Toplumsal Uyum İçin Eğitimin Önemi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği / Significance of Education towards Social Cohesion: The Case of Syrian Refugees in Turkey

Tuba Duman

Öz


Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş 8 yıldır devam etmektedir. Bu süreçte Türkiye tarafından açık kapı politikası izlenmiş ve yaklaşık 3.632.622 Suriyeli sığınmacı ülkemize giriş yapmıştır. Suriyeli sığınmacıların okul çağında olan çocuklarının yaklaşık % 63’ü eğitimine devam edebilmektedir. Bunun yanında Suriyeli yetişkinlere çeşitli kurslar açılıp Türkçe dil eğitimi ve meslek eğitimi konusunda imkan sağlanmaktadır. Toplumsal uyumu sağlamak toplumsal barış için önemli bir gereksinim olup özellikle yoğun Suriyeli göçü sonrası Türkiye’nin dikkatle üzerine eğildiği bir konudur. Dil eğitimi, mesleki eğitim, dini eğitim, kültür eğitimi, ilk ve orta düzeyde okullarda eğitim, üniversite eğitimi gibi örgün eğitim ve yaygın eğitimin alanlarının,  Suriyeli yetişkin ve çocuklara fayda sağlayıp, onların burada kendi hayatlarını kurup, toplumla uyum içinde yaşamalarını kolaylaştırması beklenmektedir. Bunun yanında Suriyelilerle uyum içinde bir yaşam alanı oluşturabilmek için Türkiye toplumunun da toplumsal uyum hakkında eğitim görmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmada Suriyeli sığınmacıların göçlerinden itibaren yaşadıkları eğitim sürecini incelenecek, bu konuda dikkat çeken sorunları açıklanacaktır. Çalışmanın temel amacı ise, bu sorun ve süreçlerin yanında Ankara ve Şanlıurfa’da yaptığımız saha çalışmasına dayanarak, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların eğitim yoluyla toplumsal uyum kazanma imkanlarının araştırılmasıdır.  Araştırmamız bu konuda yapılan temel çalışmaları inceleyecek, analiz edecek ve bu bilgileri derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem yöntemleriyle elde edilen bilgilerle tamamlayacaktır.


Anahtar Kelimeler


Suriyeli sığınmacılar, toplumsal uyum, eğitim.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yurt Dışında Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları. (2018) Erişim Adresi: https://www.yok.gov.tr/ogrenci/2018-yurt-disinda-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari.

Al-Haj, M. ve Tsacoyianis, B. (2014). Tuyoor al-amal and ınformal education for Syrian refugee children in Lebanon. 14.03.2019 tarihinde https://ojcs.siue.edu/ojs/index.php/ssa/article/view/3084/1058 adersinden alındı.

Bakan Yılmaz: Türkiye´deki Suriyelilerin Okullaşma Oranı Yüzde 63´E Yaklaştı. (2018). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-turkiyedeki-suriyelilerin-okullasma-orani-yuzde-63e-yaklasti/haber/16453/tr

Banks, J. (2009). Multicultural education, dimensions and paradigms. J. Banks içinde, The Routledge International Companion to Multicultural Education (s. 9-32). Londra, İngiltere: Routledge Publications.

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: principles, methods, and practices. Textbooks Collection, Tampa, ABD.

Bircan, T ve Sunata, U. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12 (3), 226 – 237.

Bölgenin İlk Türkçe Arapça Gazetesi ‘İşrak’. (2017, 24 Temmuz). Maraş’tan Haber Gazetesi, Erişim adresi: https://www.marastanhaber.com.tr/bolgenin-ilk-turkce-arapca-gazetesi-israk-22919h.htm

Büyükşehir Belediyesi’nden Kucaklayıcı Bir Hizmet Daha Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi Açıldı. (2018). Erişim adresi: http://www.adana.bel.tr/versiyon4/buyuksehir-belediyesinden-kucaklayici-bir-hizmet-daha-gocmen-koordinasyon-ve-uyum-merkezi-acildi/

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun (1961, 29 Ağustos). Resmi Gazete. (Sayı: 10898). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10898.pdf

Chatty, D., Ahmadzadeh, H., Çorabatır, M., Hashem, L., Husseini, J. A., Wahby, S., Waziri, H. (2014). Ensuring quality education for young refugees from Syria (12–25 years). Erişim adresi: https://www.unhcr.org/protection/children/584697057/ensuring-quality-education-young-refugees-syria-12-25-years-mapping-exercise.html.

Children of Syria in Turkey. (2016). Erişim adresi: http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Children%20of%20Syria%20in%20Turkey_Info%20Sheet_%20February%202016_3.pdf

Duman, T. (2016). Sosyal uyumu sağlamak için Suriyelilerin eğitiminin önemi. H. M. Paksoy ve diğerleri içinde, II. Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, (s. 46-54). Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası.

Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Ankara: SETA. Erişim adresi: http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf

Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum. C. Tüzün (Ed.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Geçici Eğitim Merkezleri Kapatıldı. İstanbul'da Sınıf Mevcutları Arttı. (2018). Erişim adresi: http://www.mebpersonel.com/egitim/gecici-egitim-merkezleri-kapatildi-istanbul-da-sinif-mevcutlari-artti-h225107.html

Geçici Koruma. (2019). Erişim adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713

Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. (2016). Erişim adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler_409_558_560

Göç ve Mülteci Hizmetleri. (t.y.). Erişim adresi: http://www.kizilay.org.tr/neleryapiyoruz/goc-ve-multeci-hizmetleri

Göçmen Merkezi Hayatlarını Kolaylaştırdı. (2017, 6 Kasım). Erişim adresi: https://www.haberler.com/gocmen-merkezi-hayatlarini-kolaylastirdi-10211870-haberi/

Green, A. (2011). Lifelong learning, equality and social cohesion. European Journal of Education, 46 (2) Part I, 228-243.

Heyneman, S. P. (2000). From the party/state to multi-ethnic democracy: education and ıts ınfluence on social cohesion in Europe and central Asia region. Educational Evaluation and Policy Analysis, 22 (2), 173-191.

IOM Turkey Refugee Response Operations (2017). Erişim adresi: https://turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/Refugee%20Response%20Info%20Sheet%20Jan-Mar.pdf

İşrak 4. Yılında. (2019, 29 Nisan). İşrak Gazetesi, Erişim adresi http://www.israkgazetesi.com/

Kantzara, V. (2011). The Relation of education to social sohesion. Social Cohesion and Development, 6 (1), 37-50.

Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların kentle uyum sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 995-1014.

Konda Barometresi Suriyeli Sığınmacılara Bakış. (2016). Erişim adresi: https://konda.com.tr/tr/rapor/suriyeli-siginmacilara-bakis/

Koyuncu, A. (2014). Şehrin yeni misafirleri Suriyeliler. Konya: Çizgi Kitabevi.

Lemaire, E. (2009). Education, ıntegration and citizenship in France. J. Banks içinde, The Routledge International Companion to Multicultural Education (s. 323-333) Londra: İngiltere, Routledge Publications.

Mozaik Kadın, Aile ve Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği [KADEM] ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2015). Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlar ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Projesi. Gaziantep: Mozaik Kadın, Aile ve Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.

O’Rourke, J. (2015). Education for Syrian refugees: The failure of second-generation human rights during extraordinary crisis. Albany Law Review, 78 (2), 711-738.

Orhan, O., Pirinççi, F., Erkmen, S., Evrim Maden, T., Kılıç, Duman, B., Özdemirci, S., 2014, O., vd. (2014) The situation of Syrian refugees in the neighbouring countries: findings, conclusions and recommendations. Ankara: ORSAM.

Ritzen, J. (2001). Social cohesion, public policy and economic growth: Implications for OECD countries. J. F Helliwell içinde, The contribution of human and social capital to sustained well-being and growth. International Symposium Report. Que´bec: 291-309, Erişim adresi: https://oecd.org/edu/innovation-education/1825690.pdf.

Schiefer, D. ve van der Noll, J. (2017). The Essentials of social cohesion: a literature review. Social Indicator Research, 132, 579-603.

Shuayb, M. (2012). Introduction. M. Shuayb içinde, Rethinking Education for Social Cohesion International Case Studies (s.1-7). Londra, İngiltere: Palgrave Publication.

Smith, A. (2006). Education for diversity, ınvesting in systemic change through curriculum, textbooks and teachers. Roberts-Schweitzer, Eluned-Greaney, Vincent, vd. içinde, Promoting Social Cohesion through Education: Case Studies and Tools for Using Textbooks içinde (s. 29-46). Washinton, DC, ABD: World Bank.

Suarez-Orozco, Marcelo ve Suarez-Orozco, Carola (2009). Globalization, ımmigration, and schooling. J. Banks içinde, A. The Routledge International Companion to Multicultural Education içinde (s. 62-77). Londra, İngiltere: Routledge Publication.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. (t.y.). Erişim adresi: https://pictes.meb.gov.tr/izleme

Suriyeli Çocukların Yıllara Göre Eğitim Verileri ve Okullaşma Oranları. (2017). Erişim adresi: https://www.setav.org/suriyeli-cocuklarin-yillara-gore-egitim-verileri-ve-okullasma-oranlari/ adresinden edinilmiştir.

Syria Emergency. (t.y.) Erişim adresi: https://www.unhcr.org/syria-emergency.html

Syria Factsheet. (2018). Erişim adresi: https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/Syria-Fact-Sheet-2017-2018.pdf

Syria's Refugee Crisis in Numbers. (2016). Erişim adresi: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/

Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Şubat 2019. (2019). Erişim adresi: https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/

Ulukütük, M. (Ed). (2016). Ortak geçmişten ortak geleceğe doğru sosyal uyum. Gaziantep: BEKAM.

Ulukütük, M. (Ed). (2017). Suriyeli muhacirlere sosyal uyum rehberi. Gaziantep: BEKAM.

When I Picture My Future, I See Nothing’ Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Turkey. (2015). Erişim adresi: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1115_brochure_web.pdf.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013, 4 Nisan). Resmi Gazete. (Sayı:28615). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri. (2014, 23 Eylül). MEB Mevzuat. (Sayı: 10230228/235/4145933). Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf

Yaşar, M. R. (2014). Kilis’te sığınmacı algısı toplumsal otizm ve ötekileştirme sürecinin ilk görünümleri. Kilis: Kilis Üniversitesi Yayınları.

Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E. ve İyem, C. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma, B i l g i, 3 5, 1 0 7-1 2 6.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.