İlkokul Öğrencilerinin Müzik Türü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Music Genre Preferences of Primary School Students

Halil Taş

Öz


Bu çalışma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin, müzik türü tercihlerini, bu tercihlerinin nedenlerini, velilerin ve öğretmenlerin öğrencilerin müzik türü tercihlerine ilişkin görüşlerini eğitimsel ve sosyolojik açıdan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Popüler kültürün ve popüler müzik türlerinin yükselişinin neden ve sonuçları da bu çalışmada değinilen konular arasındadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. 3 okulda gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 27 öğrenci, 27 veli ve 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada Hiphop-Rap müzik türünün en çok tercih edilen müzik türü olduğu, en az tercih edilen müzik türünün ise Klasik Müzik olduğu, okul şarkılarının öğrenciler tarafından fazla tercih edilmeyen bir müzik türü olduğu, öğrencilerin müzik türü tercihlerinde müzik türünün yaygın dinlenmesinin, sanatçısının ve klibinin etkili olduğu; öğrencilerin kendi dinledikleri müzik türlerini faydalı gördükleri, öğretmenlerin ve velilerin ise öğrencilerin en çok tercih ettikleri popüler müzik türlerini faydasız ve kötü olarak algıladıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Müzik, müzik türleri, müzik eğitimi, popüler müzik, popüler kültür.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkol, M. L. (2015). Toplumsal statü farklılıklarının ve eşitsizliklerin müzikal anlam farklılıklarının oluşumuna etkileri. Ö. Özaltunoğlu (Ed.), II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Bildirileri içinde (s. 311-324), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Akkol, M. L. (2018). Müzik sosyolojisinde T. W. Adorno’nun yeri. Alternatif Politika, 10(1), 111-130.

Akkol, M. L. (2019). Kitle kültürü ve kültür endüstrisi kavramlarının Frankfurt Okulu Düşüncesi üzerinden analizi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 2(3), 49-64.

Aksu, C. (2008). Türk müzik devrimine güncel bakış sonuçtan-sürece, süreçten-günümüze yeni çıkarımlar. Atatürk Ünversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (13), 17-26.

Algül, A. (2019). Popüler kültür ve popüler edebiyat. European Journal of Educational and Social Sciences, 4(2), 142-153

Angı, Ç. E. (2013). Müzik kavramı ve Türkiye’de dinlenen bazı müzik türleri. İdil, 2(10), 59-81. doi: 10.7816/idil-02-10-05

Artemiz, B. (2009). Ergenlerin farklı müzik türlerine ilişkin ilgileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Aydıner-Uygun, M. (2015). Öğretmen adaylarının geleneksel müzik türlerine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. AKÜ AMADER, (1), 1-16. Doi: 10.5578/AMRJ.8905.

Aydoğan, Y. & Gürsoy, F. (2007). Müzik dinleme alışkanlıklarının ve bazı değişkenlerin lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-67

Bedir, G. & Akkurt, A. (2012). Şarkılarla coğrafya öğretimi, Doğu Coğrafya Dergisi, 17(28), 303-316.

Bozkurt, S. S., Zahal, O. & Türe Uyan, D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin duygu durumlarına göre dinledikleri müzik türlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences (JASSS), (39), 541-567.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. & Çakmak, E. K. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çakmak, H. (2018). Türkiye’de hiphop kültürü ve rap müzik. Sosyal Demokrat Dergi, 95(96), 18-21.

Çetinkaya, Y. (1999). Müzik yazıları.İstanbul: Kaknüs Yayınları

Çiftçi, E. (2010). Popüler kültür, popüler müzik ve müzik eğitimi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 149-161.

Demir, Ö. (2020, 03 Temmuz). Sosyal bilimler sözlüğü. Erişim adresi: http://omer-demir.net/sosyal-bilimler-sozlugu/

Devlin, J. M. & Seidel, S. (2009). Music preferences and their relationship to behaviors, beliefs and attitudes toward aggression. Reports - Research (Online submission to Eric.ed.gov). 1-31.

Düzbastılar, M. (2017). Müzik eğitiminin müzikal tercihler üzerine etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1485-1493.

Erdal, B (2009). Müzik tercihi ve kişilik ilişkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(2), 188-196.

Erdal, B. & Ok, Ü. (2012). Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü. International Journal of Social Science, 5(3), 59-74,

Erdem, C. (2011). Ergenin müzik ile iletişimi. Türk Pediatri Araştırmaları Dergisi, 46(Özel sayı), 19-21. doi: 10.4274/tpa.46.25

Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2005). Popüler kültür ve iletişim. İstanbul: Erk Yayınları.

Gidiş, V. (2018). Popüler kültür ve müzik ilişkisi bağlamında popüler Türk sanat müziği şarkılarında kullanılan makamlara ilişkin bir değerlendirme. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(18), 331-350

Güner, N. (1995). Ergenlerin dinledikleri müzik türünün depresyon ve saldırganlık düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Güner, N. (1998). Ergenlerin dinledikleri müzik türü ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi kitabı içinde (cilt 1, s. 291-299), Ankara: Pegem Akademi.

Hedricks, C. B., Robinson, B., Bradley, L. J. & Davis, K. (1999). Using music technigues to treat adolescent depression. Journal of Humanistic Counseling, Education Development, (38), 39-46.

Kaplan, A. (2005). Kültürel müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Kaya, K., Baysal, H. & Kurt, E. V. (2007). Popüler kültür bağlamında müzik yarışması ve magazin programlarının üniversite gençliği üzerindeki etkileri (SDÜ örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(3), 35-52.

Kılıç, I. (2016). Ortaokul öğrencilerinin müzik ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 360-371.

Koç, M . (2004). Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 231-238.

Kongar, E. (2014). Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Madsen, C. K. & Kelly, S. N. (2002). First remembrances of wanting to become a music teacher. Journal of Research in Music Education, 50(4), 323-332. doi: 10.2307/3345358

Martin, G. Clarke, M. & Pearce, C. (1993). Adolescent suicide: Music preference as an indicator of vulnerability. Journal of the merican Academy of Child & Adolescent Psychiatry 32(3), 530-535.

Mills, J. (1996). Starting at secondary school. British Journal of Music Education, 13(1), 5–14. doi: 10.1017/S0265051700002904

Ok, A. (2004). 12 Eylül şiddeti ve arabesk. İstanbul: Akyüz Yayıncılık.

Oktay, A. (2002). Türkiye’de popüler kültür. İstanbul: Everest Yayınları.

Ögel, K., Ermağan E., Eke, C. Y. & Taner, S. (2007). Madde deneyen ve denemeyen ergenlerde sosyal aktivitelere katılım: İstanbul örneklemi. Journal of Dependence, 8(1), 18-23.

Ögel, K., Sarp, N., Gürol, D. T. & Ermağan, E. (2014). Bağımlı olan ve olmayan bireylerde farkındalık (mindfulness) ve farkındalığı etkileyen etkenlerin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, (15), 282-288.

Özbek, M. (2013). Popüler kültür ve Orhan Gencebay arabeski. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özkan, H. H. (2006). Popüler kültür ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29-38.

Öztürk, O. M. (2002). Türkiye’de yaşanan modernleşme süreci ve Anadolu yerel müzikleri. 21. YY Başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu Bildirisi, Ankara: SCA Müzik Vakfı,

Sakar, M. H. & Maba, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin müziksel tercihleri ve dinleme pratikleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), 980-996

Sakar, M. H. (2009). Popüler müzik ve müzik eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 385-393

Scheel, K. R. & Westefeld, J.S. (1999). Heavy metal music and adolescent suicidality: An emprical investigation. Adolescence, 34(134), 253-273.

Schwartz, K. D K. & Fouts, T. G. (2003). Music preferences, personality style and developmental ıssues of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 32(3), 205–213.

Sezer, F. (2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1472-1493.

Sübaşı, G. (2010). Ergenlerde sosyal kaygı ve akran ilişkilerinin psikobiyolojik sosyal kaygı modeline göre sınanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII(II), 52-68

Şahin, M. & Duman, R. (2008). Cumhuriyetin yapılanma sürecinde müzik eğitimi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 7(16-17), 259–272.

Taşal, B. & Vural, F. (2011). Şarkı sözlerinde şiddet öğesi: Aksaray ili ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapılan bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 251-259

The American Academy of Pediatrics. (2009). Policy statement-Impact of music lyrics and music videos on children and youth. AAP News & Journals, 124(5), 1488-1494. doi: 10.1542/peds.2009-2145.

Tut, E. & Kıroğku, K. (2017). TRT’nin popüler çocuk şarkıları yarışması’nda finale kalan eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 561-569

Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi, temel kavramlar, ilkeler ve yaklaşımlar. Ankara: Arkadaş yayınları.

Uluçay, T. (2018). Lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimlerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (41), 135-153, doi: 10.32547/ataunigsed.450424

Ulutürk, N. (2008). Anadolu güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin dinlemeyi tercih ettikleri müzik türleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Yağışan, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin müzik tercihleri ve saldırganlıkla ilişkisi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 96-113, doi:10.7816/sed-01-02-07

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Halil Taş

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/