Farklılıkların Birarada Yaşamasında Bir Sorun Alanı Olarak Ötekinin Ötekileştirilmesi / The Othering of the Other as a Problem Area in Living Together with Differences

Ertan Özensel

Öz


Farklılıkların bir tehdit unsuru olarak algılanması sonucunda ortaya çıkan süreç kişi ya da grupların diğerini ötekileştirmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ötekileştirme “ben” ve “biz” in dışındakilerin olumsuz olarak algılanmasıdır. Ötekileştirme sadece hakim grup tarafından diğerlerine yapılmaz, aynı zamanda hakim olmayan gruplar tarafından da güçlü gruba karşı da yapılabilir. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca öteki ya da diğeri tasavvuru sürekli olarak varlığını sürdürmüştür. Dahası öteki, diğeri ile ilişkinin temel belirleyicisi de olmuştur. Ancak bir arada yaşamanın ve ötekini ötekileştirmemenin ön koşulu, herkesin kimliklerine saygı gösteren, onların temel hak ve özgürlük taleplerini ciddiye alan bir anlayışa sahip olmakla ve bunu uygulamakla mümkün olabilecektir.


Anahtar Kelimeler


Öteki, Ötekileştirme, Birlikte Yaşama.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Berger, P. L. ve Luckmann M. (2008). Gerçekliğin sosyal inşası. (V. S. Öğütle, çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi. (D. F. Şannan ve A. G. Berkkurt çev.). Ankara: Heretik Yayınları.

Bourdieu, P. ve Wacquant, L. (2012). Düşünümsel bir antropoloji için cevaplar (6. bs.). (N. Ökten çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bourse, M. (2009). Melezliğe övgü, (I. Ergüden çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Castells, M. (2010). The Power of identity. (2nd. ed.). United Kingdom: Wiley-Blackwell

Certeau, M. (2009). Gündelik hayatın keşfi I: Eylem, uygulama ve üretim sanatları. (L. A. Özcan çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Chambers, I.(2005).Göç, kültür, kimlik. (İ.Türkmen ve M. Beşikçi çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Connolly, W. E. (1991). Identity/difference: democratic negotiations of political paradox. London: University of Minnesota Press.

Eagleton, T. (2011). Kültür Yorumları. (Ö. Çelik çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Goffman, E. (2012). Günlük yaşamda benliğin sunumu. (B. Cezar, çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Ishii, S., Klopf D. and Cooke P. (2010). Worldview in intercultural communication: A religio-cosmological approach. In L. A. Samovar, R. E. Porter and E. R. Mcdaniel (Eds.). Intercultural Communication: A Reader (56-64) (13th ed.)USA: Wadsworth.

Işın, E. (1995). İstanbul’da gündelik hayat, insan, kültür ve mekân ilişkileri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kalın İ. (2016). Ben ve Ötesi, İslam-Batı ilişkileri tarihine Giriş. (4. bs.). İstanbul: İnsan Yayınları.

Karakaş, M. (2013) Türkiye’nin kimlikler siyaseti ve sosyolojisi Akademik İncelemeler Dergisi, 8 (2), 1-44.

Keyman, F. (2000). Küreselleşme, devlet, kimlik/farklılık: uluslararası ilişkiler kuramını yeniden düşünmek, (S. Coşar çev.). İstanbul: Alfa Yayınları

Korkmaz, R. (2008). Aytmatov anlatılarında ötekileşme sorunu ve dönüş izlekleri. Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Kurtbaş, İ. (2013). Toplumsal hareketler siyasası, Ankara: Detay Yayınları.

McPherson, J. M., Lynn S. L. and James M. C. (2001). Birds of a feather: homophily in social networks. Annual Review of Sociology. 27, 415–444.

Özalp, A. (2014) Ötekileştirme: sembolik etkileşimci bir bakış. Toplum Bilim Dergisi. Temmuz-Aralık 8 (16), 227-235.

Özensel, E. (2016). Bir değer olarak bir arada yaşamak ve öteki, değerler bilançosu. H. H. Bircan ve B. Dilmaç (Ed.), Değerler Bilançosu-Beyaz Kitap (9-12) içinde, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları

Schnapper, D. (2005). Sosyoloji düşüncesinde öteki ile ilişki. (A. Sönmezay çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Therborn, G. (1996). European modernity and beyond: The trajectory of European societies 1945-2000, Londra: Sage Publications.

Yıldırım, A. (2019). Günlük yaşamda farklılıkları ötekileştirme üzerine sosyolojik bir araştırma. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.