Kemal Özer’in Şiirlerinde Ölüm Teması / Death as a Theme in The Poetry of Kemal Özer

Elif Öksüz Güneş

Öz


Edebiyat, yaşamı, kişisel ve toplumsal ilişkileri, bu ilişkilerin farklı boyutlarını estetik olarak sunan bir araçtır. Sanatçı toplumsal olaylara, değişimlere, gelişmelere kayıtsız kalamaz. Toplumdaki çatışmaları ve bağları edebiyatın kendine has yöntemleriyle dile getirir. Kişi ile toplumun çıkarları arasındaki uzlaşmazlığı ortadan kaldırmak için mevcut durumu algılama, anlama ve saptama olanağı sunar. Edebî hayatına öykü denemeleriyle başlayan, şiire ilgisi öyküye yöneliminden sonra devreye giren Kemal Özer, İkinci Yeni şiir anlayışından edindiği dilsel deneyimi toplumcu içerikle bütünleştirir. Özer’in şiir kitaplarında ölüm teması önemli bir yer tutar. Ölümle iç içe yaşamak durumunda kalan insan, bu kavramı tıbbî, dinî, felsefî, psikolojik ve sosyolojik açıdan farklı şekillerde algılar. Anlamı olayın yaşanmasına değil, daha çok olgu karşısındaki yorumlara bağlı olan ölüm, Özer’in şiirlerinde yas evresindeki analar için sevilen bir kişiye kavuşma ve onunla buluşmayı/ birleşmeyi ifade eder. Bazı şiir özneleri ve nesneleri içinse fiziksel ölüm fikirle, eserle, eylemle dünyadaki varlığını devam ettirmeye açılan kapıdır. Çalışmada Kemal Özer’in şiirlerinde fiziksel ölüm, ölen kişinin ardında bıraktığı kişiler tarafından tutulan yas ya da içinde bulunulan melankolik durumla açıklanmaya çalışıldı. Kişilerin psikolojik ve sosyolojik bakımdan yaşadığı ölüm ya da ölümsüzlük değerlendirildi.


Anahtar Kelimeler


Kemal Özer, şiir, ölüm, yaşam.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydoğdu, Y. (2017). İkinci yeni’den toplumcu şiire: Kemal Özer’in şiir serüveni. Turkısh Studies. 12(7), 75-92.

Baudrillard, J. (2011). Simgesel değiş tokuş ve ölüm. (Oğuz Adanır, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Bauman, Z. (2012). Ölümlülük, ölümsüzlük ve diğer hayat stratejileri. (Nurgül Demirdöven, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Budak, S. (2009). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Çüçen K. (1997). Heidegger’de varlık ve zaman. Bursa: Asa Kitabevi.

Eliuz, Ü. (2011). Mehmet Akif’te ölüm. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy sempozyumu. (189-198). Balıkesir: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Göka, E. (2009). Ölme ölümün ve geride kalanların psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Güçlü, A. ve Uzun, E. (2003). Felsefe sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Hökelekli, H. (2008). Ölüm, ölüm ötesi psikolojisi ve din. İstanbul: Dem Yayınları.

İncil, (1996). Luka. İstanbul: Zafer Matbaacılık

Kaya, K. (2001). Hinduizm. Ankara: Dost Yayınları.

Koç, S. ve Can, M. (2011). Ölüm kavramı ve ölü muayenesi. Koç, S. ve Can M. (Ed.), Birinci Basamakta Adli Tıp (18-36). İstanbul: İstanbul Tabip Odası

Levinas, E. (2006). Ölüm ve zaman, (N. Başer, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lındemann, E. (1944). Symptomatology and management of acute grief (R. Uslu, Çev.) Akut Yasın Semptomatolojisi ve Yaklaşım. Am J. Psychiatry. 101, 141-148.

Öksüz Güneş, E. (2016). Kemal Özer’in şiirlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Trabzon.

Özdemir E. (2000). Kemal Özer’in şiir haritası. Kemal Özer 45. sanat yılında (21-31). İstanbul: Yordam Kitapları.

Özer K. (1999). İkinci yeni’den toplumcu şiire. İstanbul: Demet Yayıncılık.

Özer K. (2009). Yaralı karanfil (Toplu Şiirler). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Özer, K. (1996). 60 yaşında olmak. 60 yılın ardından oradaydım diyebilmek (9-14). İstanbul: Yordam Kitapları.

Özer, K. (2009a). Günlerle yolculuk 2. İstanbul: Hayal Yayınları.

Sağır, A. (2013). Modern dünya ve ölüm: Batılının ölüm karşısında tavırları. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları. 2(4), 213-221.

Sağır, A. (2014). Ölüm sosyolojisi. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Saraç, H. (2019). Sovyet propaganda dili. İstanbul: Değişim Yayınevi.

Şenelmiş, H. (2006). Ankara üniversitesi kriz merkezine başvuran yas olguları üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yalom, I. (2008). Güneşe bakmak ölümle yüzleşmek, (Z. İyidoğan Babayiğit, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.