TÜRKİYE’DE YAŞAYAN KAFKAS TOPLULUKLARIN SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON THE SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF CAUCASIAN PEOPLE COMMUNITIES IN TURKEY

Gürcan Şevket AVCIOĞLU

Öz


Bu çalışma, yüzyıllardır Türkiye’de yaşayan, Kafkasya kökenli Abhaz ve Çerkez toplulukların, Türk toplum yapısıyla ne derece bütünleştiğini değerlendirmek amacındadır. Bunun için, sosyo-kültürel yapının unsurları olan, demografik ve aile özellikleri ile ekonomi ve siyaset gibi bazı alanlarda Abhaz ve Çerkezlerin faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Göç eden toplulukların, katıldıkları farklı sosyo-kültürel yapılarla ilişkilerini açıklayan kuramlar ile Abhaz ve Çerkezlerin bu kuramlara uygun yönleri değerlendirilmiştir. Ayrıca şehirleşme ve modernleşmenin etkisiyle, bu toplulukların sosyal ve kültürel yapılarında meydana gelen değişmeler üzerinde durulmuştur. Türkiye’de yaşayan Kafkas toplulukları aile yapılarını geleneklerine uygun şekilde sürdürmekle birlikte değişmelerle karşılaşmaktadırlar. Bu topluluklar ekonomik ve siyasi faaliyetlere yoğun şekilde katılmaktadır. Türkiye’de simbiyotik bir ilişki olarak başlayan karşılıklı temas, ekonomik ve siyasi bütünleşmeyle devam etmiştir. Ancak değişimlerden kaynaklanan kültürlerini kaybetme endişesi ve bazı siyasi gelişmeler, bu toplulukların kendilerini Türk toplumu içinde asli unsur görmekten, diaspora olarak görmeye doğru yönelmelerine neden olmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kafkas; Abhaz; Çerkez; bütünleşme; asimilasyon; diaspora

Tam Metin:

PDF

Referanslar


APPELBAUM, Richard P., (1998), Toplumsal Değişim Kuramları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

ARSLAN, Cahit, (2009), “Türk-Rus-Gürcü İlişkilerinin Merkezindeki Ülke: Abhazya”, Akademik Bakış, Sayı 16, Nisan, ss. 96-107.

ÇEÇEN, Anıl, (2002), Çeçenistan Dosyası, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.

ERKAL, Mustafa, (1999), Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları.

FICHTER, Joseph, (1996), Sosyoloji Nedir?, Ankara: Attila Kitapevi.

GÜNGÖR, Erol, (1999), Dünden Bugünden, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

GÜVENÇ, Bozkurt, (1991), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Yayınları.

HAVİLAND, William A., (2002), Kültürel Antropoloji, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

HUVAJ, Fahri, (10.05.2004), “Xabze Üzerine”, Kafkas Dernekleri Federasyonu, http://www.kafkasfederasyonu.org/kultursanat/sosyal_yasam/xabze_uzerine.htm.

HUVAJ, Nejan, (10.05.2004), “Kentleşme, Modernleşme ve Çerkes Gençliği”, Kafkas Dernekleri Federasyonu, http://kafkasfederasyonu.org/genckaffed/2000/kent_modern_cerkes_gencligi_huvaj.htm.

KAFKAS VAKFI, (8.05.2004), http://www.kafkas.org.tr/belgeler.

KAYA, Ayhan, (2004 Mart), “Anadolu’daki Kafkasya”, Atlas, Sayı:132, ss. 41-58.

MERİÇ, Cemil, (1997), Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İstanbul: İletişim Yayınları.

ÖZÖNDER, Cihat, (1998), “Socio-Cultural Aspects of Integration and Disintegration: Turkish Point of View”, Problems Migratoires En Region Mediterraneenne, (Ed. Reiner Biegel), Tunis, ss. 195-204.

PAPŞU, Murat, (2004 Mart), “Anadolu’daki Abhazya” Atlas, Sayı:132, ss.118-131.

SHAMİ, Seteney, (10.05.2004), http://www.kaffed.org/index.php/bilgi-belge/diaspora/item/273-urdun.html.

TEZCAN, Mahmut, (1984), Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara: A.Ü. E.B.F. yayınları no.129.

TOLAN, Barlas, (1996), Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara: Murat ve Adım.

TURHAN, Mümtaz, (1997), Kültür Değişmeleri, İstanbul: İfav yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.