Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters SABAHATTİN ALİ VE GERHART HAUPTMANN'IN ESERLERİNDE SOSYO-KÜLTÜREL OLGU VE İLETİŞİM ÇATIŞMASI Öz  PDF
Ali BAYKAN
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM / SOCIOLOGICAL IMAGINATION IN THE NOVELS OF PEYAMI SAFA Öz  PDF
Erhan TECİM
 
Sayı 33 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters JUAN GOYTISOLO’NUN KIRK GÜNLÜK SÜRE ADLI ROMANINDA DİNSEL BAĞLAMDA KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG / THE INTERCULTURAL DIALOGUE IN RELIGIOUS CONTEXT IN JUAN GOYTISOLO’S “QUARANTINE” NOVEL Öz  PDF
Yasemin DEMİR ÖZGÜN
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik) Ulusal ve Dünya Edebiyatları Ekseninde Kuramsal Açılımı / Theoretical Explanation of General and Comparative Literature (Komparatistik) in the Context of National and World Literature Öz  PDF
Ahmet Cuma
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Dünya Klasiklerini Blog Tasarımı Yoluyla Okuma Deneyimi -Bir Uygulama Çalışması- / Reading Experience Through Blog Design of World Classics -An Application Study- Öz  PDF
Funda Erdoğdu, Ayşe Derya Eskimen
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Mısır Baharı Sonrası Ülkenin Siyasî ve Politik Hareketliliğinin Kurgusal İzdüşümü: Bâbu’l-Hurûc ve İzzeddîn Şükrî Feşîr / Fictional Projection of the Political and the Political Movement of the Egypt After the Egyptian Spring: Bab el-Huruc and İzzedin Shukri Feshir Öz  PDF
Asiye Çelenlioğlu
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Şiir / A Poem for the War by Kayser-i Eminpûr as a Poet of Defâ῾i Mukaddes Öz  PDF
Sevda Aygar Bacanlı
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Çağdaş Türk Gezgin Yazarlarına Göre Mesafenin Mekânı Dönüştürmesi / Transformation of Space after Distance According to Contemporary Turkish Writer Travelers Öz  PDF
Abdulfettah İmamoğlu
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE VE KADIN PROBLEMLERİ / FAMILY AND WOMEN PROBLEMS IN ABDURRAHMAN EŞ-ŞARKAVI AND KEMAL TAHIR’S NOVELS Öz  PDF
Hasan HARMANCI
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters URDU HİKÂYECİLİĞİNDE KADIN TEMASI VE KADIN HİKÂYE YAZARLARINA GENEL BİR BAKIŞ Öz  PDF
Nuray ÖZENÇ
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters EDEBİYATA EKOELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR: EKOŞİİR VE ELİF SOFYA / ECOCRITICAL APPROACHES TO LITERATURE: ECOPOETRY AND ELİF SOFYA Öz  PDF
Meliz ERGİN, Özen Nergis DOLCEROCCA
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN İÇERDİĞİ EVRENSEL DEĞERLERE VE METİN SEÇİMİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER / SOME FINDING DEALING WITH UNIVERSAL VALUES IN LITERARY TEXTS SELECTION CRITERIA IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY EDUCATION Öz  PDF
Selim SOMUNCU
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation about Origins of Minstrel Type Earth and Sky Epics Öz  PDF
Erhan Çapraz
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLARINDA MİTOLOJİ VE METİNLERARASILIK / MYTHOLOGY AND INTERTEXTUALITY IN MARGUERITE YOURCENAR’S WORKS ATEŞLER AND DÜŞ PARASI Öz  PDF
Esra BÜYÜKŞAHİN
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters EDEBİYATTAN TARİHE, MİMARÎDEN SİYASETE YAHYA KEMAL’İN NESİRLERİ / F ROM LITERATURE TO HISTORY, FROM ARCHITECTURE TO POLITICS YAHYA KEMAL’S PROSES Öz  PDF
Canbaz YUMUŞAK
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Çağdaş Türk Romanında Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Postmodern Tüketim Temelinde Yeniden Üretimi / Reproduction of Mawlana Jalaluddin Rumi on the Basis of Postmodern Consumption in Modern Turkish Novel Öz  PDF
Bahset Karslı, Muhammet Ali Özdoğan
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters CÖNKLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI / A BIBLIOGRAPHY OF STUDIES CARRIED OUT ON CONKS Öz  PDF
Meltem YILMAZ
 
Sayı 26 (2011): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters POSTMODERN EDEBİYATTA ESTETİK ANLAYIŞI / ESTHETIC UNDERSTANDING IN POSTMODERNIZM Öz  PDF
Leyla HACIZADE KERİMOV
 
Sayı 27 (2012): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters POSTMODERN EDEBİYATTA İŞLEVSELLİK VE İNSAN UNSURUNUN KONUMLANDIRILMASI / FUNCTIONALITY AND PLACE OF HUMAN IN THE POSTMODERN LITERATURE Öz  PDF
İbrahim İLKHAN
 
Sayı 16 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters ZÜPPELİK ANLATISI VE TOPLUM: TÜRK ROMANINDA ZÜPPE TİPİ Öz  PDF
Köksal ALVER
 
Toplam 37 ögeden 0 - 0 arası > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar