THE EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON STUDENT SUCCESS / YABANCI DİL ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mustafa Serkan ÖZTÜRK

Öz


Son yıllarda dil öğretimi genel olarak öğretmen odaklı müfredata bağlıydı. Uzmanlar tarafından müfredat belirlenmekte, dersler ve kullanılacak materyaller kazanımlar ve eğitim politikaları dikkate alınarak düzenlenmekteydi. Ancak yeni gelişmelerle birlikte öğrencilerin farklı şekilde öğrendiği ve müfredatın bu unsur göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bireyler homojen bir grup olarak değerlendirilmek yerine farklı kişilik zekâ ve öğrenme stil ve stratejileri olan çeşitli özelliklere sahip bireyler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Geleneksel öğretim yöntemlerinde öğrenciler sınıflara toplanmış öğrenmeye hazır gruplar olarak değerlendirilmekteydi. Bu sebeple çalışmamız öğrencilerdeki bireysel farklılıklar üzerine kurulmuş ve öğrencilerin sahip olduğu farklı öğrenme stil ve stratejileri incelenmiş ve Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin öğrenme strateji ve stillerinin ders başarıları üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu öğrencilerin öğrenme statejilerini belirlemek için 5’li Likert dil öğrenme strateji ölçeği kullanılmıştır (Oxford,1990, p.294).

Bu çalışmada Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır Bu amaçla İngilizce öğretmenliğinde eğitim gören (2., 3., ve 4. sınıf) toplam 355 öğrenci üzerinde öğrenme stratejilerinin başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Önemli ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir Buna göre öğrenciler az ya da çok tüm öğrenme stratejilerini kullanmaktadırlar Öğrencilerin yoğun olarak bilişsel ve biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullandıkları gözlenmiştir ve bu stratejileri kullanan öğrencilerin derslerinde başarılı oldukları bulunmuştur Diğer bir deyişle bu stratejiler öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak öğrenciler hangi stratejileri kullandıklarının farkında olmalı ve bu farkındalıklarını öğrenme ortamlarında bilinçli bir şekilde kullanmalıdır. Öğretmenler ise öğrencilerinin hangi öğrenme stratejilerine sahip olduklarını tespit etmeli ve derslerini bu hususları göz önünde bulundurarak işlemeleri faydalı olacaktır. Bu çalışma ile müfredat belirlenirken öğrencilerin farklı yapılara sahip oldukları dikkate alınarak her öğrenciye hitap edebilecek farklı strateji ve stilleri de kapsayan aktivite ve materyaller oluşturulması öğrenci başarısı açısından faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Öğrenme stratejileri; öğrenme stilleri; öğrenci başarısı; dil öğretimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BEZCI, Özer E., (1998), An Investigation of the Cognitive Reading Strategy Needs of the Freshman Students at Hacettepe University, (Unpublished master Thesis).

BROWN, Douglas H., (2001), Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy, Second Edition. New York: Longman.

BROWN, G - Yule, G., (1989), Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge: University Press.

CHAMOT, A. Uhl. O’Malley - J. Michael, (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

COOK, Vivian, (1991), Second Language Learning and Language Teaching, New York: Chapman and Hall Inc.

ELLIS, Rod, (1985), Understanding Second Language Acquisition, New York: Oxford University Press.

ELLIS, Rod, (1994), The Study of Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.

GAUDIANI, Claire and et al, (1984), Strategies of Foreign Language & Literature Programs, New York: Published by Modern Language Association of America

HALAÇOĞLU, Eda, (1999), The Effects of Learners’ Beliefs About Language Learning on Their Success, (Unpublished Master Thesis).

HARMER, Jeremy, (2001), The Practice of English Language Teaching, Essex: Pearson Education Ltd.

KRASHEN, Stephen D., (1987), Principles and Practice in Second Language Acquisition, London: Prentice-Hall UK Ltd.

LEE, Moon Bok, (1998), Language Learning Strategies, Efl Performance, and Gender: A Synchronized Look at The Forest and The Trees, (Unpublished Ph.D Thesis).

LARSEN-FREEMAN, Diana, (1986), Techniques and Principles in Language Teaching, Hong Kong: Oxford University Press.

MENDELSOHN, D.J - Rubin, J., (1995), A Guide fort the Teaching of Second Language Listening, California: Dominie Press. Inc.

MENDELSOHN, D.J., (2000), Learning to Listen: A Strategy Based Approach for the Second Language Learner, California: Dominie Press. Inc.

OXFORD, Rebecca, (1990), Language Learning strategies: What every Teacher Should Know, Wadsworth: Heinle&Heinle Publishers.

OXFORD, Rebecca, (1996), Language Learning strategies Around the World: Cross-cultural Perspectives, Honolulu: University of Hawaii Press.

OXFORD, Rebecca, (1999), Language Learning Motivation: Pathways to the New Century, Honolulu: University of Hawaii Press.

REID, J.M., (1995), The Learning Styles in the ESL/EFL Classroom, Heinle and Heinle Publishers.

RICHARDS, Jack C. et al, (2002), An Anthology of Current Practice, New York: Cambridge University Press.

RICHARDS, Jack C. et al, (1990), Approaches and Methods in Language Teaching, New York: Cambridge University Press.

RUBIN, J & Thompson, I., (1994), How To Be a More Successful Learner, Boston: Heinle and Heinle Publishers.

ROUTMAN, Regie, (2000), Strategies for Teaching, Learning, and Evaluating, Portsmouth: Heinemann Publishers.

SKEHAN, Peter, (2001), A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford: Oxford University Press.

VALE, David et al, (1995), Teaching Children English: A Training Course for Teachers of English to Children, Cambridge: Cambridge University Press.

VERTAÇ, Rasime, (1995), Language Learning Strategies of Young Learners, (Unpublished Master Thesis).

WENDEN, A. - Rubin, J., (1987), Learner Strategies in Language Learning Hertfordshire: Prentice Hall Ltd.

http://iteslj.org/Techniques/Kinoshita-Strategy.html 14.10.2003 13:05


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.