“KATKAT YASEMİN” ADLI ŞİİR ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ / A REVIEW ON THE TRANSLATION OF THE POEM NAMED KATKAT YASEMIN

Şerafettin YILDIZ

Öz


Bu makalede çağdaş Arap şairlerinden Suriyeli Nizâr Kabbânî’nin “Tavku’l-Yâsemîn” adlı Arapça şiirinin “Katkat Yasemin” başlığıyla Türkçeye çevirisi, anlam ve içerik bakımından incelenmiştir. Şiir çeviri eleştirisinin yapıldığı bu çalışmada şairin üslup özelliklerinin çeviriye nasıl yansıtıldığı ve Arapça metin ile Türkçe metin arasında ne gibi farklılıklar olduğu örneklerle ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Çağdaş Arap Şiiri; Nizâr Kabbânî; Tavku’l-Yâsemîn; şiir çeviri eleştirisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


CUHÂ, Mîşâl Halîl, (1999), eş-Şi‘ru’l-‘Arabiyyu’l-Hadîs min Ahmed Şevkî ilâ Mahmûd Dervîş, Beyrut:Dâru’l-Avde.

ed-DAKKÂK, ‘Omar, (t.y.), Funûnu’l-Edebi’l-Mu‘âsır fî Sûriye, Beyrut: Dâru’ş-Şurûki’l-‘Arabî.

ER, Rahmi, (2004), “Nizâr Kabbânî (1923-1998)”, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

İBN HAZM, (1995), Güvercin Gerdanlığı, (çev.: Mahmut Kanık), İstanbul: İnsan Yayınları.

JAYYUSİayyusi, Selma Khadra, (1987), Modern Arabic Poetry An Anthology, New York: Columbia University Pres.

KABBÂNÎ, Nizâr, (1983), el-A‘mâlu’n-Nesriyyetu’l-Kâmile, Beyrut: Menşûrât Nizâr Kabbânî.

KABBANİ, Nizar, (2000), Hüzünlü Irmak, (çev.: Metin Fındıkçı), İstanbul: İyi Şeyler Yayıncılık.

KABBÂNÎ, Nizâr, (2002), Gözlerinin Mavi Limanda, (çev.: Rıza Halilov-Aysel Ergül), İstanbul: Birey Yayıncılık.

KARSLI, İlyas, (2005), “Arapçadan Türkçeye Tercüme Hataları”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S.19, s.69-90.

ÖZAY, İbrahim, (2010), “Türkçe Deyimlerin Arapçaya Aktarılması (Aziz Nesin’in Yedek Parça İsimli Öyküsü)”, EKEV Akademi Dergisi, S.42, s.249-264.

TUR, Salih, (2005), Nizâr Kabbânî Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora tezi).

YAZICI, Mesut, (1997), Türkçede Necip Mahfuz, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.