TARİHÇİ NA‘ÎMÂ EFENDİ'YE ATFEDİLEN BİR DÎVÂN ÜZERİNE / ABOUT A “DIWAN” IS IMPUTED TO HISTORIAN NA‘ÎMÂ EFENDI

Ahmet SEVGİ

Öz


Bu makalede tarihçi Na‘îmâ Efendi’ye (1655-1716) atfedilen bir Dîvân incelenerek söz konusu Dîvân’ın Mustafa Na‘îmâ Efendi’nin değil, Üsküdarlı İsmail Na‘îm Efendi’nin (ö. 1694) olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, İsmail Na‘îm Efendi’nin Gülzâr-ı Na‘îm adlı bir mesnevîsi olduğu hatta hamse sahibi bile olabileceğine işaret edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Dîvân; mesnevî; Na‘îmâ; İsmail Na‘îm

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, (Hazırlayan: Doç. Dr. Pervin Çapan), AKM Yayınları, Ankara 2005.

Sâlim Efendi, Tezkiretü'ş-şu‘arâ, (Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan İnce) AKM Yayınları, Ankara 2005.

Şakâyık-ı Nu‘mâniye ve Zeyilleri, I-V, (Neşre Hazırlayan: Dr. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İst. 1989.

Tuman, Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî, I-II, (Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı), Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/