. Vohs ve E. J. Finkel (Ed.) Self and Relationships içinde (s.15-31). New York: The Guilford Press.

Reinhard, M. A., Scharmach, M. ve Stahlberg, D. (2013). Too exhausted to see the truth: Ego depletion and the ability to detect deception. British Journal of Social Psychology, 52(4), 618-630. doi:10.1111/j.2044-8309.2012.02113.x

Savina, E. (2014). Does play promote self-regulation in children?. Early Child Development and Care, 184(11), 1692-1705. Doi:10.1080/03004430.2013.875541

Schmitt, S. A., McClelland, M. M., Tominey, S. L. ve Acock, A. C. (2015). Strengthening school readiness for Head Start children: Evaluation of a self-regulation intervention. Early Childhood Research Quarterly, 30, 20-31. Doi:10.1016/j.ecresq.2014.08.001

Selçuk, O. C. (2019). İnternet bağımlılığı için risk faktörleri: öz düzenleme yetersizliği ve boş zaman can sıkıntısı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Sohn, B., Buchanan, A., Heo, K. H. ve Lee, J. J. (2019). Explanatory effects of young childhood caregiving environment, child’s pro-social behavior, and child self- regulation skills on adolescent problem behavior. Children and Youth Services Review, 100, 298-303. Doi:10.1016/j.childyouth.2019.03.016

Sop, A. (2016). Ebeveyn tutumları, davranış problemleri ve okula hazır bulunuşluk arasındaki ilişkinin öz düzenlemenin aracılık etkisi ile incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Stucke, T. S. ve Baumeister, R. F. (2006). Ego depletion and aggressive behavior: Is the inhibition of aggression a limited resource?. European Journal of Social Psychology, 36(1), 1-13. doi:10.1002/ejsp.285

Şamlı, H. Ö. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerileri ile okul olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şepitci-Sarıbaş, M. ve Gültekin-Akduman, G. (2019). 5-6 yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin okul uyumu ile ilişkisi. Journal of International Social Research, 12(63), 862-883. doi:10.17719/jisr.2019.3283

Tangney, J. P., Baumeister, R. F. ve Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324. Doi:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x

Tekin, H. (2018). Erken çocukluk döneminde öz düzenleme becerileri ile ilkokula hazırbulunuşluk arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Temiz, A. (2019). Okul öncesi dönemde davranışsal öz-düzenleme becerilerinin çocuğa ve aileye ilişkin değişkenler ile ebeveyn tutumları açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tice, D. M., Baumeister, R. F., Shmueli, D. ve Muraven, M. (2007). Restoring the self: Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion. Journal of Experimental Social Psychology, 43(3), 379-384. doi:10.1016/j.jesp.2006.05.007

Tozduman-Yaralı, K. ve Güngör-Aytar, F. A. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının davranışlarının öz düzenleme becerileri yönünden incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(3), 856-870. doi:10.17860/mersinefd.291209

Tuzcuoğlu, N., Efe-Azkeskin, K., İlçi-Küsmüş, G. ve Cengiz, Ö. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerileri ile benlik algıları arasındaki ilişkisinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 607-623. doi:10.21733/ibad.613920

Ursache, A., Blair, C. ve Raver, C. C. (2012). The promotion of self‐regulation as a means of enhancing school readiness and early achievement in children at risk for school failure. Child Development Perspectives, 6(2), 122-128. doi:10.1111/j.1750-8606.2011.00209.x

Uykan, E. ve Akkaynak, M. (2019). Ebeveyn tutumları ile çocukların öz düzenlemeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(3), 1620-1644.

Wang, L., Tao, T., Fan, C., Gao, W. ve Wei, C. (2015). The influence of chronic ego depletion on goal adherence: An experience sampling study. PLoS ONE, 10(11), e0142220. doi:10.1371/journal.pone.0142220

Watson, D. L. ve Tharp, R. G. (2014). Self-directed behavior: self-modification for personal adjustment, Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

White, B. A., Jarrett, M. A. ve Ollendick, T. H. (2013). Self-regulation deficits explain the link between reactive aggression and internalizing and externalizing behavior problems in children. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 35(1), 1-9. doi:10.1007/s10862-012-9310-9

Whitebread, D., Coltman, P., Jameson, H. ve Lander, R. (2009). Play, cognition and self-regulation: What exactly are children learning when they learn through play?. Educational and Child Psychology, 26(2), 40-52.

Willis, E. ve Dinehart, L. H. (2014). Contemplative practices in early childhood: implications for self-regulation skills and school readiness. Early Child Development and Care, 184(4), 487–499. doi:10.1080/03004430.2013.804069

Wills, T. A., DuHamel, K. ve Vaccaro, D. (1995). Activity and mood temperament as predictors of adolescent substance use: Test of a self-regulation mediational model. Journal of Personality and Social Psychology, 68(5), 901-916.

Yüce, E. (2018). Geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin okula uyumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zahn, D., Tug, S., Wenzel, M., Simon, P. ve Kubiak, T. (2016). Glucose metabolism and self-regulation—Is insulin resistance a valid proxy of self-control?. Personality and Individual Differences, 99, 38-45. doi:10.1016/j.paid.2016.04.070

Zeinali, A., Sharifi, H., Enayati, M., Asgari, P. ve Pasha, G. (2011). The mediational pathway among parenting styles, attachment styles and self-regulation with addiction susceptibility of adolescents. Journal of Research in Medical Sciences, 16(9), 1105–1121.

Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339. doi:10.1037/0022-0663.81.3.329

Zimmerman, B. J. (2000). Attainment of self-regulation: A social cognitive perspective. M. Boekaerts, P.R., Pintrich, ve M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation içinde (s. 13-39). San Diego, CA: Academic Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2021 Tuğçe Göğer, Gökhan Arslantürk

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/