İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN İÇERDİĞİ EVRENSEL DEĞERLERE VE METİN SEÇİMİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER / SOME FINDING DEALING WITH UNIVERSAL VALUES IN LITERARY TEXTS SELECTION CRITERIA IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY EDUCATION

Selim SOMUNCU

Öz


Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında yürürlüğe giren Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler, temel evrensel değerler açısından ve edebî açıdan inceleniyor. Çalışmada bu metin incelemelerine geçmeden önce edebî metinler eğitsel açıdan değerlendirilip bu bağlamda kavramsal bilgiler sunuluyor. Sonrasında temel evrensel değerler üzerinde kısaca duruluyor. Daha sonra kitaptaki metinlere geçilerek önceki bölümlerde verilen bilgilerin ışığında metinlerin okuması yapılıyor. Bu metinler evrensel değerler açısından değerlendirildiği gibi edebî ve sanatsal açıdan da inceleniyor. Hem kuramsal açıdan tartışmaların hem de metin incelemelerinin yapıldığı çalışmada konu bu incelemelerle özelleştiriliyor. Çalışmada, eğitimde edebî metinlerin genel anlamda değer kazandırmada, özelde ise evrensel değerleri kazandırmada ne derece öneme sahip olduğunun tespiti yapılmaya çalışılıyor. 


Anahtar Kelimeler


Edebî metinler; eğitim; Türkçe öğretimi; edebiyat eğitimi; temel evrensel değerler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKARSU, Bedia, (1965), Ahlâk Öğretileri I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

ALPER, Yusuf, (2001), Şiir ve Psikiyatri Kavşağında, İstanbul: Okuyanus Yayınları.

ALVER, Köksal, (2006), “Edebiyatın Sosyolojik İmkânı”, Edebiyat Sosyolojisi, (ed. Köksal ALVER), Ankara: Hece Yayınları, s. 11-21.

ANDI, Mehmet Fatih, (1999), Roman ve Hayat, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

ATAÇ, Nurullah, (2000), Söyleşiler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

AYTAŞ, Gürsel, (2006), “Edebî Türlerden Yararlanma”, Millî Eğitim Edebiyat Eğitimi Ve Öğretimi Özel Sayısı, S. 169, s. 261–277.

AYVAZOĞLU, Beşir, (1997), Geleneğin Direnişi, İstanbul: Ötüken Yayınları.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1992), Aziz İstanbul, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

BEYATLI, Yahya Kemal, (1993), Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.

BABACAN, Mahmut, (2005), “Çocuk Tiyatrosunun Eğitime Katkıları”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S. 104–105, s. 288–295.

BACHMANN, Ingeborg, (1989), Frankfurt Dersleri, (çev. Z. Sayın), İstanbul: Bağlam Yayınları.

CEMİLOĞLU, Mustafa, (2003), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, İstanbul: Alfa Yayınları.

ÇAKMAK, Fatih, (2000), Evrensel Ahlâkî Değerlerin Kazanılmasında Din Eğitiminin Rolü, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

ÇETİŞLİ, İsmail, (2006), “Edebiyat Eğitimi’nde ‘Edebî Metin’in Yeri ve Anlamı”, Millî Eğitim Dergisi Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, S. 169, s. 75–85.

ÇİFTCİ, Ahmet, (2006), Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

EAGLATON, Terry, (2004), Edebiyat Kuramı, (çev. T. Birkan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

EMRE, İsmet, (2006), Edebiyat ve Psikoloji, Ankara: Anı Yayıncılık.

ERCAN, İlke, (2001), İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Ulusal ve Evrensel Değerler, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Fethi, Naci, (1998), Eleştiri Günlüğü 5 “Kıskanmak”. İstanbul: Oğlak Yayınları.

GANDER, Mary J.- GARDİNER, Harry W., (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi, (çev. A. Dönmez, N. Çelen, B. Onur), Ankara: İmge Yayınları.

IŞIK, İhsan, (2001), Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Ankara: Elvan Yayınları.

İNAL, Kemal, (1998), Türkiye’de Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Değerler -27 Mayıs ve 12 Eylül Askeri Müdahale Dönemlerine İlişkin Bir İnceleme, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi).

İNAN, Kasım, (2005), İlköğretim 7. Sınıfta Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Öğretim Programında İfadesini Bulunan Temel Hak ve Özgürlüklerin Kazanılma Düzeyi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

KAFESOĞLU, İbrahim, (1993), Türk Millî Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

KAPLAN, Mehmet, (1997), Hikâye Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KAPLAN, Mehmet, (1996), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar -3 Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, (1980), Edebiyat Sanatı, İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.

KAVCAR, Cahit, (1988), II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve Eğitim, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

KEPENEKÇİ, Yasemin Karaman, (2000), İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

KIŞLALI, Ahmet Taner, (1998), Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara: İmge Kitabevi.

KOÇ, Kadir, (2007), İlköğretim 7. Sınıfta Okutulan Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlar Üzerinde Öğretim Sisteminin Etkisi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

KUÇURADİ, İoanna, (1999), Etik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

MEB, (2007), Türkçe Ders Kitabı İlköğretim 7, (ed. Murat ÖZBAY), Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

NECATİGİL, Behçet, (1998), Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul: Varlık Yayınevi.

NELL, S. (1996), Bir Eğitim Mucizesi, (çev. G. D. Nalbantoğlu), Adana: Baki Kitabevi.

NUTTALL, Jon, (1997), Ahlâk Üzerine Tartışmalar, (çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

OKTAY, Ahmet, (1995), İnsan Yazar Kitap, Ankara: Ark Yayınları.

ÖNGÖREN, Veysel, (1997), Şiir ve Yenilik, İstanbul: Broy Yayınevi.

ROUSSEAU, Jean Jacques, (1992), Toplum Anlaşması, (çev. V. Günyol), İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

ŞAHİN, Tuğba, (2004), “Eğitimin Teknolojik Temelleri”, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (ed. Veysel SÖNMEZ), Ankara: Anı Yayıncılık. s. 187–212.

ŞENER, Ersun, (1989), Türk Medenî Kanunu, Ankara: Seçkin Kitabevi.

ŞİMŞEK, Tacettin, (2005), “Çocuk Şiirleri”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S. 104–105, s. 219-231.

TDK, (1998), Türkçe Sözlük C. I., Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

TDK, (2005), Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

TOURAINE, Alain, (2004), Modernliğin Eleştirisi, (çev. H. Tufan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

UÇAN, Hilmi, (2008), Dilbilim, Göstergebilim, Edebiyat Eğitimi, Ankara: Hece Yayınları.

UÇAN, Hilmi, (2000), Modern Türk Öyküsünde Maupassant ve Çehov Uzantısı Ya da Bir Genellemenin Kırılganlığı, Hece Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, S. 46–47, s. 161–172.

www.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Bahadıroğlu (15.04.2008)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.