Abdurrahman Munîf’in “Sibâku’l-Mesâfâti’t-Tavîle” Adlı Romanında Doğu Kültüründen İzler / Traces from The Eastern Culture in Abdurrahman Munîf's Sibâku'l-Mesâfâti't-Tavîle

Rıfat Işık, Mehmet Beşir Bulut

Öz


Yazmış olduğu eserlerinin çoğunluğu, doğu odaklı olması sebebiyle doğu yazarı olarak bilinen Abdurrahman Munîf, modern Arap edebiyatının bu alanda önemli simalarından birisi haline gelmiştir. Eserlerinde doğu temasını tarafsız bir anlayışla ele almaya çalışan yazarın Sibâku’l-Mesâfâti’t-Tavîle adlı romanında, bir İngiliz ajanının doğu ülkelerinin birinde yaptığı istihbarat faaliyetleri sırasında yaşadıklarını, biraz politik birazda duygusal bir kurguyla okuyucuya sunmuştur. Munîf, bunu yaparken orta doğuda, bugün halen devem eden gizli oyunların, perde arkasını kurgulayarak okuyucuya aktarmıştır. Munîf, romanını kurgularken doğuya dışarıdan bakan bir kişinin aktaramayacağı kadar detaylı bilgileri, satır aralarında okuyucusuna aktarmaktan geri durmamıştır. Romanın konusunun yakın tarihle ilgili olması, yaşadığımız ülke itibariyle orta doğu coğrafyasına olan yakınlığımız ve batının doğuya bakış açısını detaylı bir şekilde gözler önüne sermesinden dolayı böyle bir çalışmayı ele almak faydalı olacaktır. Roman, doğu başlığı altında tematik olarak incelenirken, insanlarından kültürlerine kadar pek çok konu başlıklandırılarak ele alınmıştır. Romanda tema tahlilini yaparken bazı noktadaki alıntılar özellikle uzun tutulmuştur. Bunun sebebi, ilgili alıntının her bir noktasında o temaya dair ayrıntılı ifadelerin bulunması ve konu akışının bozulmasının önüne geçmektir.


Anahtar Kelimeler


Abdurrahman Munîf, Modern Arap Edebiyatı, Doğu, Kültür, İnsan.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ʻAbduh, S. (1980). el-Mer’etu’l-ʻArabiyye beyne’t-teḥalluf ve’t-teḥerrur. Beyrut: Dâru’l-Âfâḳi’l-Cedîde.

Ahterî, M. (2013). Ahterî-i kebîr. İstanbul: Nadir Eserler Kitaplığı.

Akdeniz, S. (2012). İntibâh romanında mekân kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (41), 3-21.

Ali, T. (2004). A patriarch of arab literature Abdelrehman Munîf: 1933-2004. Erişim adresi:https://www.counterpunch.org/2004/02/01/a-patriarch-of-arab-literature/. Erişim Tarihi: 31.05.2020.

Arslan, A. (2017). Abdurrahman Münif’in romancılığı (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Arslan, A. (2018). Modern arap romanında diglossia çiftdillilik Abdurrahman Munîf örneği. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. (27), 183–202.

Ayverdi, İ. (2011). Misalli büyük türkçe sözlük (C.III). (3.bs) İstanbul: MAS Matbaacılık.

Çetin, N. (2019). Roman çözümleme yöntemi. (16.bs). Ankara: Akçağ Yayınları.

Demren, Ç. (2003). Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın, Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkileri (s. 1-10). Ankara: Hüksam Yayınları.

el-Kaş’amî, M. (2003). Terhâlu’t-tâiri’n-nebîl. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Edebiyye.

Emekli, İ. (2015). Abdurrahman Munîf risâle min verâil-hudûd adlı kısa öyküsü. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. (35), 303-315.

Erbay, Hatice (2015). Abdurrahmân Munîf’in "sibâku'l-mesâfâti't-tavîle" adlı eserinin roman tekniği açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Gabriel, J. (2003). Bidding farewell to Munîf, novelist bears witnes to repression, corruption, reverence for common folk. al-Jadid. (9).

Gündüz, Ş. (2007). İslam ve diğer dinlerin yaşlılığa bakışı. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Hafez, S. (2006). An arabian master. Erişim adresi: https://newleftreview.org/issues/II37/articles/sabry-hafez-an-arabian-master. Erişm Tarihi: 31.05.2020.

Harmancı, H. (2013). Abdurrahman Munîf’in el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk adlı eserinin teknik yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (30), 67-96.

Kazıcı, Z. (2007). Kültürümüzde yaşlılık ve yabancı gözüyle ülkemizde yaşlılar. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Livescu, S. L. (2013). Francophonie and human rights, diasporic networks narrate social sufferings. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://escholarship.org/uc/item/3sr5c9kj.

Munîf, A. (1979). en-Nihâyât.

Munîf, A. (1990). Sibâku’l-mesâfâti’t-Tavîle. (4.bs). Beyrut: el-Muessesetu’l-Arabiyye li-Dirâsât ve’n-Neşr.

Munîf, A. (1994). el-Kâtib ve’l-menfâ. (2.bs). Beyrut: el-Muessesetu’l-Arabiyye li-Dirâsât ve’n-Neşr, Dâru’t-Tenvîr li’t-Tibâʻa ve’n-Neşr.

Öge, A. (1998). Çok eşle evlilik konusuna kısa bir bakış. Mehir, (2), 105-108.

Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Yazar.

Ülken, H. Z. (1964). Şark-Garp problemi karşısında islamiyet. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (12), 21-34.

World Health Organization (2004). Global status report on alcohol. Erişim adresi: https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf?ua=1. Erişim Tarihi: 01.06.2020.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.