Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAYIN POLİTİKASI

1-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde (SEFAD) sosyal bilimler alanında bilimsel nitelikte makale, derleme, çeviri, inceleme, tanıtma yazıları ve bildiri metinleri gibi özgün çalışmalara yer verilir.

2-Yayınlanacak yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, özgünlük, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme şartları aranır. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar ön inceleme aşamasında reddedilir.

3-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş/kabul edilmemiş olmalıdır.

4-Tam metin olarak daha önce yayınlanmamış kongre ve sempozyum bildirileri Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde değerlendirme sürecine alınır. Bu tür yazılarda toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

5-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

6- Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, iznin alındığı üniversite, izin belgesinin tarih ve sayısı kaynakça bölümünden önce makale bilgisi tablosunda belirtilmelidir.

7-Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, tarihi ve sayısı kaynakçadan önce makale bilgisi tablosunda belirtilmelidir.

8-Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde ilgili yayın etiği ilkelerine riayet edilmeli, tez danışmanıtez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi kaynakçaya eklenmelidir.

9-Yazıların gönderilmesinden yayınlanmasına kadar bütün süreçler elektronik ortamda yürütülür. Tüm işlemler http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad genel ağ adresi üzerinden gerçekleştirilir.

10-Gönderilen yazılarda dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk, açıklık ve anlaşılırlık vb. hususlara riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur. Makale ve yazılarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

11-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen ve yayına kabul edilen yazılarda editöryal düzeltmeler yapmak hakkına sahiptir.

 

MAKALE YAZIM KURALLARI

BAŞLIK

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı; koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

MAKALE TÜRÜ

* Makelenin hangi türde olduğu (araştırma, derleme, çeviri, tanıtım yazısı) şablonda ilgili kısımda belirtilmelidir.

YAZAR BİLGİLERİ

* Makalelerin Word dosyası olarak dergiye ilk gönderiminde yazar(lar)a ait hiçbir kişisel bilgi yer almamalıdır.

Gönderilen makale sempozyum ve kongre bildirileri ile tezlerden üretilmişse bu durum, dergi sistemine yükleme esnasında “Yazar Yorumları” kısmında belirtilmeli; makale dosyası üzerinde bu bilgilere yer verilmemelidir.

* Makaleler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra editör tarafından son düzeltmelerin yapılması istendiğinde yazar(lar), makale şablonunda ilgili yere unvan, ad-soyad, orcid numarası, üniversite/fakülte/bölüm ve e-posta bilgilerini yazmalıdırlar.

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana bilim dallarını mutlaka belirtmelidirler.

* Makaledeki tüm yazarların ORCID numarası bulunmalı ve bu numara http://orcid.org/ formatında yazılmış olmalıdır.

ÖZ VE ANAHTAR KELİMELER

* Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı; okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir.

Öz, 150-200 kelime arası uzunlukta ve tek paragraf olmalıdır.

* Türkçe makalelerde öz, makale başlığı ve anahtar kelimelerin İngilizceleri  bulunmalıdır.

Yabancı dildeki öz (abstract)lerde gramer, anlatım ve dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.

Anahtar kelimeler makalenin konusunu ve içeriğini en iyi şekilde ifade edebilecek nitelikte olmalı ve 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler arasına virgül; en son anahtar kelimeden sonra nokta konulmalıdır.

Öz ve anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örneğin TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC vb. gibi kaynaklar kullanılabilir.

ANA METİN

* Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

* Makale ana metni, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak Palatino Linotype yazı formatında 10,000 (on bin) kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

* Makaleler, dergi ana sayfasında bulunan ve SEFAD filigranı eklenmiş şablon üzerine yazılmalıdır. Şablon kullanılmadan hazırlanan makaleler ön değerlendirmede düzeltilmesi için geri gönderilecektir.

* Virgül ve noktalı virgül kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Nokta, soru işareti, ünlem işareti ve iki noktadan sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

* Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. 

Bir makalede sıra ile öz, ana metnin bölümleri (başında rakam ya da harf olmaksızın), İngilizce genişletilmiş özet (Summary), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar (başında rakam ya da harf olmaksızın) kullanılabilir.

* Ana başlık: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Başlıklara rakam konulmamalıdır.

* Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık sonunda satırbaşı yapılmalıdır. Başlıklara rakam konulmamalıdır.

* Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir. Başlıklara rakam konulmamalıdır.

* Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, Microsoft Word programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise Microsoft Excel tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.

* Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kısıtlı sayıda kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Kaya, 2000, s. 15)

* Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan/kırk kelimeden az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan/kırk kelimeden uzun alıntılar ise sayfanın sağından 2 ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde tırnak içinde olmaksızın italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

* Kitap tanıtımı ve çeviriler:  Başlık, anahtar kelimeler ve özün İngilizcesi mutlaka bulunmalıdır. Kitap tanıtımlarında yazının başında, tanıtılacak kitabın kapak resmi ve künyesine (basım tarihi, kaçıncı baskı olduğu, basım yeri bilgileri) yer verilmelidir. Çevirilerde çeviri yapılan kitabın/yayının künyesi dipnotla belirtilmelidir.

Çeşitli kaynaklardan veri elde etmeye dayalı tematik çalışmalarda, söz konusu verinin ilgili kaynaklarda taranıp bulunamadığını göstermek bakımından bu kaynaklara “Sonuç” bölümünde işaret edilebilir. Bu kaynaklar sayıca çok fazla ise “Ekler” kısmında da yer verilebilir.

İNGİLİZCE GENİŞLETİLMİŞ ÖZET (SUMMARY)

* Makalede çalışmanın sonuç bölümünden sonra makale metninin kelime sayısının yaklaşık %10-15'i kadar İngilizce genişletilmiş özet (summary) bulunmalıdır.

* Genişletilmiş özet, “öz”de olduğu gibi araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içermelidir. Verilen bilgiler “öz”e oranla biraz daha geniş ifade edilmelidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç bulundurmamalıdır.

* Genişletilmiş özette metin içindeki bilgilere göndermede (Örn. Sayfa 3’te belirtildiği gibi) bulunulmamalıdır.

* İngilizce yazılan makalelerde Summary bulunmasına gerek yoktur.

* Summary bölümünün gramer ve anlatım yönünden İngilizce dil kurallarına uyması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan makaleler, “proofreading” yapılmak üzere yazara iade edilecektir.

KAYNAK GÖSTERME

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakça yazımında  APA 6 sürümü esas alınmıştır.

A. Metin İçi Göndermeler (Atıflar)

Atıflar ilgili kısımdan hemen sonra parantez içinde yazarın soyadı, eserin/çalışmanın yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla, aralarda virgül “,” kullanılarak verilmelidir. Cümlenin tamamlandığını gösteren nokta işareti parantezden sonra konulmalıdır.

Dipnotlar metin içi göndermede (atıfta) bulunmak amacıyla değil, metinde verilen önemli bir bilgiye ek bir bilgi vermek veya bu bilgiyi genişletmek için kullanılmalıdır. Makale içeriği açısından gereksiz detaylar içeren dipnotlara sahip makaleler ön inceleme aşamasında reddedilebilir.

1. Tek Yazar, Tek Çalışma

Metin içinde göndermede bulunulacak ilgili kısımdan hemen sonra yazarın soyadı, çalışmanın yayın yılı ve sayfa numarası verilir. Sayfa numarası Türkçe makalelerde “s.”, İngilizce makalelerde “p.” kısaltması ile belirtilir.

Örnek: Emek süreci, çalışanın zihninde oluşan bu tasarı ve tasarının somut bir çabaya dönüşmesinden ibarettir (Marx, 1999, s. 27).

Yazarın adı ilgili cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir.

Örnek: Altbach (2001, s. 11), dünyada birçok yükseköğretim sisteminin…

Örnek: Altbach, dünyada birçok yükseköğretim sisteminin…ifade etmektedir (2001, s. 11).

* Cümle içinde yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

Örnek: Konuyla ilgili olarak Üçok’un 2004 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışma örnek gösterilebilir.

Çalışmanın tamamına göndermede bulunulacaksa parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılı yazılır.

Örnek: Aile bireyleri, komşular veya etnik gruplar gibi benzer durumlardaki insanlar arasındaki güçlü bağların oluşturduğu sosyal sermayedir  (Harper, 2002).

Bir paragrafta aynı çalışmaya ikinci defa göndermede bulunulacaksa ikincisinde yazar soyadını vermek yeterlidir, yayın yılını eklemeye gerek yoktur.

Örnek: Frederick W. Taylor (1997), bilimsel yönetimin temelinde, işçi ve yönetimin çıkarlarının bütünleştirilmesi olduğunu savunmaktadır… Taylor, işçilerin ellerinde tuttukları işe ilişkin bilgiyi işveren ile paylaşmayarak bu bilgiyi işten ‘kaytarmanın’ bir aracı olarak kullanabildiklerini savunmaktadır.

Atıfta bulunulan kaynak ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası, sayfa numarasından önce yazılır ve “C.” kısaltması ile belirtilir. İngilizce makalelerde cilt için “Vol.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Okay, 1990, C. 2, s. 30)

2. İki veya Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar

* İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadına da yer verilmelidir. Cümle içinde yazarların soyadları “ve” bağlacı ile bağlanırken parantez içinde ise “&” işareti kullanılır.

Örnek: Şafak ve Öz (2003, s. 15) bu konuda…

Örnek: (Şafak & Öz, 2003, s. 15)

Not: İngilizce makalelerde “ve” bağlacı yerine cümle içinde “and”, parantez içinde ise “&” işareti kullanılmalıdır.

Üç, dört veya beş yazarlı çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk göndermede tüm yazarların soyadları yazılır. Takip eden göndermeler için ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılır.

Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Ercan, Bakırlı, Selçuk ve diğerleri (2013, s. 25) bu yaklaşımı sergileyen çalışmaların…

Paragraf içinde ikinci ve sonraki göndermeler: Ercan ve diğerleri (2013, s. 25) bu yaklaşımı sergileyen çalışmaların…

Örnek: Parantez içinde ilk gönderme: (Üçok, Vardar & Aksan, 2004, s. 20)

Parantez içinde ikinci ve sonraki göndermeler: (Üçok vd., 2004, s. 20)

* Altı veya daha fazla yazarı olan çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk yazarın soyadı belirtilir.

Örnek: Cümle içinde: Şener ve diğerleri (2000, s. 50)

Parantez içinde: (Şencan vd., 2000, s. 50)

Not: İngilizce makalelerde üç, dört, beş, altı veya daha fazla yazarlı çalışmalara göndermede bulunulurken “vd.” yerine “et al.” kısaltması kullanılır.

Soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazara göndermede bulunurken yazarların ad ve soyadları kısaltılmadan yazılır.

Örnek: (Gözde Doğan, 1996)

(Güleda Doğan, 2010)

3. Tüzel Kişi Yazarlı Çalışmalar

Eğer bir çalışma tüzel kişiye (devlet kurumları, kuruluşlar, dernekler, çalışma grupları vs.) aitse ad bilgisi göndermede açık ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Tüzel kişi adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Tüzel kişi adı uzunsa ve herkesçe bilinen bir kısaltması varsa ilk göndermede hem tam isim hem de kısaltma kullanılır, sonraki göndermelerde sadece kısaltma kullanılır. Tüzel kişi adı kısaysa ve kısaltıldığında herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek nitelikte değilse geçtiği her yerde kısaltılmadan yazılır.

Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2015)…

Paragraf içinde sonraki göndermelerde: TÜBİTAK (2015)…

Örnek: Parantez içinde ilk göndermede: (Türk Dil Kurumu [TDK], 2012, s. 38)

Parantez içinde sonraki göndermelerde: (TDK, 2012, s. 38).

4. Yazarı Belli Olmayan Çalışmalar

Bir çalışmada yazar veya tüzel kişi adı bulunmuyorsa göndermede bulunurken yazar alanında geçen ilk birkaç kelime (genellikte başlıktan) ve yıl kullanılır. Göndermelerde makale başlığı, bölüm başlığı veya web sayfasının adı tırnak içinde; kitap, dergi, broşür veya rapor başlığı ise italik olarak yazılır.

Örnek: (“Osmanlı Döneminde Kahve”, 2000, s. 18)

(Yenilenebilir Enerji İmkânları, 2000)

5. Soyadları Aynı Olan Yazarların Çalışmaları

Kaynakçada aynı soyada sahip birden fazla yazar varsa çalışma ister aynı yılda isterse de farklı yılda yapılmış olsun yazar soyadlarından önce adlarının ilk harfi kısaltılarak tüm göndermelerde kullanılır.

Örnek: (A. Demir, 2003, s. 46)… (H. Demir, 2003, s. 27)

6. Birden Fazla Çalışmaya Göndermede Bulunma

* Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya göndermede bulunulacaksa bunlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Gökyay, 1982, s. 120; Okay, 1990, s. 28; Tuna, 2000, s. 40)

* Bir yazara ait farklı çalışmalara göndermede bulunulacaksa, yayın yılı en eski tarihli olandan yeni olana doğru bir sıra takip edilir ve yazarın soyadı göndermenin en başına bir defa yazılır.

Örnek: (Kılıç, 2000, 2002, 2004)

* Bir yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar, yıldan sonra a, b, c… harfleri eklenmek suretiyle ayırt edilir.

Örnek: (İlhan, 2003a, s. 25)… (İlhan, 2003b, s. 58)

7. Alıntılayan veya Aktaran Kaynaklar (İkincil Kaynaklar)

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan veya aktarılan kaynak belirtilir.

Örnek: Köprülü’nün çalışmasında (aktaran Çobanoğlu, 2004)…

8. Bir Kaynağın Belli Bir Kısmına Göndermede Bulunma

* Bir kaynağın belli bir kısmına göndermede bulunulurken söz konusu ögenin bölüm, sayfa, tablo ve şekil numarası belirtilir. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa ve sayfalar için “s.”, bölüm için “Böl.”, paragraf için “para.” kısaltmaları kullanılır.

Örnek: (Öztürk, 2011, s. 45), (Öztürk, 2012, Böl. 3), (Öztürk, 2012, Tablo 2), (Öztürk, 2019, para. 2),

Bir çalışmada birbirini izleyen sayfalara göndermede bulunulacaksa sayfa numaraları arasına kısa çizgi  (-), farklı sayfalara atıf söz konusu ise virgül (,) konur. İngilizce makalelerde sayfa aralığını belirtmek için “pp.” kısaltması kullanılır.

Örnek: Bu sayede hem bireylerin hem de grupların verimliliği artmaktadır (Putnam, 2000, s. 16-19)

Örnek: Buna karşılık, salep ise çoğunlukla bir fakir içeceği idi ve ayrıca askerlerin beslenmesi için kullanıldı (Işın, 2014, s. 23, 24, 30).

9. Kişisel İletişimler

E-postayla, telefonla, yüz yüze veya başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.

Örnek: (M. Doğan, kişisel iletişim, 1 Aralık 2001)

10. Ayet ve Hadisler

* Ayetler kaynak gösterilirken sırayla sure numarası ve ayet numaraları verilir.

Örnek: (Kur’an-ı Kerim 5: 3-4)

Hadisler Concordance usülüne göre kaynak gösterilmelidir.

Örnek: (Buhari, Es-Sahih, İman 1)

11. Yasa ve Yönetmelikler

* Yasa veya yönetmeliğin adı ve kabul edildiği yıl parantez içinde verilir.

Örnek: (İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1961)

* Yasa veya yönetmeliğin ismi çok uzunsa kısaltma yapılabilir.

Örnek: Kanunun adı: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Cümle içinde gönderme: (İnternet Ortamında Yapılan, 2007)

12. Yazma Eserler

* El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif adından sonra yz. kısaltması konulmalı, katalog numarası ile varak/sayfa numarası belirtilmelidir. Tam künye ise kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek: (Ahmedî, yz. 1410, 7b)

* Yazma eserin müellifi bilinmiyorsa eserin adı ve bulunduğu kütüphanedeki katalog numarası yazılmalıdır.

Örnek: (Mecmua-i Eş’ar, yz. 13400, 5a)

13. Arşiv Belgeleri

Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir.

Örnek: (BCA, Mühimme 15: 25)

14. Yayın Yılı Bulunmayan Basılı Kaynaklar

Bir basılı kaynakta yayın tarihi bulunmuyorsa bunu belirtmek için “t.y.” kısaltması kullanılır. İngilizce makalelerde ise “n.d.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Akdoğan, t.y., s. 25)

15. Parantez İçindeki Açıklamalarda Gönderme Yapma

Parantez içinde yapılacak bir açıklama esnasında gönderme yapılması gerekirse tarih için köşeli parantez değil, virgül kullanılmalıdır.

Örnek: (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Doğan, 2010)

B. Kaynakça

* Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir.

* Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak verilmelidir. Soyadı Kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınmalı, kısaltma yapılmamalıdır.

* Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

1. Kitaplar, Danışma Kaynakları ve Kitap Bölümleri

Kitap adlarının yazımında başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimeleri ve var ise özel isimler büyük harfle yazılmalıdır. Kitap adları italik yazılır. Yayınevi adlarındaki “Yayınları” kelimesi “Yay.” olarak kısaltılabilir.

a) Tek Yazarlı Kitaplar

Yazarın Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitabın adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: Pala, İ. (2006). Kırk güzeller çeşmesi.  İstanbul: Kapı Yay.

b) İki Yazarlı Kitaplar

İki yazarlı kitaplarda yazar soyad ve adları arasında & işareti kullanılır.

Örnek: Şentürk, A. A. & Kartal, A. (2011). Eski Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.

c) Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kitaplar

* Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir.

Örnek: Akyüz, K., Beken, S.,  Yüksel, S. & Cunbur, M. (2000). Fuzulî dîvânı. Ankara: Akçağ Yay.

* Yazar sayısı sekiz veya daha fazla ise ilk altı yazarın bilgisi verilerek üç nokta (…) konur, ardından son yazarın bilgisi verilerek bu kısım kapatılır.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F., … Yazar, H. (Yayın Yılı). Kitabın adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

d) Bir Yazarın Aynı Yıl Yayınlanmış Kitapları

Bir yazarın aynı yıl yayınlanan eserlerini ayırt etmek için “a, b, c…” harfleri kullanılır.

Örnek: Süreyya, C. (1991a). Şapkam dolu çiçekle. İstanbul: Yön Yay.

             Süreyya, C. (1991b). Üstü kalsın. İstanbul: Broy Yay.

e) Tüzel Kişi Yazarlı Kitaplar

Yazar kısmına tüzel kişi adı kısaltılmadan yazılır. Eğer yayıncı (yayınevi) ve yazar aynı ise yayıncı yerine Türkçe için “Yazar”, İngilizce için “Author” yazılmalıdır.

Örnek: Türk Dil Kurumu. (2012). Yazım kılavuzu. Ankara: Yazar.

f) Editörlü Kitaplar

* Editörü olan bir kitabın künyesi kaynakçaya yazılırken editör adlarına yazar kısmında yer verilir ve son editörün adından sonra parantez içinde “Ed.” kısaltması kullanılır. Editör bilgisi yerine yayına hazırlayan kişi belirtilecekse yine parantez içinde “Haz.” kısaltması kullanılabilir.

Örnek: Kaynar, M. K. (Ed.). (2015). Türkiye’nin 1950’li yılları. İstanbul: İletişim Yay.

* Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılmışsa bunu kaynakçada gösterirken editör adına yazar kısmında değil, ilgili bölümün başlığından sonra yer verilir. Bölüm başlığı italik yazılmaz.

Yazarın Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bölümün başlığı. Editör A. Soyadı & Editör A. Soyadı (Ed.), Kitabın başlığı içinde (sayfa aralığı). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: Yücel, C. & Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74-88). Ankara: Pegema Yay.

g) Çeviri Kitaplar

Bir kitabın herhangi bir yabancı dilden Türkçeye çevirisi kaynak gösterilecekse kitap adından sonra çevirmenin adı belirtilir ve sonrasında “Çev.” kısaltması kullanılır. İngilizce makalelerde “Trans.” kısaltması kullanılır.

Örnek: Payot, J. (2019). İrade terbiyesi (H. Alp, Çev.). İstanbul: Ediz Yayınevi.

h) Ansiklopedi Maddeleri

Yazarın Soyadı, A. (Yayın yılı). Maddenin başlığı. Ansiklopedinin adı (Cilt no, sayfa aralığı). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: İpekten, H. (1991). Azmî-zâde Mustafa Hâletî. İslâm ansiklopedisi (C. 4, s. 348-349). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

i) Yazar Adı Belirtilmeyen Kitaplar

Kitabın adı italik olarak yazar kısmına yazılır.

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). İstanbul: Dergâh Yay.

j) Kitapların Cilt ve Baskı Numaralarının Belirtilmesi

Kitap ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası kitap adından sonra parantez içinde “C.” kısaltması ile belirtilir. Kaçıncı baskı olduğu belirtilecekse yayınevinden sonra “bs.” kısaltması kullanılır.

Örnek: Kabaklı, A. (1992). Türk edebiyatı (C. 1-5). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.

            Devellioğlu, F. (2002). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (19. bs.). Ankara: Aydın Kitabevi Yay.

Not: Eğer yayıncı bir üniversite ise ve üniversite adında şehir adı geçiyorsa basım yerinin yazılmasına gerek yoktur.

Örnek: Aybar, S. (2014). Hareket ve reji sanatı: Bir yöntem - bir oyun. Ankara Üniversitesi Yay.

Not: Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar bulunuyorsa yazar adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmelidir.

Örnek: Doğan, G. [Gözde]. (1996)… Doğan, G. [Güleda]. (2010)…

2. Süreli Yayınlar

Düzenli olarak yayınlanan bilimsel dergi, popüler dergi ve gazeteleri içerir. Yazar sayısı ile ilgili hususlarda kitap kaynakçasının yazımındaki kurallar geçerlidir. Süreli yayınlara ilişkin genel kaynakça düzeni şu şekildedir:

Yazarın Soyadı, A., Yazarın Soyadı, B. & Yazarın Soyadı, C. (Yayın yılı). Yazının başlığı. Süreli Yayının Adı, (Varsa) Cilt no(Sayı numarası), sayfa aralığı. (Varsa) DOI numarası.

a) Dergi Makaleleri

* Dergi ciltler hâlinde yayınlanıyorsa;

Örnek: Yıldız, H. (2019). Eski Türkçe ile Yakutçanın karşılaştırmalı söz varlığı: Ünlüyle başlayan sözcükler.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 59(1), 233-254. doi: 10.26650/TUDED2019-0010.

Cilt numarası yoksa;

Örnek: Çaksu, A. (2019). Bir siyasî içecek olarak Türk kahvesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 41, 369-386. doi: 10.21497/sefad.586654.

DOI numarası bulunmayan bir makaleye internet üzerinden erişim sağlandıysa bu çalışmanın bulunduğu web sayfasının URL adresi verilmelidir.

Örnek: Çelik, B. (2019). 16. Yüzyıl şairlerinden Fakîrî ve şiirleri. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2(2), 787-844. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/estad/issue/48330/593485.

Çevrimiçi sunulan içeriğin değişebileceği düşünülüyorsa ilgili makalenin alındığı URL adresinden sonra web sitesine erişim tarihi de belirtilmelidir.

Örnek: Tunca, A. & Durmuş, E. (2019). Büyükannelerin torun büyütme yaşantılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 41, 209-226. http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/969. Erişim tarihi: 18.12.2019.

Popüler dergi makaleleri kaynak gösterilirken yayın yılından sonra ay bilgisine de yer verilir. Bu makalelere internet üzerinden erişim sağlandıysa erişim adresi de yazılmalıdır.

Örnek: Çelik Sezer, İ. (2020, Şubat). Avustralya’daki orman yangınlarında son durum. Bilim ve Teknik, 627, 16-17.

b) Gazete Yazıları

* Kaynakçada gazete yazılarının sayfa numaraları verilirken “s.” kısaltması kullanılır. Gazete adları italik yazılır.

Örnek: Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). Unutma notları. Cumhuriyet, s. 13.

* Gazete yazısına internet üzerinden erişim sağlandıysa ilgili web sayfasının URL adresi verilmelidir.

Örnek: Karaca, S. (2020, 12 Şubat). Kararlıyım ve yapacağım. Yeni Meram. Erişim adresi: http://www.yenimeram.com.tr/12-subat-2020-yeni-meram-gazetesi-393458.htm/3.

3. Tezler

a) Kurumsal Bir Veri Tabanında Yer Alan Tezler

YÖK tez veritabanından erişim sağlanan tezler örnekteki gibi kaynak gösterilmelidir.

Örnek: Gökçe, U. (2019). Orhan Veli şiirinde özne ve varoluş sorunsalı (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp.

b) Yayınlanmamış Tezler

Yazarın Soyadı, A. (Yıl). Tezin başlığı (Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Kurum adı, Yer bilgisi.

Örnek: Onat, E. (1987). Çift serili korelasyon üzerinde bir inceleme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

c) Kişisel Web Sayfalarından Erişilen Tezler

Örnek: Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora tezi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley). Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/publicat.html.

4. Sempozyum ve Kongre Bildirileri

a) Yayınlanmış Bildiriler

Yazarın Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bildiri adı. Editör/Hazırlayan A. Soyadı (Ed./Haz.), Kitabın başlığı içinde (sayfa aralığı). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: Bilkan, A. F. (2007). Amasya’nın Osmanlı dönemi kültür hayatındaki yeri ve önemi. Y. Bayram (Haz.), I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri içinde (s. 611-620). Amasya: Hilal Yay.

b) Yayınlanmamış Bildiriler

Yazarın Soyadı, A. (Tarih). Bildiri adı. Etkinliğin Adı, Etkinliğin Yapıldığı Şehir.

Örnek: Köklü, N. (1996). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu, Ankara.

5. Elektronik Kaynaklar

a) E-kitaplar

Yazarın Soyadı, A. (Yayın yılı): Eserin başlığı. Erişim adresi.

Örnek: Ayçiçeği, B. (2018). Behiştî Ahmed’in İskender-nâmesi (İnceleme-Metin). Erişim adresi: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-206269/behisti-ahmed-iskender-name.html.

* Kitabın yayın yılı bilinmiyorsa “t.y.” kısaltması kullanılır ve siteye erişim tarihi yazılır.

Örnek: Akdoğan, Y. (t.y.). Ahmedî Dîvânhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html. Erişim tarihi: 22.12.2015.

b) Web Sitelerinden Yapılan Alıntılar

* Web sitelerinden yapılan alıntılar kaynakçada belirtilirken yazar ve yayın tarihi biliniyorsa siteye erişim adresi yazılır, erişim tarihinin yazılmasına gerek yoktur.

Örnek: Aydınoğlu, İ. (2020, 10 Şubat). Evinizde sevgi ve içtenlik dolu bir yaşam oluşturunuz. Erişim adresi: https://hthayat.haberturk.com/evinizde-sevgi-ve-ictenlik-dolu-bir-yasam-olusturunuz-1073174.

* Yazar biliniyor, ancak tarih belli değilse “t.y.” kısaltması kullanılır ve siteye erişim tarihi yazılır.

Örnek: Razon, N. (t.y.). Gencin meslek seçimini etkileyen faktörler. https://www.ekipnormarazon.com/makalelerimiz/meslek-secimi/gencin-meslek-secimini-etkileyen-faktorler/. Erişim tarihi: 13.03.2020.

* Yazar bilgisi yoksa yazının başlığı yazar kısmına yazılır ve yine siteye erişim tarihine yer verilir.

Örnek: Çocuk ve gençlerde madde bağımlılığı. (t.y.). https://npistanbul.com/amatem/cocuk-ve-genclerde-madde-bagimliligi. Erişim tarihi: 13.02.2020.

5. Yasa ve Yönetmelikler

Mevzuatın Adı. (Yıl, Gün ve Ay). T.C. Resmî Gazete (Sayı: …). Erişim adresi.

Örnek: Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği. (2020, 13 Şubat). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 31038). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200213-3.htm.

6. Yazma ve Basma (Matbû) Eserler

* Müellifin adı. Eserin adı. Bulunduğu Kütüphane. Koleksiyon, Katalog numarası, Varak/sayfa aralığı.

Örnek: Âsım. Zeyl-i zübdetü'l-eş‘âr. Millet Kütüphanesi. Ali Emirî Efendi Koleksiyonu, 132, 1b-45a.

* Basma (matbû) eserlerde yayınevi yerine eserin basıldığı matbaanın adı yazılır. Hicrî tarihler miladî tarihe çevrilmeden yazılır.

Örnek: Ebüzziya Tevfik (1306). Lûgat-ı Ebüzziya. İstanbul: Ebüzziya Matbaası.

7. Arşiv Belgeleri

Arşivin Adı. Belgenin Adı (Sayısı).

Örnek: BAO (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). Name-i Hümayun Defteri (10).

***

Atıfta bulunma ve kaynakça yazımına dair bu rehberin hazırlanmasında Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan & Doğan, 2017) adlı kitaptan ve Çukurova Üniversitesi SBE Tez Yazım Kılavuzu’ndan (2015) yararlanılmıştır. Bu rehberde bulunmayan veya belirtilmeyen hususlar için bu iki kaynağa müracaat edilmelidir.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak amacıyla herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir.)
 • Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen kaynak gösterme (atıf ve kaynakça) kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Gönderi dosyası, Microsoft Word (.doc veya .docx uzantılı) dokümanı biçimindedir.
 • Makalenin yazımında, derginin ana sayfasında bulunan makale şablonu kullanılmıştır. [Şablona yazılmayan makaleler kabul edilmeyecektir.]
 • Tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir.
 • En az 150, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe Öz ile İngilizce Öz (Abstract) vardır. 
 • Türkçe Öz ile İngilizce Öz (Abstract) tek paragraftır.
 • Beş (5) kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler/Keywords vardır.
 • Makalede “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmaktadır.
 • Makalenin sonunda makalenin yaklaşık %10-15’i kadar İngilizce genişletilmiş özet (Summary) vardır. [Genişletilmiş özet, makale için “yayınlanabilir” kararı verildikten sonra gönderilmelidir. İlk gönderimde bulunmasına gerek yoktur.]
 • Metinde farklı bir yazı tipi (font) kullanıldıysa makale ile birlikte sistemden gönderilmiştir.
 • Tezden veya bildiriden üretilen makalelerde bu husus, makale başlığına dipnot verilerek belirtilmiştir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Yayınlanan makalelerin her türlü telif ve yayın hakları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve ilmî sorumluluk ise yazarlarına aittir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Telif hakkına konu olabilecek görsel ve fotoğrafı bulunduran makalenin yazar/yazarları telif hakkı dilekçesini imzalayarak dergi sistemine yüklemelidir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayımlanmamış ve yayımlanmak amacıyla herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir.)
 2. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen kaynak gösterme (atıf ve kaynakça) kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
 3. Gönderi dosyası, Microsoft Word (.doc veya .docx uzantılı) dokümanı biçimindedir.
 4. Makalenin yazımında, derginin ana sayfasında "Duyurular" kısmında bulunan makale şablonu kullanılmıştır. [Şablona yazılmayan makaleler kabul edilmeyecektir.]
 5. Tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir.
 6. En az 150, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe Öz ile İngilizce Öz (Abstract) vardır.
 7. Türkçe Öz ile İngilizce Öz (Abstract) tek paragraftır.
 8. Beş (5) kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler/Keywords vardır.
 9. Makalede “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmaktadır.
 10. Makalenin sonunda makalenin yaklaşık %10-15’i kadar İngilizce genişletilmiş özet (Summary) vardır. [Genişletilmiş özet, makale için “yayınlanabilir” kararı verildikten sonra gönderilmelidir. İlk gönderimde bulunmasına gerek yoktur.]
 11. Metinde farklı bir yazı tipi (font) kullanıldıysa makale ile birlikte sistemden gönderilmiştir.
 12. Tezden veya bildiriden üretilen makalelerde bu husus, makale başlığına dipnot verilerek belirtilmiştir.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Yayınlanan makalelerin her türlü telif ve yayım hakları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve ilmî sorumluluk ise yazarlarına aittir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.