LİVÂYÎ’NİN MANZÛM YASİN TEFSİRİ / LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “YASEEN” (SURA YASEEN)

Ahmet SEVGİ

Öz


Özet:

Bu makalede 16. yüzyıl şairlerimizden Livâyî’nin, Berlin Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (baş tarafı noksan) bir eserinde yer alan manzûm “Yasin” (Yasin Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. 1543’te tamamlanan ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulan bu eserde “Mülk” ve “Amme” sûrelerinin de manzûm tefsiri var. Sade bir üslûpla kaleme alınan söz konusu sûrelerin tefsirinde âyetlerin bazen meâlen çevrildiği bazen de değişik müfessirlerden nakiller yapılarak yahut konuyla ilgili hikâyeler anlatılarak ayrıntıya girildiği görülmektedir.

Abstract:

The text of poetical interpretation of “Yaseen” (Sura Yaseen) appeared in Livayi’s, one of the 16th century poets, the work (the beginning part missing) stored under the number Diez A. 80.192 in Berlin Königliche Library, is given in this essay. Poetical interpretations of Suras “Mulk” and “Amme” are included in this work, completed in 1543 and presented to Sultan Suleiman the Lawgiver. It is seen in the mentioned interpretations of the Suras written in unsophisticated style that, verses were sometimes translated according to the meaning, transfers were sometimes committed from different glossators or told in detail by telling relevant stories.     


Anahtar Kelimeler


Livâyî; manzum tefsir; Yasin Sûresi; mesnevî

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ÂŞIK ÇELEBİ (2010). Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ, İnceleme-Metin, C. II, haz. Prof. Dr. Filiz Kılıç, İstanbul.

İPEKTEN, Haluk ve diğ. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara.

İSEN, Mustafa (1994). Künhü'l-ahbârın Tezkire Kısmı, haz. Dr. Mustafa İsen, Ankara.

MMKTYK (1992), Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Katalogu, C. IV, Kâhire.

PERTSCH, Vilhelm (1889). Die Türkischen Hanschriften der Koniclichen Bibliothek zu Berlin, Berlin.

TUMAN, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.