FEUD IN RURAL TURKEY / TÜRKİYE KIRSAL ALANINDA KAN DÂVASI

Sinan ÇAYA

Öz


Toplu öç duygularına dayalı kan dâvaları; iptidaî veya az gelişmiş toplumların arkaik özellikleri arasında yer alırlar. Türkiye’nin kırsal alanlarında da bazı ücra yerlerde bu örf, yenileşme istikametinde gelişmelerle birlikte azalış temayülleri göstermekle birlikte, hâlâ sürüp gitmektedir. Bu devamlılığın ısrarında psikolojik ve sosyolojik mülâhazaların el ele gittiği anlaşılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kan dâvâsı; kan parası; intikam; misilleme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKGÜN, Nejat (1987), Adlî Psikiyatri, Ankara.

Ana Britannica (1988), Volume 12, p.478.

ASWAD, Barbara Carlene Black (1968). Land, Marriage and Lineage Organization Among sedentarised Pastorals in Hatay, Southern Turkey (unpublished Ph.D. dissertation in anthropology), University of Michigan.

ÇAYA, Sinan (June-July 1992), “Levh-i Mahfuz Üstünde Bir Bireyin Hissesine Düşenler” [“The Share of an Individual on the Eternal Plate of Destiny”] (partially autobiographical short story) in İlkyaz Aylık Edebiyat Dergisi [“First Summer” Monthly literature Journal], issue number 6, Ankara.

BENET, Francisco (1970), “Explosive markets: The Berber Highlands” in SWEET, Louise E., ed.: People and Cultures of the Middle East, the Natural History Press, New York.

DÖNMEZER, Sulhi (1971), Kriminoloji, fourth edition, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, No. 371, Istanbul.

EMBER, Carol R. and EMBER, Melvin (1988), Anthropology, fifth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

EMİROĞLU, Vedia (1971-1972), “Edilli Köyü’nün [Akçakoca] Kültür Değişmesi Bakımından İncelenmesi” in Antropoloji (dergi / journal), 6. sayı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Encylopedie Française (1936), tome VII: “l’Espèce humaine”.

ERDENTUĞ, S. Aygen (1982), “suç Kavramının Kültür Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi” in Antropoloji (dergi / journal), 11. sayı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

EREM, Faruk (1988), Adalet Psikolojisi, eighth edition, Sevinç Matbaası, Ankara.

İÇLİ, Tülin Günşen (1993), Türkiye’de Suçlular, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, number 71, Ankara.

İÇLİ, Tülin Günşen (1994), Kriminoloji, Bizim Büro Basımevi, Kızılay, Ankara.

KEESING, Roger M. and KEESING, Felix M. (1971), The Perspectives in Cultural Anthropology, Holt,Rinehart and Winston Inc., New York.

NİRUN, Nihat (1968), “Suç Hâdisesinin Sosyal Sebepleri Üzerine Bir Araştırma” in Suut Kemâl Yetkin’e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara.

ÖNDER, Ali Rıza (1976), “Geleneksel halk hukuku” in Birinci Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Volume IV, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayını, No.21, Ankara.

ÖZTÜRK, Mustafa (December 1990), “On sekizinci yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları” in Belleten, Volume LIV, No. 211, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

STIRLING, Paul (1965), Turkish Village, Weidenfeld & Nicolson, London.

TANYOL, Cahit (1964-1966), “Eylen [Kilis] Köyü” in Sosyoloji Dergisi, number 19,20, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

TEZCAN, Mahmut (1981), Kan Dâvaları: Sosyal Antropolojik Yaklaşım, second edition, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayını, No. 99, Ankara.

(Yeni) Türk Ceza Kanunu [ (the new) Turkish Penal Code]


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.