Dünya Klasiklerini Blog Tasarımı Yoluyla Okuma Deneyimi -Bir Uygulama Çalışması- / Reading Experience Through Blog Design of World Classics -An Application Study-

Funda Erdoğdu, Ayşe Derya Eskimen

Öz


Öz

Bu araştırma, öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve eleştirel okumaya ilişkin öz yeterlilik düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 güz döneminde Dünya Edebiyatı dersini alan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı üçüncü sınıf öğrencilerinden toplanan veriler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarından dünya edebiyatının klasiklerinden birini okumaları ve okudukları çalışma ile ilgili bir blog hazırlamaları istenmiştir. 14 hafta süren uygulama ve araştırma sonucunda öğretmen adaylarının BİT kullanımı ve eleştirel okumaya ilişkin öz yeterlik düzeyleri araştırmada kullanılan ölçeğe göre “yeterli” olarak belirlenmiştir. Nitel verilerden elde edilen bulgular ile nicel verilerden elde edilen bulguların tutarlı olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının blogda yayın yapmaktan ve düşüncelerini paylaşmaktan keyif aldığı gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının yazma becerilerinin blog yazma deneyimi sonrasında geliştiği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Web 2.0 araçları, blog, eleştirel okuma, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algısı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbayır, S. (2013). Eğitim fakülteleri için cümle ve metin bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.

Akdağ, E. & Özkan, Y. (2017). enhancing writing skills of efl learners through Blogging. The Reading Matrix: An International Online Journal, 17(2), 79-95.

Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Alsamadani, H-A. (2018). The Effectiveness of Using Online Blogging for Students’ Individual and Group Writing. International Education Studies, 11(1), 44-51.

Armstrong, K., & Retterer, O. (2008). Blogging as L2 writing: A case study. AACE Journal, 16(3), 233-251.

Aslan, R.Ş. & Şahin-Kızıl, A. 2010. How can the use of blog software facilitate the writing process of English language learners?. Computer Assisted Language Learning, 23: 183–197.

Aydin, S. & Özdemir, E. (2020). Using blogs to motivate english as a foreign language writers. Recent Developments in Technology-Enhanced and Computer Assisted Language Learning. 257-278. doi: 10.4018/978-1-7998-1282-1.ch012

Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde miles-huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Çifçi, M. (2006). Eleştirel okuma. Belleten, 1, 55-80.

Daskalogiannaki, E. D. (2012). Developing and assessing EFL students' writing skills via a classblog. Research Papers In Language Teaching & Learning, 3(1), 269-292.

Demir, R. & Kan, M.O. (2017). 7. Sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 666-682.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education (9. ed.). New York: Mc Graw Hill Companies.

Göktaş, Y. (2009). Incorporating blogs and the seven principles of good practice into pre-service ıct courses: A case study. The New Educational Review, 19, 3-4.

Hsin-Yi Cyndi, H. (2016). Students and the Teacher's Perceptions on Incorporating the Blog Task and Peer Feedback into EFL Writing Classes through Blogs. English Language Teaching, 9(11), 38-47.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07482-5_10

Hui-Ju, Lu. (2011). Learners' perceptions on the use of blogs for efl learning. online submission, US-China Education Review. 3, 323-330.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Matbaası.

Karabay, A. (2012). Eleştirel okuma-yazma eğitiminin türkçe öğretmeni adaylarının akademik başarılarına ve eleştirel okuma yazma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye.

Karadeniz, A. (2014). Eleştirel okuma öz-yeterlik algısı ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 113-140.

Koçoğlu, Z. (2009). Weblog use in EFL writing class. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 311-327.

MEB (2011). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB.

Nicolaou, A., & Constantinou, E. K. (2014). Blogging revisited: the use of blogs in ESAP courses. International Conference on Learning and Collaboration Technologies, 95-106. Cham: Springer

Noytim, U. (2010). Weblogs enhancing EFL students’ English language learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1127-1132.

Özdemir, E. (2015). Blog Kullanımının yabancı dil olarak ingilizce öğrenenlerin yazma motivasyonu üzerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye.

Richardson, W. (2010). Blogs, wikis, podcasts and other powerful web tools for classrooms. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Ruby, V. (2011). Enhancing writing skills through blogs in an EFL Class. European association for computer-assisted language learning (EUROCALL), European Association for Computer-Assisted Language Learning (EUROCALL) Annual Conference, Nottingham, United Kingdom, Aug 31-Sep 3.

Şad, S.N. ve Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197.

Türker, M. S. ve Genç, A. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğrenci ve öğretmen görüşleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 39, 251-266.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldız, M., & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.