Yabancı Dil Öğretiminde İthal ve Yerel Ders Kitaplarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions on the Use of Global and Local Coursebooks in Foreign Language Teaching

Doğu Ataş

Öz


Ülkemizde yabancı dil derslerinde kullanılan ders kitaplarının bir kısmı ithal, bir kısmı ise Türkiye’de yazılan yerel ders kitaplarıdır. İthal ders kitapları standartlaştırılmış uluslararası ders kitapları olup, hazırlandıkları ülkeden farklı eğitim ilkelerine, öğretim yöntemlerine ve kültürel normlarına sahip olan birçok ülkeye de ihraç edilmektedirler. Buna karşın iyi kurgulanmış yerel ders kitapları ise yazıldığı ülkenin geleneksel öğretim ve öğrenme alışkanlıklarını, kültürel normlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alınarak hazırlanan kitaplardır. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretmenlerinin ithal ve yerel ders kitapları hakkındaki görüşlerini inceleyerek, Türk öğrencisine yönelik tasarlanacak olan yerel yabancı dil ders kitaplarında dikkat edilmesi gereken ölçütleri tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yabancı dil öğretmenleriyle gerçekleştirilen araştırmada açık uçlu soru anketi kullanılarak veriler toplanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda araştırmaya katılan yabancı dil öğretmenlerinin Türkiye’de yabancı dil derslerinde kullanılan ithal ve yerel ders kitapları hakkındaki görüşleri tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmının mevcut yerel yabancı dil ders kitaplarını yetersiz buldukları ve dolayısıyla ithal ders kitaplarını kullandıkları ortaya konulmuştur. Ayrıca, Türk öğrencisine yönelik yerel yabancı dil ders kitaplarının geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken ölçütler belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yabancı dil ders kitabı, ithal ders kitabı, yerel ders kitabı, nitel araştırma, içerik analizi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları. (2019, 18 Şubat). Tebliğler Dergisi. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/87-2019.

Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sunum Yaptı. (2018, 7 Kasım). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-sunum-yapti/haber/17391/tr.

Dinçer, Ö. (2012, 16 Aralık). 2013 Yılı Bütçe Sunuşu TBMM Genel Kurulu. Erişim adresi:https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/25034222_2013_butce_sunusu.pdf.

Genç, A. & Ataş, D. (2017, Ekim). Local or Imported?: Foreign Language Course Book Selection at Schools in Turkey [ÖZ]. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education presented paper, Dokuz Eylül University, Izmir.

Genç, A. & Ünver, Ş. (2012). Türkiye’de geçmişten günümüze Almanca öğretimi için yazılan ders kitaplarındaki metinlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37, 163, 67-80.

Genç, A. (2002). İlk- ve ortaöğretim okullarında yabancı dil ders kitabı seçimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 74-81.

Genç, A. (2012). Wörterbuch Pädagogik – Eğitim Sözlüğü. Ankara: Hacettepe Yayıncılık & Kitapçılık Ltd Sti.

Mayring, P. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff und I. Steinke (Hrsg.). Qualitative Forschung: Ein Handbuch (10. Auflage), 468-475. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage Publications.

Neuner, G. (1995). Lehrwerke. In: Karl-Richard Bausch, Herbert Christ und Hans-Jürgen Krumm (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht, 3. Auflage (292 – 295). Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.

Neuner, G. (2007). Lehrwerke. In: Karl-Richard Bausch, Herbert Christ und Hans-Jürgen Krumm (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht (399 – 402). Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.

Storch, G. (2008). Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.

Ünver, Ş. & Genç, A. (2009). Passwort Deutsch adlı Almanca ders kitabının Türkiye baskısının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), 21, 321–333.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.