Mısır Baharı Sonrası Ülkenin Siyasî ve Politik Hareketliliğinin Kurgusal İzdüşümü: Bâbu’l-Hurûc ve İzzeddîn Şükrî Feşîr / Fictional Projection of the Political and the Political Movement of the Egypt After the Egyptian Spring: Bab el-Huruc and İzzedin Shukri Feshir

Asiye Çelenlioğlu

Öz


1974 yılında Huntigton’un “Üçüncü Dalga” olarak adlandırdığı demokratikleşme süreci başladığından buyana Doğu Avrupa, Doğu Asya ve Afrika’da demokrasiye geçen ülke sayısındaki artışa rağmen, otoriter rejimle yönetilen Orta Doğu ülkelerinin bu dalgadan etkilenmemesi dikkat çekicidir. 2010 yılında Tunus’ta başlayan halk ayaklanması diğer Ortadoğu ülkelerine sıçradığında demokratikleşmeye dair beklentiler, bölge ülkelerinin kendi iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan nedenler sonucu boşa çıkmış, bu hareketlilik yerini devam eden kaos ortamına bırakmıştır. Sosyal zeminden beslenen yazarların bu heyecanı dile getiren eserleri Mısır başta olmak üzere diğer ülke edebiyatlarında yer alırken okuyucu, devrimin tarih sayfalarına yansıyan nesnel ifadeleri yerine bu eylemlerde yer alan tarafların duygusal arka planında yolculuk yapma fırsatı elde etmiştir. Bu çalışma Mısır’da 2011 yılında meydana gelen devrimden bir yıl sonra kaleme alınan ancak; tarihi, siyasi ve politik perspektifin o güne kadar yaşanmışlığından hareketle ülkenin sekiz yıllık geleceğini kurgulayan Bâbu’l-Hurûc adlı romanı sosyolojik ve politik zeminde değerlendirmeyi hedeflemektedir.


Anahtar Kelimeler


Mısır, Devrim, Bahar, Edebiyat, İzzeddîn Şükrî Feşîr.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bekaroğlu, E. (2017). Otoriter bir rejimde muhalif olmak: Müslüman Kardeşler, siyasal fırsat alanları ve siyasal kuşaklar. N. Doğan (Ed.), Ortadoğu’da Çatışma ve İdeolojiler içinde (s. 111-163). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Bekaroğlu, E. ve Kurt, V. (2015). Mısır’da otoriter rejimin sürekliliği ve ordu: “Arap Baharı” ve sonrası sürecin analizi. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2(2), 1-36. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159447 Erişim tarihi: 03.07.2020.

Demirtaş, E. (2014). Ortadoğu’da Devlet ve İktidar. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Esposito, L. ve Voll, J. (2012). İslamiyet ve Demokrasi. İstanbul: Köprü Kitap.

Feşîr, İ. (2013). Bâbu’l-Hurûc. Kahire: Dâru’ş-Şurûk.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.