Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 34 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM / SOCIOLOGICAL IMAGINATION IN THE NOVELS OF PEYAMI SAFA Öz  PDF
Erhan TECİM
 
Sayı 33 (2015): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters JUAN GOYTISOLO’NUN KIRK GÜNLÜK SÜRE ADLI ROMANINDA DİNSEL BAĞLAMDA KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG / THE INTERCULTURAL DIALOGUE IN RELIGIOUS CONTEXT IN JUAN GOYTISOLO’S “QUARANTINE” NOVEL Öz  PDF
Yasemin DEMİR ÖZGÜN
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik) Ulusal ve Dünya Edebiyatları Ekseninde Kuramsal Açılımı / Theoretical Explanation of General and Comparative Literature (Komparatistik) in the Context of National and World Literature Öz  PDF
Ahmet Cuma
 
Sayı 15 (2006): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters SABAHATTİN ALİ VE GERHART HAUPTMANN'IN ESERLERİNDE SOSYO-KÜLTÜREL OLGU VE İLETİŞİM ÇATIŞMASI Öz  PDF
Ali BAYKAN
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters EDEBİYATA EKOELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR: EKOŞİİR VE ELİF SOFYA / ECOCRITICAL APPROACHES TO LITERATURE: ECOPOETRY AND ELİF SOFYA Öz  PDF
Meliz ERGİN, Özen Nergis DOLCEROCCA
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Dünya Klasiklerini Blog Tasarımı Yoluyla Okuma Deneyimi -Bir Uygulama Çalışması- / Reading Experience Through Blog Design of World Classics -An Application Study- Öz  PDF
Funda Erdoğdu, Ayşe Derya Eskimen
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Mısır Baharı Sonrası Ülkenin Siyasî ve Politik Hareketliliğinin Kurgusal İzdüşümü: Bâbu’l-Hurûc ve İzzeddîn Şükrî Feşîr / Fictional Projection of the Political and the Political Movement of the Egypt After the Egyptian Spring: Bab el-Huruc and İzzedin Shukri Feshir Öz  PDF
Asiye Çelenlioğlu
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Şiir / A Poem for the War by Kayser-i Eminpûr as a Poet of Defâ῾i Mukaddes Öz  PDF
Sevda Aygar Bacanlı
 
Sayı 44 (2020): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Çağdaş Türk Gezgin Yazarlarına Göre Mesafenin Mekânı Dönüştürmesi / Transformation of Space after Distance According to Contemporary Turkish Writer Travelers Öz  PDF
Abdulfettah İmamoğlu
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE VE KADIN PROBLEMLERİ / FAMILY AND WOMEN PROBLEMS IN ABDURRAHMAN EŞ-ŞARKAVI AND KEMAL TAHIR’S NOVELS Öz  PDF
Hasan HARMANCI
 
Sayı 17 (2007): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters URDU HİKÂYECİLİĞİNDE KADIN TEMASI VE KADIN HİKÂYE YAZARLARINA GENEL BİR BAKIŞ Öz  PDF
Nuray ÖZENÇ
 
Sayı 37 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MUTFAKTA EDEBİYAT: LAURA ESQUIVEL’İN ACI ÇİKOLATA ADLI ESERİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ VE DUYGULARIN ETKİLEŞİMİ / CULINARY LITERATURE: INTERPLAY BETWEEN FOOD CULTURE AND EMOTIONS IN LAURA ESQUIVEL’S LIKE WATER FOR CHOCOLATE Öz  PDF
Burcu TEKİN
 
Sayı 19 (2008): Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi / Selçuk University Faculty of Science and Letters Journal of Letters TAHSİN YÜCEL'İN 'YALAN' VE GUSTAVE FLAUBERT'İN 'BOUVARD İLE PECUCHET' ADLI ROMANLARINDA ENTELEKTÜEL SÖYLEM VE ENTELEKTÜEL'İN SORUNSALLAŞTIRILMASI Öz  PDF
Ahmet GÖGERCİN
 
Sayı 21 (2009): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters KLASİK AZERBAYCAN EDEBİYATINDA MEŞHUR GAZEL ŞAİRLERİ Öz  PDF
Ömer BAYRAM
 
Sayı 41 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Divan Şiirinde “Dedim-Dedi” Söyleyişi / "I Said-She Said" Genre in Divan Poetry Öz  PDF
Lokman Taşkesenlioğlu
 
Sayı 23 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters “YAĞMUR BEKLERKEN” ADLI ROMAN İLE “TUFANDAN ÖNCE” ADLI UZUN HİKÂYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME / A COMPARATİVE STUDY ON THE NOVEL ENTİTLED “YAĞMUR BEKLERKEN” (WAİTİNG FOR THE RAİN) AND THE LONG STORY ENTİTLED “TUFANDAN ÖNCE” (BEFORE THE FLOOD) Öz  PDF
Mehmet BAŞTÜRK
 
Sayı 36 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MALE SETTING IN THE FIGHT CLUB AND A MAN ASLEEP / DÖVÜŞ KULÜBÜ VE BİR ADAM UYKUDA ESERLERİNDE ERKEK ALANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz  PDF (English)
Esin KUMLU
 
Sayı 24 (2010): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN İÇERDİĞİ EVRENSEL DEĞERLERE VE METİN SEÇİMİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER / SOME FINDING DEALING WITH UNIVERSAL VALUES IN LITERARY TEXTS SELECTION CRITERIA IN TURKISH COURSE BOOKS FOR PRIMARY EDUCATION Öz  PDF
Selim SOMUNCU
 
Sayı 39 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation about Origins of Minstrel Type Earth and Sky Epics Öz  PDF
Erhan Çapraz
 
Sayı 35 (2016): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / Selçuk University Journal of Faculty of Letters MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLARINDA MİTOLOJİ VE METİNLERARASILIK / MYTHOLOGY AND INTERTEXTUALITY IN MARGUERITE YOURCENAR’S WORKS ATEŞLER AND DÜŞ PARASI Öz  PDF
Esra BÜYÜKŞAHİN
 
Toplam 37 ögeden 0 - 0 arası > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar