Adalet Ağaoğlu’nun Öykülerinde Diyalektik İmge / The Dialectic Image in Adalet Ağaoğlu’s Stories

Hüseyin Soylu

Öz


Diyalektik imge, edebi metnin özgül estetik doğasını ve anlatı karakteristiğini belirleyen ve biçimlendiren önemli bir kurgusal yapı taşıdır. Üretici olarak yazarın bilinci, imge ve gerçeklik arasında kurmaca bir dolayım sağlar. Bu kurmaca dolayım ile birlikte gerçeklik biçimleri, yazar tarafından imgeler aracılığıyla dönüşüme uğratılır. Dönüşüm süreci, kurgusal yapı içerisinde kendini gösterir. Bir edebi metnin anlatı karakteristiğini, kendine has tikelliğini belirleyen diyalektik imgeler, bu dönüşüm süreci ile ön plana çıkarılır. Diyalektik imgeler, edebi metin içerisinde ideolojiden ve yazarın niyetinden muaf yapılar değildirler. Bu anlamda edebi metinlerin, muhtelif yönelimlerini ve merkezi noktalarını saptayan kurgusal bir araç olma özelliğine sahiptirler. Adalet Ağaoğlu Türk edebiyatında toplumsal gerçekliği ve ideolojik içerikleri, estetik bir dikkatle dönüştüren ve yeniden biçimlendiren önemli yazarlardandır. Ağaoğlu’nun öykü kitapları, estetik ve ideolojinin paylaşımlı ilişkisinin metinsel bir yapıda tezahür ettiği önemli türsel oluşumlardır. Ağaoğlu’nun öykülerinde yer alan diyalektik imgeler hem estetik hem de ideolojik bir ileti biçiminde ortaya çıkarlar. Öykülerin kendine özgü kurgusal ilişkileriyle yapısal bir bütünlük oluştururlar. Çeşitli olayörgüsel çizgilerle tezatlı veya uyumlu bir görünüm elde ederler. Ağaoğlu böylelikle, metinsel bir yapı içerisinde estetik ve ideoloji arasında imgesel bir bütünlük oluşturur. Kendine özgü bir edebi duyum ve algı alanı yaratır. Bu çalışmada Ağaoğlu’nun öyküleri, estetik ve ideolojik yapıları dikkate alınarak diyalektik imge bağlamında incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Adalet Ağaoğlu, diyalektik imge, öykü, edebi metin, anlatı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adorno T., Benjamin W., Bloch E., Brecht B., Lukacs G. (2016). Estetik ve Politika, A. Artun (Ed.) İstanbul: İletişim Yayınları

Ağaoğlu A. (2015). Sessizliğin İlk Sesi, İstanbul: Everest Yayınları

Ağaoğlu A. (2016h). Hadi Gidelim, İstanbul: Everest Yayınları

Ağaoğlu A. (2016y). Yüksek Gerilim, İstanbul: Everest Yayınları

Ağaoğlu A. (2017). Hayatı Savunma Biçimleri, İstanbul: Everest Yayınları

Benjamin W. (2002). The Arcades Project, Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press

Benjamin W. (2014). Pasajlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Bourdieu P. (2015). Eril Tahakküm, İstanbul: Bağlam Yayınları

Buck-Morss S. (1991). The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge, Mass.: The MIT Press

Cebeci O. (2009). Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İstanbul: İthaki Yayınları

Eagleton T. (2012). Eleştiri ve İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları

Eagleton T. (2015e). Estetiğin İdeolojisi, İstanbul: Doruk Yayımcılık

Eagleton T. (2015ed). Edebiyat Kuramı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Eagleton T. (2015i). İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Eagleton T. (2016). Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi, İstanbul: İletişim Yayınları

Marx K. (2016). 1844 EL Yazmaları, İstanbul: İletişim Yayınları

Ricoeur P. (2016). Zaman ve Anlatı 1, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Soylu H. (2018). Adalet Ağaoğlu’nun Öykülerinde Estetik ve İdeoloji, Yüksek Lisans Tezi. Van: Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Wellek R., Warren A. (2016). Edebiyat Teorisi, İstanbul: Dergâh Yayınları

Ziss A. (2016). Estetik, İstanbul: Hayalperest Yayınevi

Zizek S. (2015). İdeolojinin Yüce Nesnesi, İstanbul: Metis Yayınları


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Hüseyin Soylu

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/